17. októbra 2018

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Vzdelávací program je zameraný na rozvoj teoretických vedomostí účastníka kurzu o nepriaznivej sociálnej situácii človeka v jeho domácom prostredí alebo v zariadení sociálnych služieb zameraných na integrovaný model sociálnej rehabilitácie. Vedie k rozvoju schopností a zručností účastníka kurzu kreatívne pôsobiť na emocionálny a mentálny život v prospech klienta, v spolupráci s ním naplánovať aktivity, ktoré obmedzia negatívne dopady zmien jeho zdravotného a/alebo sociálneho stavu, zmien v starobe alebo v inej životnej etape a generujú pozitívnu spoločenskú integráciu. Obsah programu je samostatne štruktúrovaný tak, že využíva informácie iných vzdelávacích programov, ako aj vzdelania v sociálnej práci, a to pre účely prípravy komplexných, integrovaných aktivít u klienta s ohľadom na jeho životné skúsenosti s jednotlivými aktivitami.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity: 150 hodín.

Hlavné ciele vzdelávacieho programu:
– pripraviť klienta na samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť pri sebaobsluhe a úkonoch starostlivosti o domácnosť .
– zabezpečovať organizáciu života so zameraním na potreby a priania klienta a jeho pozitívne prežívanie situácie,
– zachovávať optimálnu úroveň emocionálnej a mentálnej spôsobilosti klienta,
– zabezpečovať kompenzáciu nedostatkov individuálne orientovanými aktivitami denného života,
– využívať techniky na oživenie výkonu pamäte a fantázie klienta,
– využívať techniky na zabezpečovanie aktivít denného života, ktoré povedú k zlepšeniu fyziologických funkcií, ale aj alebo k zmene psychosociálnych funkcií u klienta so zdravotným postihnutím s cieľom integrácie postihnutej osoby do bežných spoločenských štruktúr,
– pracovať v interdisciplinárnom tíme so zameraním na integrovaný model rehabilitácie,
– zabezpečovať zapojovanie klienta do integrovaných programov zariadenia alebo komunity,
– poznať osobnosť klienta v integrácii s prostredím, v ktorom žije,
– zabezpečovať integráciu v kontexte širšej komunity,
– poznať a využívať princípy plánovania, realizácie, vyhodnocovania programov aktivity a integrácie tak, aby klient prijal svoje zdravotné postihnutie, alebo svoj zmenený zdravotný, či sociálny stav.

Štúdium programu má viesť účastníka kurzu k využívaniu humánneho prístupu a k ovládaniu metód odbornej práce s klientom, k praktickému zvládnutiu naplánovaných postupov dennej aktivácie a integrácie klienta, k zabezpečovaniu prostredia, pomôcok a podmienok k denným aktivitám, k limitovaniu bariér realizácie denných aktivít, k udržiavaniu a rozvíjaniu rozsahu denných aktivít klientov, k praktickému zvládnutiu spôsobov starostlivosti o denné aktivity klienta.

Sociálna rehabilitácia je procesom, ktorého cieľom je, aby klient (prijímateľ sociálnej služby), alebo osoba s dlhodobým, či trvalým zdravotným postihnutím sa aktívne zúčastňovala nácvikov na základe svojich individuálnych potrieb, ktoré budú smerovať k dosiahnutiu samostatnosti a sebestačnosti v maximálnej možnej miere s ohľadom na jeho zdravotné postihnutie s cieľom dosiahnutia čo najvyššieho stupňa spoločenskej integrácie.
Ide o aktívne nástroje a väčšinou služby, ktoré majú pôsobiť na znižovanie miery závislosti osoby vyplývajúcej z jej zdravotného postihnutia a následného handicapu. Jedná sa o nácvik sebaobsluhy, vedenie domácnosti, nácvik špeciálnych komunikačných zručností, nácvik používania kompenzačných pomôcok, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, nácvik sociálnej komunikácie, poradenstvo

