17. októbra 2018

Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť pracovať so zásadami a pravidlami riadenej dokumentácie. Bude vedieť vypracovávať interné dokumenty odbornej, prevádzkovej aj organizačnej činnosti, riadiť ich validnosť a životný cyklus.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity
2 dní prezenčne + samoštúdium

Cieľové skupiny:
• Odborní pracovníci sociálnych služieb
• Pedagogickí pracovníci vzdelávacích inštitúcií, stredných škôl a vysokých škôl sociálnej práce a ošetrovateľstva.
• Vedúci pracovníci v sociálnych službách; (najmä riaditeľ, vedúci úseku, hlavná sestra, sociálny pracovník, hlavná opatrovateľka, manažér kvality)

1. Popis kurzu

Podľa doterajších zisťovaní, nie je vo väčšine zariadení sociálnych služieb na Slovensku zavedený komplexný dokumentačný systém, ktorý by priamo korešpondoval s koncepciou holistickej starostlivosti o človeka a bol integrovaný do procesov zvyšovania kvality služieb.

Dokumentačný systém je pritom jeden z nástrojov na zvyšovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb a sociálnej práce, ktorého primerané uspôsobenie a zavedenie má priamy a bezprostredný dopad na zvýšenie kvality služby. Niektoré zariadenia sociálnych služieb vedú dokumentáciu čiastočne. Riadenie dokumentácie však nie je zabezpečené písomným postupom, ktorý by mal znaky riadenej dokumentácie a písomne fixovaných pravidiel.

Ak však chceme zabezpečiť strategické plánovanie a riadenie v sociálnej práci a v sociálnych službách, potom sa nezaobídeme bez dokumentov a záznamov, ktorých môže byť značné množstvo. Preto by ich existencia a životný cyklus v organizácii mal byť riadený a mal by podliehať presne stanoveným pravidlám, ktoré zodpovedajú požiadavkám na riadenú dokumentáciu. Stanoviť tieto pravidlá je úlohou vrcholového manažmentu a odborných pracovníkov, medzi ktorých zaraďujeme aj sociálnych pracovníkov. Riadenie dokumentácie je dôležitým nástrojom pre správu dokumentov so zvýšenou potrebou kontroly ich obehu.

V zariadeniach sociálnych služieb, ktoré si zaviedli systém manažérstva kvality vieme posúdiť prínos riadenej dokumentácie. Prax ukazuje, že vďaka dokumentovanému systému:
• sa trvalo zlepšuje efektívnosť prevádzky zariadenia
• sa trvalo znižuje počet zanedbaní, zameškaní a kompetenčných sporov
• umožňuje dokázať zainteresovaným stranám prítomnosť opatrení na zabezpečovanie kvality
• dokumentácia umožňuje organizácii z diaľky a do diaľky ukázať jej transparentnosť vo vzťahu ku kvalite a kontrolovateľnosť, čím si zabezpečuje aj dôveryhodnosť u klientov. Z našej praxe sme zaznamenali aj ďalšie dôvody, ktoré slúžia ako:
• podklady pre systémové hodnotenie (interný a externý audit)
• podklady pre analýzu kvality a zlepšovanie kvality
• podklady ako dôkazy spôsobilosti kvality pre klientov, poisťovne a ďalšie zainteresované strany
• podklady pre kvalifikáciu a motiváciu pracovníkov.

2. Požadované vstupné vzdelanie
Odborné vzdelanie pre prácu v sociálnych službách s minimálne dvojročnou praxou v sociálnej práci alebo v sociálnych službách.

3. Profil absolventa
• Absolvent vzdelávacej aktivity Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách:

– využíva už získané praktické skúsenosti pri príprave a tvorbe dokumentačných systémov prevádzky (organizácie)
– rozširuje ich o vybrané oblasti IT technológie
– vie sprostredkovať odborné vedomosti o riadenej dokumentácii ďalším odborným pracovníkom
– vie rozpoznať nežiaduce faktory, má schopnosť ich eliminovať tak, aby bola zabezpečovaná kvalitná starostlivosť o klienta a kvalitné podmienky pracovného prostredia
– vie udržiavať životný cyklus dokumentu a zabezpečovať jeho platnosť na základe práce s determinujúcou dokumentáciou

• vie vypracovať:
– záznamy o preskúmavaní funkčnosti systému kvality
– záznamy o kvalifikácii a spôsobilosti personálu
– záznamy o preskúmaní pred zahájením vlastných činnosti (aktivity pred prijatím klienta do zriadenia …)
– záznamy z priebehu realizácie odborných činností
– odborné postupy a koncepcie
– databázy dodávateľov, partnerov a sponzorov
– záznamy o validácii a verifikácii odborných postupov
– záznamy o sťažnostiach
– záznamy o opatreniach na zlepšovanie a záznamy o preventívnych opatreniach

4. Metódy výučby
Lektor ovláda a volí vyučovacie stratégie, metódy a postupy tak, aby zahrňovali interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie, rozvíjali kompetencie zamestnancov/študentov. Popri klasických formách prednášky, výklad, demonštrácia, inštruktáž, využíva nacvičovanie a tréning jednotlivých postupov a ich upevňovanie.

5. Forma záverečnej skúšky
Teoretická časť vzdelávania sa ukončuje písomným testom; praktická časť sa ukončuje obhajobou písomnej záverečnej práce na základe zadania.
Absolvent získa Osvedčenie: Administrácia a riadená dokumentácia v sociálnych službách, ktorý ho oprávňuje vykonávať vzdelávacie aktivity u študentov a zamestnancov v nástupnej praxi.