Ponuka vzdelávania: Inštruktor sociálnej rehabilitácie v 1. polroku 2019

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách otvára akreditovaný kurz Inštruktor sociálnej rehabilitácie. Vzdelávanie prebieha v Holíči a v Prešovskom, Košickom, Nitrianskom a Trenčianskom samosprávnom kraji.

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť vykonávať odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

Vzdelávací program je zameraný na rozvoj teoretických vedomostí účastníka kurzu o nepriaznivej sociálnej situácii človeka v jeho domácom prostredí alebo v zariadení sociálnych služieb zameraných na integrovaný model sociálnej rehabilitácie. Vedie k rozvoju schopností a zručností účastníka kurzu kreatívne pôsobiť na emocionálny a mentálny život v prospech klienta, v spolupráci s ním naplánovať aktivity, ktoré obmedzia negatívne dopady zmien jeho zdravotného a/alebo sociálneho stavu, zmien v starobe alebo v inej životnej etape a generujú pozitívnu spoločenskú integráciu. Obsah programu je samostatne štruktúrovaný tak, že využíva informácie iných vzdelávacích programov, ako aj vzdelania v sociálnej práci, a to pre účely prípravy komplexných, integrovaných aktivít u klienta s ohľadom na jeho životné skúsenosti s jednotlivými aktivitami.

Cena vzdelávania: 285 €

Miesta konania kurzu a termíny: https://avvss.sk/terminy-kurzov/

Viac informácií o kurze: https://www.avvss.sk/instruktor-socialnej-rehabilitacie

Kurzy si je možné objednať aj do zariadenia, cena je potom tvorená individuálne dohodou.

Online objednávka kurzu na našej stránke: https://avvss.sk/ponuka-vzdelavania/komplexne-vzdelavanie/

Ak potrebujete použiť objednávku vašej organizácie, pošlite nám ju naskenovanú na e-mail: sekretariat@avvss.sk