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť vykonávať odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

1. Cieľové skupiny
– sociálny pracovník,
– špeciálny pedagóg,
– iný odborný pracovník s úplným stredným vzdelaním.

2. Požadované vstupné vzdelanie
Minimálne stredoškolské vzdelanie.

3. Profil absolventa
Absolvent vzdelávacej aktivity Inštruktor sociálnej rehabilitácie:
– zabezpečuje organizáciu života klienta so zameraním na jeho potreby a priania a jeho pozitívne prežívanie situácie,
– napomáha sociálnou rehabilitáciou pri zachovávaní optimálnej úrovne emocionálnej a mentálnej spôsobilosti klienta,
– zabezpečuje v spolupráci s opatrovateľkami a sestrami kompenzáciu nedostatkov u klienta individuálne orientovanými aktivitami denného života,
– pomáha klientovi pri oživení výkonu pamäte a fantázie klienta,
– zabezpečuje zapájanie klienta do integrovaných programov v interdisciplinárnom tíme,
– pozoruje a zaznamenáva zmeny v osobnosti klienta v integrácii s prostredím, v ktorom žije,
– zabezpečuje integráciu v kontexte širšej komunity,
– plánuje, realizuje, vyhodnocuje program sociálnej rehabilitácie
– vedie odborný záznam z procesu sociálnej rehabilitácie klienta (PSS),
– vypracúva individuálny plán sociálnej rehabilitácie klienta,
– spolupracuje s rodinnými príslušníkmi klienta,
– vypracúva plán záujmovej činnosti pre klientov (týždenný, mesačný, štvrťročný, polročný, ročný),
– vykonáva vyhodnotenie plánu záujmovej činnosti,
– informuje klientov o aktivitách v zariadení, vykonáva propagáciu zariadenia prostredníctvom médií, televízie a internetu.

4. Metódy výučby
Lektor ovláda a volí vyučovacie stratégie, metódy a postupy tak, aby zahŕňali interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie, rozvíjali kompetencie zamestnancov/študentov. Popri klasických formách prednášky, výkladu, demonštrácie a inštruktáže využíva nacvičovanie a tréning jednotlivých postupov a ich upevňovanie.
• Stimulačné programy
• Modelovanie správania – nácvik, hranie rolí( interakčné hry, simulačné hry, scénické hry)
• Programovaná výučba
• Cvičenia sú integrovanou časťou programu. Sú zamerané na rozvoj zručností účastníka kurzu kreatívne využívať prirodzené podmienky a zdroje pre účely optimálnej aktivácie klienta a uspokojovania jeho potrieb – pohybových, manuálnych aktivít, estetických a hudobných aktivít v prostredí sociálneho zariadenia, alebo jeho domáceho prostredia. Zároveň rozvíja zručnosti plánovať, organizovať, realizovať a riadiť konkrétnu aktivitu.
• Projektovanie

5. Forma záverečnej skúšky
Teoretická časť sa ukončuje písomným testom; praktická časť sa ukončuje obhajobou písomnej záverečnej práce na základe zadania.
Absolvent získa akreditované osvedčenie: Inštruktor sociálnej rehabilitácie.

