20. októbra 2018

Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách (elearning)

Podľa doterajších zisťovaní, nie je vo väčšine zariadení sociálnych služieb na Slovensku zavedený komplexný dokumentačný systém, ktorý by priamo korešpondoval s koncepciou holistickej starostlivosti o človeka a bol integrovaný do procesov zvyšovania kvality služieb.

Dokumentačný systém je pritom jeden z nástrojov na zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb a sociálnej práce, ktorého primerané uspôsobenie a zavedenie má priamy a bezprostredný dopad na zvýšenie kvality služby. Niektoré zariadenia sociálnych služieb vedú dokumentáciu čiastočne. Riadenie dokumentácie však nie je zabezpečené písomným postupom, ktorý by mal znaky riadenej dokumentácie a písomne fixovaných pravidiel.

Ak však chceme zabezpečiť strategické plánovanie a riadenie v sociálnej práci a v sociálnych službách, potom sa nezaobídeme bez dokumentov a záznamov, ktorých môže byť značné množstvo. Preto by ich existencia a životný cyklus v organizácii mal byť riadený a mal by podliehať presne stanoveným pravidlám, ktoré zodpovedajú požiadavkám na riadenú dokumentáciu. Stanoviť tieto pravidlá je úlohou vrcholového manažmentu a odborných pracovníkov, medzi ktorých zaraďujeme aj sociálnych pracovníkov. Riadenie dokumentácie je dôležitým nástrojom pre správu dokumentov so zvýšenou potrebou kontroly ich obehu.

V zariadeniach sociálnych služieb, ktoré si zaviedli systém manažérstva kvality vieme posúdiť prínos riadenej dokumentácie. Prax ukazuje, že vďaka dokumentovanému systému:
• sa trvalo zlepšuje efektívnosť prevádzky zariadenia
• sa trvalo znižuje počet zanedbaní, zameškaní a kompetenčných sporov
• umožňuje dokázať zainteresovaným stranám prítomnosť opatrení na zabezpečovanie kvality
• dokumentácia umožňuje organizácii z diaľky a do diaľky ukázať jej transparentnosť vo vzťahu ku kvalite a kontrolovateľnosť, čím si zabezpečuje aj dôveryhodnosť u klientov.

Z našej praxe sme zaznamenali aj ďalšie dôvody, ktoré slúžia ako:
• podklady pre systémové hodnotenie (interný a externý audit)
• podklady pre analýzu kvality a zlepšovanie kvality
• podklady ako dôkazy spôsobilosti kvality pre klientov, poisťovne a ďalšie zainteresované strany
• podklady pre kvalifikáciu a motiváciu pracovníkov.

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť pracovať so zásadami a pravidlami riadenej dokumentácie. Bude vedieť vypracovávať interné dokumenty odbornej, prevádzkovej aj organizačnej činnosti, riadiť ich validnosť a životný cyklus.

1. Cieľové skupiny:

• Odborní pracovníci sociálnych služieb
• Pedagogickí pracovníci vzdelávacích inštitúcií, stredných škôl a vysokých škôl sociálnej práce a ošetrovateľstva.
• Vedúci pracovníci v sociálnych službách; (najmä riaditeľ, vedúci úseku, hlavná sestra, sociálny pracovník, hlavná opatrovateľka, manažér kvality),

2. Požadované vstupné vzdelanie

Odborné vzdelanie pre prácu v sociálnych službách s minimálne dvojročnou praxou v sociálnej práci alebo v sociálnych službách.

3. Profil absolventa

• Absolvent vzdelávacej aktivity Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách:

– využíva už získané praktické skúsenosti pri príprave a tvorbe dokumentačných systémov prevádzky (organizácie)
– rozširuje ich o vybrané oblasti IT technológie
– vie sprostredkovať odborné vedomosti o riadenej dokumentácii ďalším odborným pracovníkom
– vie rozpoznať nežiaduce faktory, má schopnosť ich eliminovať tak, aby bola zabezpečovaná kvalitná starostlivosť o klienta a kvalitné podmienky pracovného prostredia
– vie udržiavať životný cyklus dokumentu a zabezpečovať jeho platnosť na základe práce s determinujúcou dokumentáciou

• vie vypracovať:
– záznamy o preskúmavaní funkčnosti systému kvality
– záznamy o kvalifikácii a spôsobilosti personálu
– záznamy o preskúmaní pred zahájením vlastných činnosti (aktivity pred prijatím klienta do zriadenia …)
– záznamy z priebehu realizácie odborných činností
– odborné postupy a koncepcie
– databázy dodávateľov, partnerov a sponzorov
– záznamy o validácii a verifikácii odborných postupov
– záznamy o sťažnostiach
– záznamy o opatreniach na zlepšovanie a záznamy o preventívnych opatreniach

4. Metódy výučby

Lektor ovláda a volí vyučovacie stratégie, metódy a postupy tak, aby zahrňovali interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie, rozvíjali kompetencie zamestnancov/študentov. Popri klasických formách prednášky, výklad, demonštrácia, inštruktáž, využíva nacvičovanie a tréning jednotlivých postupov a ich upevňovanie. Dištančné vzdelávanie.

Lektor je vyškolený spoločnosťou Tabita s.r.o. na e-learningové vzdelávanie.

Prezenčné teoretické vyučovanie za prítomnosti lektora v súhrne v počte 24 hodín je doplnené o 52 hodín e-learningu.

5. Forma záverečnej skúšky:

Záverečná skúška vzdelávacieho programu sa ukončuje písomným testom a obhajobou písomnej záverečnej práce na základe zadania.

Absolvent získa Osvedčenie: Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách.

6. Celkový rozsah vzdelávacej aktivity
Celkový rozsah je 76 hodín.

E – learningové štúdium prostredníctvom LMS – softvéru:

Vyššie uvedení lektori sú zároveň vyškolenými teletútormi. Pri každom vzdelávacom module a jednotlivých témach sú uvedení viacerí lektori a to predovšetkým z dôvodu zastupiteľnosti a celonárodnej pôsobnosti, keďže Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách pôsobí ako akadémia na kolesách.

Teletútor na úvodnej stránke svojho vzdelávacieho programu informuje prihlásených študentov ako študovať e-learningovú časť kurzu.

Každý vzdelávací modul obsahuje hlavné obsahové témy, ktoré majú zadefinované:
• vzdelávacie ciele;
• osnovu/štruktúru;
• informáciu o realizácii e-kurzu, t. j. termíny prezenčných stretnutí,
• vymedzenie tém na samoštúdium,
• termíny priebežnej kontroly a záverečného testu,
• charakter a opis interaktívnych úloh a ich hodnotenie.
V závere sú vysvetlené zadané úlohy. K zadaným úlohám môžu patriť:
• vypracovať dokument
• vyplniť dokument
• vypracovať záverečnú prácu
• vypracovať projekt
• vykonať priebežný, alebo záverečný test

Na zvládnutie aktivít v kurze budú dostupné materiály vo forme elektronických zdrojov (text, animácia, video…)
Ku každému vzdelávaciemu modulu je uvedená odporúčaná literatúra.