17. októbra 2018

Inštruktor odbornej praxe v sociálnych službách

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý sa bude podieľať na koordinovaní zamestnanca a/alebo študenta v procese jeho nástupu a adaptácie sa na pracovisko a na plánovaní a riadení jeho postupnej profesijnej kariéry. Študentov inštruuje v čase ich výkonu praxe v prirodzených podmienkach na výučbových pracoviskách, ktoré majú uzavretú dohodu so vzdelávacou inštitúciou.

Absolvent/odborník:
• získa a upevňuje si poznatky z oblasti celoživotného vzdelávania, naučí sa ich implementovať do praxe,
• má vedomosti z oblasti pedagogiky a vie ich primerane používať,
• využíva zásady učenia, uplatňuje didaktické postupy a princípy pri školení a inštruktáži,
• ovplyvňuje formovanie postojov úcty ku klientovi a zručnosti priameho kontaktu s klientom,
• ovplyvňuje kvalitu medziľudských vzťahov,
• pozná etapy adaptácie sa na povolanie a na pracovisko,
• usmerňuje procesy adaptácie,
• formuje pozitívny vzťah k výkonu povolania, kreativitu pri úkonoch vykonávaných na pracovisku v prospech klienta,
• vie hodnotiť výkon pracovníka,
• pozná legislatívne podmienky a organizáciu práce na pracovisku, vedie k ich poznaniu zamestnancov/študentov, ktorých inštruuje,
• využíva systémy k zabezpečovaniu kvality poskytovaných služieb.

1. Cieľové skupiny
• Odborní pracovníci sociálnych služieb
• Pedagogickí pracovníci vzdelávacích inštitúcií, stredných škôl a vysokých škôl sociálnej práce a ošetrovateľstva, ktorí sprevádzajú študentov pri výkone ich odbornej praxe
• Vedúci pracovníci sociálnych služieb, ktorí sa podieľajú na stabilite personálu, plánovaní kariérneho postupu zamestnancov, hodnotení zamestnancov

2. Požadované vstupné vzdelanie
Odborné vzdelanie pre prácu v sociálnych službách s minimálne dvojročnou praxou v sociálnej práci, alebo v sociálnych službách.

3. Profil absolventa
Absolvent vzdelávacej aktivity Inštruktor praxe – v sociálnych službách:

• využíva už získané praktické skúsenosti pri poskytovaní starostlivosti a služieb klientovi;
• rozširuje ich o vybrané oblasti pedagogiky, poznatky didaktiky, psychologické aspekty na formovanie postojov a návykov zamestnanca/študenta;
• vie sprostredkovať odborné vedomosti o procesoch, ktoré ovplyvňujú zamestnanca/študenta pri výkone jeho práce pre klienta v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby a/alebo v domácnosti;
• vie rozpoznať nežiaduce faktory, má schopnosť ich eliminovať tak, aby bola zabezpečovaná kvalitná starostlivosť o klienta a kvalitné podmienky pracovného prostredia; • vie navrhnúť opatrenia, ktoré podporia adaptáciu, spokojnosť zamestnanca/študenta s povolaním;
• ovláda zručnosti individuálneho prístupu k vyriešeniu problematických situácií v praxi a učí ich aj zamestnanca/študenta.

Inštruktor praxe v sociálnych službách sa uplatní vo všetkých zariadeniach, poskytujúcich sociálne služby a/alebo ako samostatný kariérny poradca v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb.

4. Metódy výučby
Vyučovacie stratégie, metódy a postupy sú volené tak, aby obsahovali interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie, rozvíjali kompetencie zamestnancov/študentov. Popri klasických formách prednášky, výklad, demonštrácia, inštruktáž, využíva nacvičovanie a tréning jednotlivých postupov a ich upevňovanie.

5. Forma záverečnej skúšky
Teoretická časť vzdelávania sa ukončuje písomným testom; praktická časť sa ukončuje obhajobou písomnej záverečnej práce na základe zadania.
Absolvent získa Osvedčenie: Inštruktor odbornej praxe v sociálnych službách, ktorý ho oprávňuje vykonávať vzdelávacie aktivity u študentov a zamestnancov v nástupnej praxi.

Výroba venčeka z textilu

Výroba venčeka z textilu