UČEBNÁ OSNOVA PREDMETU

1. Obsahové štandardy

– Chápanie pojmu integrita klienta. Životné prostredie – kultúrne, spoločenské, zdravotné bariéry. Význam organizovania bežného dňa klienta.
– Spôsoby realizácie každodenných činností klienta – individuálne plány aktivít a integrácie a ich význam.
– Poznávacie (kognitívne) schopnosti klienta – využívanie kníh, časopisov, knižničných služieb. Kultúra v aktivácii a integrácii klienta – špecifiká v osobnom prežívaní v rámci sociálnej skupiny (komunity).
– Hudobno-estetické prvky kultúry a ich využívanie v práci s klientmi. Výtvarnoestetické prvky kultúry a ich využívanie v práci s klientmi. Kultúra prostredia v zariadeniach sociálnych služieb a kultúra životného prostredia klienta v domácom prostredí, či v najbližšej komunite.
– Socio-integratívne aktivity – návšteva kultúrnych podujatí, výlety, prechádzky po kultúrnych pamiatkach. Zapájanie klientov v klubovej činnosti a v spoločenských združeniach. Dobrovoľnícka činnosť klienta v komunitách (rodinná, kresťanská, svojpomocné skupiny)
– Socio-integratívne aktivity v zariadeniach – využívanie sviatkov (osobné, náboženské), osláv, slávností, spoločensky významných udalostí; zvyky v spojitosti s ročnými obdobiami. Možnosti a spôsoby ich využitia v práci s klientmi.
– Práca a jej význam v aktivácii a integrácii klienta. Pracovný životopis klienta a jeho význam k príprave individuálneho zamestnávania.
– Sebaobslužné činnosti a ich význam v aktivácii a integrácii klienta. Nácvik sebaobslužných činností podľa diagnózy a individuálnej potreby.

– Úvod do teórie hier. Základný prehľad teórií hier z pohľadu vybraných psychologických a sociálnych vied. Druhy hier. Význam pre rozvoj psychických a sociálnych schopností klienta.
– Tréning pamäti – rozbor jednotlivých fáz tréningu pamäti a podmienky realizácie.

2. Výkonové štandardy

– venovať pozornosť otázke dôstojnosti človeka v jeho jednotlivých etapách života a socio-ekonomických situáciách, iniciovať činnosti na obhajovanie práv klienta,
– udržiavať dynamiku správania skupín klientov v súlade s harmonogramom zamestnávania a organizáciou prevádzky zariadenia sociálnych služieb,
– organizovať denné aktivity klienta v súlade s časovou snímkou dňa a jeho aktuálnou potrebou, telesným a duševným stavom,
– sledovať optimálnu úroveň emocionálnej a mentálnej spôsobilosti klienta a zostaviť mu individuálny plán aktivít a integrácie s krátkodobým/dlhodobým dosahom,
– zostavovať podmienky prostredia (izby, zariadenia sociálnych služieb, domácnosti) na vykonávanie bezpečnej opatery a existencie klienta,
– využívať a začleňovať prvky životného prostredia na pozitívne prežívanie situácie klientom, zdokonaliť estetiku a účelnosť najbližšieho prostredia,
– usmerňovať komunikáciu s klientom a kompenzovať nedostatočné zapájanie sa klienta do spoločenského diania,
– kombinovať techniky na podporu poznávacích schopností klienta so zameraním na využívanie kníh, časopisov, knižničných služieb,
– poznať hudobno-estetické prvky a využívať ich v každodenných činnostiach klienta systematickým, plánovaným spôsobom,
– posúdiť potrebu hry u klienta, naplánovať, realizovať hru, vyhodnotiť účinok hry na klienta,
– navrhnúť spoluprácu s ďalšími odborníkmi tímu a vytvoriť integrovaný program klienta v zariadení sociálnych služieb a/alebo domácnosti,
– upevňovať pravidelný kontakt s blízkymi podpornými osobami klienta, organizovať spoločné kultúrno-spoločenské podujatia,
– organizovať prostredie, materiálno technické pomôcky a vybavenie k pohybovým, tanečným aktivitám seniora, skupín seniorov,
– navrhnúť a viesť dokumentáciu sociálnej rehabilitácie, využívať ju k podpore a udržiavaniu sebestačnosti klienta, a k optimálnej úrovni nezávislosti,
– koordinovať sebaobslužné činnosti klienta a využívať techniky na uvoľnenie a oddych, zdravý spánok,
– poznať schopnosti klienta, individuálne rozdielnosti, využívať zistené údaje pri plánovaní tréningu pamäti a jeho realizácii,
– poznať a využívať pri práci s klientom sviatky (osobné, náboženské), oslavy, slávnosti a spoločenské udalosti,
– plánovať, organizovať a triediť prirodzené podmienky a zdroje k podpore pozitívneho myslenia klienta, sebestačnosti a sebadôvere.

