Jarná ponuka vzdelávania na rok 2019

Všetky tri sú akreditované MPSVR, obsahujú množstvo odborných textov, formulárov, vzorov dokumentov a postupov v súlade s podmienkami kvality.

V jarnej ponuke máme kurzy:

  • Manažér kvality v sociálnych službách
  • Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách
  • Riadenie rizík v sociálnych službách

 

 

Kurz: MANAŽÉR KVALITY V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 650 eur/ účastník

Viac informácií o kurze: https://www.avvss.sk/manazer-kvality-v-socialnych-sluzbach/

 

Kurz: ADMINISTRÁCIA A RIADENÁ DOKUMENTÁCIA V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 240 eur/ účastník

Viac informácií o kurze: https://www.avvss.sk/administracia-a-riadena-dokumentacia-v-socialnych-sluzbach/

 

Kurz: RIADENIE RIZÍK V SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Cena kurzu: 240 eur/ účastník

Viac informácií o kurze: https://avvss.sk/riadenie-rizik/

 

Kurzy je možné objednať aj do zariadenia, cena je potom tvorená individuálne dohodou.

Termíny a miesta konania kurzov: https://avvss.sk/terminy-kurzov

Online objednávka kurzu na našej stránke: https://avvss.sk/ponuka-vzdelavania/komplexne-vzdelavanie/

Ak potrebujete použiť objednávku vašej organizácie, pošlite nám ju naskenovanú na e-mail: sekretariat@avvss.sk

 

POPIS KURZOV

Manažér kvality v sociálnych službách

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý získa zručnosti, vedomosti a spôsobilosť na:

  • výkon odbornej kvalifikácie manažér/ka kvality – všeobecné zameranie + špecializácia na sociálne služby;
  • zhodnotenie stupňa zabezpečenia a preukázateľnosti kvality poskytovaných sociálnych služieb pred zavedením systémov a modelov kvality;
  • zavedenie niektorého zo systémov alebo modelov kvality do poskytovaných sociálnych služieb a zhodnotenia stupňa zabezpečenia a preukázateľnosti kvality po jeho zavedení;
  • zavedenie podmienok kvality do poskytovaných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (…) v znení neskorších predpisov a ich integráciu do systémov alebo modelov kvality;
  • používanie metód a nástrojov monitorovania, merania a zlepšovania kvality;
  • komplexné riadenie zmien a rizík v sociálnej práci a v sociálnych službách.

Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť pracovať so zásadami a pravidlami riadenej dokumentácie. Bude vedieť vypracovávať interné dokumenty odbornej, prevádzkovej aj organizačnej činnosti, riadiť ich validnosť a životný cyklus.

Riadenie rizík v sociálnych službách

Riadenie rizík je súčasťou strategického riadenia aj plánovania každej úspešnej organizácie, nevynímajúc ani organizácie poskytujúcej sociálne služby. Pracovný život v zariadeniach sociálnych služieb nám však ukazuje naliehavú potrebu prípravy a vzdelávania nielen top manažmentu v tejto oblasti, ale aj stredného a nižšieho odborného personálu, ktorý zodpovedá za príjem klienta, a alebo je v priamom kontakte s klientom.

Riadenie rizík v zdravotníctve ako aj v sociálnych službách naberá na význame vďaka narastajúcemu záujmu o bezpečnosť klientov.