17. októbra 2018

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Vzdelávací program je zameraný na rozvoj teoretických vedomostí účastníka kurzu o nepriaznivej sociálnej situácii človeka v jeho domácom prostredí alebo v zariadení sociálnych služieb zameraných na integrovaný model sociálnej rehabilitácie. Vedie k rozvoju schopností a zručností účastníka kurzu kreatívne pôsobiť na emocionálny a mentálny život v prospech klienta, v spolupráci s ním naplánovať aktivity, ktoré obmedzia negatívne dopady zmien jeho zdravotného a/alebo sociálneho stavu, zmien v starobe alebo v inej životnej etape a generujú pozitívnu spoločenskú integráciu. Obsah programu je samostatne štruktúrovaný tak, že využíva informácie iných vzdelávacích programov, ako aj vzdelania v sociálnej práci, a to pre účely prípravy komplexných, integrovaných aktivít u klienta s ohľadom na jeho životné skúsenosti s jednotlivými aktivitami.

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity: 150 hodín.

Hlavné ciele vzdelávacieho programu:
– pripraviť klienta na samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť pri sebaobsluhe a úkonoch starostlivosti o domácnosť .
– zabezpečovať organizáciu života so zameraním na potreby a priania klienta a jeho pozitívne prežívanie situácie,
– zachovávať optimálnu úroveň emocionálnej a mentálnej spôsobilosti klienta,
– zabezpečovať kompenzáciu nedostatkov individuálne orientovanými aktivitami denného života,
– využívať techniky na oživenie výkonu pamäte a fantázie klienta,
– využívať techniky na zabezpečovanie aktivít denného života, ktoré povedú k zlepšeniu fyziologických funkcií, ale aj alebo k zmene psychosociálnych funkcií u klienta so zdravotným postihnutím s cieľom integrácie postihnutej osoby do bežných spoločenských štruktúr,
– pracovať v interdisciplinárnom tíme so zameraním na integrovaný model rehabilitácie,
– zabezpečovať zapojovanie klienta do integrovaných programov zariadenia alebo komunity,
– poznať osobnosť klienta v integrácii s prostredím, v ktorom žije,
– zabezpečovať integráciu v kontexte širšej komunity,
– poznať a využívať princípy plánovania, realizácie, vyhodnocovania programov aktivity a integrácie tak, aby klient prijal svoje zdravotné postihnutie, alebo svoj zmenený zdravotný, či sociálny stav.

Štúdium programu má viesť účastníka kurzu k využívaniu humánneho prístupu a k ovládaniu metód odbornej práce s klientom, k praktickému zvládnutiu naplánovaných postupov dennej aktivácie a integrácie klienta, k zabezpečovaniu prostredia, pomôcok a podmienok k denným aktivitám, k limitovaniu bariér realizácie denných aktivít, k udržiavaniu a rozvíjaniu rozsahu denných aktivít klientov, k praktickému zvládnutiu spôsobov starostlivosti o denné aktivity klienta.

Sociálna rehabilitácia je procesom, ktorého cieľom je, aby klient (prijímateľ sociálnej služby), alebo osoba s dlhodobým, či trvalým zdravotným postihnutím sa aktívne zúčastňovala nácvikov na základe svojich individuálnych potrieb, ktoré budú smerovať k dosiahnutiu samostatnosti a sebestačnosti v maximálnej možnej miere s ohľadom na jeho zdravotné postihnutie s cieľom dosiahnutia čo najvyššieho stupňa spoločenskej integrácie.
Ide o aktívne nástroje a väčšinou služby, ktoré majú pôsobiť na znižovanie miery závislosti osoby vyplývajúcej z jej zdravotného postihnutia a následného handicapu. Jedná sa o nácvik sebaobsluhy, vedenie domácnosti, nácvik špeciálnych komunikačných zručností, nácvik používania kompenzačných pomôcok, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, nácvik sociálnej komunikácie, poradenstvo

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť vykonávať odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

1. Cieľové skupiny
– sociálny pracovník,
– špeciálny pedagóg,
– iný odborný pracovník s úplným stredným vzdelaním.

2. Požadované vstupné vzdelanie
Minimálne stredoškolské vzdelanie.

3. Profil absolventa
Absolvent vzdelávacej aktivity Inštruktor sociálnej rehabilitácie:
– zabezpečuje organizáciu života klienta so zameraním na jeho potreby a priania a jeho pozitívne prežívanie situácie,
– napomáha sociálnou rehabilitáciou pri zachovávaní optimálnej úrovne emocionálnej a mentálnej spôsobilosti klienta,
– zabezpečuje v spolupráci s opatrovateľkami a sestrami kompenzáciu nedostatkov u klienta individuálne orientovanými aktivitami denného života,
– pomáha klientovi pri oživení výkonu pamäte a fantázie klienta,
– zabezpečuje zapájanie klienta do integrovaných programov v interdisciplinárnom tíme,
– pozoruje a zaznamenáva zmeny v osobnosti klienta v integrácii s prostredím, v ktorom žije,
– zabezpečuje integráciu v kontexte širšej komunity,
– plánuje, realizuje, vyhodnocuje program sociálnej rehabilitácie
– vedie odborný záznam z procesu sociálnej rehabilitácie klienta (PSS),
– vypracúva individuálny plán sociálnej rehabilitácie klienta,
– spolupracuje s rodinnými príslušníkmi klienta,
– vypracúva plán záujmovej činnosti pre klientov (týždenný, mesačný, štvrťročný, polročný, ročný),
– vykonáva vyhodnotenie plánu záujmovej činnosti,
– informuje klientov o aktivitách v zariadení, vykonáva propagáciu zariadenia prostredníctvom médií, televízie a internetu.

4. Metódy výučby
Lektor ovláda a volí vyučovacie stratégie, metódy a postupy tak, aby zahŕňali interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie, rozvíjali kompetencie zamestnancov/študentov. Popri klasických formách prednášky, výkladu, demonštrácie a inštruktáže využíva nacvičovanie a tréning jednotlivých postupov a ich upevňovanie.
• Stimulačné programy
• Modelovanie správania – nácvik, hranie rolí( interakčné hry, simulačné hry, scénické hry)
• Programovaná výučba
• Cvičenia sú integrovanou časťou programu. Sú zamerané na rozvoj zručností účastníka kurzu kreatívne využívať prirodzené podmienky a zdroje pre účely optimálnej aktivácie klienta a uspokojovania jeho potrieb – pohybových, manuálnych aktivít, estetických a hudobných aktivít v prostredí sociálneho zariadenia, alebo jeho domáceho prostredia. Zároveň rozvíja zručnosti plánovať, organizovať, realizovať a riadiť konkrétnu aktivitu.
• Projektovanie

5. Forma záverečnej skúšky
Teoretická časť sa ukončuje písomným testom; praktická časť sa ukončuje obhajobou písomnej záverečnej práce na základe zadania.
Absolvent získa akreditované osvedčenie: Inštruktor sociálnej rehabilitácie.