Rozpis učiva

1. Osobnosť, aktivity, integrácia
Osobnosť. Aktivity denného života a ich funkcia v integrovanej starostlivosti. Ciele, prvky, prostriedky aktivít denného života.
Rola inštruktora sociálnej rehabilitácie pre aktiváciu a integráciu:
koordinačná, integrujúca, riadiaca, komunikačná, poradenská. Zdravý spôsob života klienta. Zdravie, ponímanie zdravia, pocit pohody. Faktory fyzického prostredia negatívne ovplyvňujúce zdravie. Podpora a udržiavanie zdravia.

2. Životné prostredie
Riziká životného prostredia. Opatrenia na eliminovanie negatívnych vplyvov životného prostredia. Opatrenia na udržiavanie a podporu pozitívnych vplyvov prostredia.
Tvorba programu a jeho význam v súvislosti s každodennými aktivitami.
Životné skúsenosti klienta s vyrovnávaním sa s ťažkosťami života ako individuálne východiská tvorby plánu aktivít a integrácie.

3. Význam organizovania bežného dňa
Reflexia bežného dňa, záujmov a životného prostredia klienta. Zisťovanie životnej situácie klienta. Pozorovanie, vnímanie, rozpoznanie a uspokojovanie individuálnych potrieb klienta.

4. Podpora sebestačnosti, nezávislosti klienta
Povzbudzovanie a podpora samostatného, nezávislého života klienta. Obývací priestor, využívanie priestoru, jeho úprava. Súkromie, intimita a ich význam.
Konanie v záujme klienta – životné zvyklosti, osobné záujmy, koníčky. Udržiavanie a podpora kontaktov, komunikácie.

5. Využívanie pomôcok a služieb na zabezpečenie sebestačnosti pri aktivitách každodenného života
Zabezpečenie komunikácie, využívanie pomôcok.
Zabezpečenie akustických podnetov.
Zabezpečenie domácich prác –nácvik s pomôckami.
Využívanie zdrojov a služieb pri zabezpečovaní zdravotníckych pomôcok na uľahčenie chôdze, pohybu, bezpečnosti, komunikácie.

6. Využívanie knižničných výpožičných služieb
Knižničné výpožičné služby v sociálnom zariadení, v komunite.
Udržiavanie a podpora psychických funkcií – vnímanie, pozornosť, pamäť, myslenie.
Zabezpečenie procesu s prihliadnutím na individuálne želania klienta, jeho somatické, mentálne, zdravotné predpoklady. Organizácia programu s využitím kníh, časopisov.

7. Zvládnutie domácich prác a využívanie pomôcok
Organizácia domácich prác, záujem a preferencie klienta.
Organizácia domácich prác s prihliadnutím na pravidlá v sociálnom zariadení, v domácnosti. Využitie priestoru a zariadení, zabezpečenie podmienok a pozitívneho prežívania klienta.
Opatrenia na zaistenie bezpečnosti a prevencie poškodenia klienta.

8. Práca
Práca v dielni, podmienky, prostredie, formy. Zameranie na utváranie prostredia s dôrazom na radosť, chuť, zručnosti, jemnú motoriku, manuálne zručnosti a tvorivosť.

9. Zachovanie a podpora výkonu pamäte v rámci koncepcie komplexnej starostlivosti
Význam výkonu pamäte pre zvládnutie každodenných aktivít. Význam pamäte z hľadiska kvality života.
Osobná časová, priestorová a situačná orientácia. Osobná identifikácia, prežívanie role, fungovanie v role.
Udržiavanie a podpora pamäte – posúdenie, plánovanie a využívanie možností a foriem. Orientácia v realitách skutočného spoločenského prostredia.
Využitie každodenných situácií k podpore a udržiavaniu výkonu pamäte.

