1. decembra 2018

Riadenie rizík v sociálnych službách

Riadenie rizík je súčasťou strategického riadenia aj plánovania každej úspešnej organizácie, nevynímajúc ani organizácie poskytujúcej sociálne služby. Pracovný život v zariadeniach sociálnych služieb nám však ukazuje naliehavú potrebu prípravy a vzdelávania nielen top manažmentu v tejto oblasti, ale aj stredného a nižšieho odborného personálu, ktorý zodpovedá za príjem klienta, a alebo je v priamom kontakte s klientom.

Riadenie rizík v zdravotníctve ako aj v sociálnych službách naberá na význame vďaka narastajúcemu záujmu o bezpečnosť klientov.

Cieľom vzdelávacieho programu je naučiť Vás:

  • správne získavať informácie k riadeniu rizík z externých, ako aj interných zdrojov, vedieť ich správne interpretovať a zaznamenávať.
  • správne používať metódy a nástroje diagnostik, testov a nástrojov meraní a analýz príčin a dopadov rizík vo vzťahu ku klientovi (prijímateľovi sociálnych služieb)
  • identifikovať skupinu opatrení vo vzťahu ku organizácii:
  • infraštruktúry
  • personálu
  • odborných a podporných procesov,
  • osôb v kontakte s klientom (rodinní príslušníci, priatelia, ostatní klienti…)
  • reagovať na identifikované riziko vypracovaním a realizáciou preventívnych a nápravných opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia klienta a personálu,
  • pracovať so správnou terminológiou manažérstva rizík.
  • zapracovať riadenie rizík do Individuálnych plánov prijímateľa sociálnych služieb