Ponuka vzdelávania: Inštruktor rozvoja pracovných zručností v 1. polroku 2019

Cieľová skupina, pre ktorú je vzdelávací program určený: Základnou podmienkou na absolvovanie kurzu je stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti, najmä v odbore záhradníctvo, aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, košikárstvo a fotografia (§ 84, ods. 15 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

Forma vzdelávania: Kombinované vzdelávanie sa skladá z prezenčnej formy v rozahu 12 dní a dištančnej formy formou e-learningu. Prezenčná forma vzdelávania charakterizuje vyučovanie, pri ktorom je lektor v priamom kontakte s účastníkom kurzu. Dištančná forma vzdelávania sa skladá zo samoštúdia, študijných textov na CD a DVD a komunikácie s lektorom cez IT technológie a e-learningovú platformu. Lektor je k dispozícii účastníkovi kurzu prostredníctvom webovej stránky, facebooku a skypu vo vopred určených hodinách.

[…]

Ponuka vzdelávania: Inštruktor sociálnej rehabilitácie v 1. polroku 2019

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách otvára akreditovaný kurz Inštruktor sociálnej rehabilitácie. Vzdelávanie prebieha v Holíči a v Prešovskom, Košickom, Nitrianskom a Trenčianskom samosprávnom kraji.

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť vykonávať odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

[…]