10. Hudobno-estetický prvok v organizácii bežného dňa
Spolupôsobenie s klientmi a v ich záujme pri individuálnom plánovaní a realizácii hudobno-estetických ponúk.
Prvky procesu a manažovanie aktivít.
Posúdenie a výber ponúk.
Plánovanie.
Realizácia.
Vyhodnotenie.
Počúvanie hudby, podmienky, spôsoby. Zameranie na emocionalitu, podporu a udržiavanie psychických funkcií. Zisťovanie životných skúseností s pociťovaním a prežívaním hudby ako východiska kreovania plánu aktivít.

11. Kultúrne vyžitie
Vytváranie kultúrneho prostredia v sociálnom zariadení. Určenie existujúcich a potenciálnych možností. Určenie spôsobov ich využívania. Denná aktivácia klienta, začleňovanie prvkov v prospech kvality života – systém ich využitia klientom.
Zdroje literatúry, časopisov, brožúr, písacích a komunikačných pomôcok, zdroje hudby, nosičov, pomôcky. (pomôcky, umelecké diela, umenie) Divadelné predstavenia, koncerty, tanec a pohyb.
Politika, účasť na politickom dianí, médiá, informácie. Výlety, relaxačné pobyty.

1. Sviatky. Ich integrácia do aktivít denného života
Náboženské sviatky, prvky dôležité pri ich realizácii.
Kultúrne zvyky v spojitosti s obdobím roka – jar, leto, jeseň, zima. Význam ich integrácie do denných aktivít ľudí. Osobitosti ich využitia.

2. Oslavy a slávnosti
Životné skúsenosti, prežívanie slávností ako východisko ich integrovania do aktivít denného života.
Zabezpečenie technických podmienok – miesto, termín, financovanie, komunikačné spojenia.
Zoznamy potrebných vecí – pozvánky, plagáty, hudba, tanec, pieseň, hry. Stolovanie, podávanie občerstvenia.

3. Verejné kultúrne pamiatky
Účasť seniorov na prehliadke lokálnych a regionálnych kultúrnych pamiatok ako významný prostriedok ich aktivácie.
Programy návštev kultúrnych pamiatok – posúdenie, výber, plánovanie, realizácia, vyhodnotenie. Komunikácia a dopravné služby.
Programy regionálneho rozvoja, využívanie fondov pre potreby seniorov.

4. Hry
Hra ako základná potreba obohatenia života a komunikácie.
Sociálny a individuálno-psychologický význam hry.
Životné skúsenosti a prežívanie hry.
Posúdenie predpokladu k hre. Limitácie akustické, optické, komunikačné, motorické, pamäťové.
Predpoklady prostredia vzhľadom na konkrétnu osobu, skupinu a prvky hry.
Bezpečnosť pri hre.
Druhy hier – s jedným hráčom, skupinové hry. Spoločenské hry, s hracími kockami, kartové hry, stolové hry.
Hry kvízového typu.
Hry číselné.
Hry konverzačné.
Hry pohybové.
Postup a realizácia hry.

5. Pohyb a tanec
Životná skúsenosť s tancom a jej význam pri ovplyvňovaní kvality života. Vnímanie pohybu vlastného tela. Vnímanie pohybu jednotlivo, v pároch, v skupinách.
Význam pohybu a ovplyvňovanie telesného, psychického, sociálneho, duchovného stavu.
Základné formy pohybu a tanca. Rytmická chôdza.

6. Cvičenia – telovýchovné aktivity
Cvičenia bez náradia.
Uvoľňovacie a relaxačné cvičenia.
Cvičenia na rovnováhu a švih, koordináciu pohybov.
Motivácia, schopnosť, interakcia potrebná k tvorbe programov s prvkami tanca.

7. Projektový manažment inštruktora sociálnej rehabilitácie