Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

2 nové štúdijné programy MBA otvorené

NOVINKA

Prihláste sa už teraz na MBA alebo vyberte si moduly, ktoré Vás zaujímajú a my Vás budeme informovať o najbližšom termíne.

Modulárne štúdium MBA

Jedinečná možnosť študovať jednotlivé moduly MBA zvlášť. Napíšte nám, cez kontaktný formulár, o ktoré moduly máte záujem a my Vám budeme posielať informácie kedy zvolené moduly otvárame.

Cena prezenčnou formou: 240€ (2 dni)
Cena online formou: 200€ (2 dni)

V prípade, že chcete absolvovať celý modul aj s dištančnou formou bude záverečná cena 320€.

 

Názov modulu
Termín Prihláška
Riadenie informácií 21. – 22. január Stiahni

 

Viac informácií o jednotlivých moduloch si môžete nájsť pri jednotlivých študijných programoch.

NOVINKY ktoré pripravujeme tento rok

  Termín Prihláška
Konferencia o kvalite 27. máj Pripravujeme
Maratón sociálnej rehabilitácie 16. – 18. jún
8. – 10. september
Pripravujeme
Zvyšovanie zručností a kompetencií
Inštruktora pre rozvoj pracovných zručností
21. apríl
24. november
Pripravujeme
Zvyšovanie zručností a kompetencií
Inštruktora sociálnej rehabilitácie
17. marec
7. jún
29. september
8. december 
Pripravujeme
Komunikácia s ľuďmi s demenciou 7. apríl  Pripravujeme
Komunikácia s agresívnymi klientmi 13. október Pripravujeme
Krízový manažment 2. – 3. marec
6. – 7. apríl
2. – 3. máj
Nižšie
Hygiena a epidemiológia 9. – 10. marec Nižšie
Tvorba individuálnych plánov 17. február
24. marec
28. apríl
19. máj
23. jún
22. september
27. október
17. november
Pripravujeme

Aktuálne kurzy v ponuke

Na kurz sa prihlásite vyplnením prihlášky s vlastnoručným podpisom a poslaním oskenovanej kópie na sekretariat@avvss.sk

V prípade ďalších informácii nás neváhajte kontaktovať na sekretariat@avvss.sk alebo cez kontaktný formulár.

Ak Vám termín nevyhovuje, napíšte nám cez kontaktný formulár a my sa Vám ozveme, ak otvoríme nový termín.

Manažér kvality v sociálnych službách

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 10 dní online výučba + e-learning

Cena kurzu: 959€ / 650€ ONLINE

V prípade záujmu je možné vydať medzinárodný certifikát IES  za cenu 70€ / 35€ elektronicky.

 

Najbližšie otvárame

Miesto konania
I. blok Prihláška
ONLINE 7. – 8. február  Stiahni
ONLINE 19. – 21. apríl  Stiahni

 

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý získa zručnosti, vedomosti
a spôsobilosť:

 • na výkon odbornej kvalifikácie manažér/ka kvality – všeobecné zameranie + špecializácia na sociálne služby;
 • na zhodnotenie stupňa zabezpečenia a preukázateľnosti kvality poskytovaných sociálnych služieb pred zavedením systémov a modelov kvality;
 • na zavedenie niektorého zo systémov alebo modelov kvality do poskytovaných sociálnych služieb a zhodnotenia stupňa zabezpečenia a preukázateľnosti kvality po jeho zavedení;
 • na zavedenie podmienok kvality do poskytovaných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách… v znení neskorších predpisov a ich integráciu do systémov alebo modelov kvality;
 • na používanie metód a nástrojov monitorovania, merania a zlepšovania kvality;
 • na komplexné riadenie zmien a rizík v sociálnej práci a v sociálnych službách.

*NOVÝ* Krízový manažment

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 2 dni

Cena kurzu: 240€/ ONLINE 200€

 

Najbližšie otvárame

 

Miesto konania Termín Prihláška
ONLINE 2. – 3. marec  Stiahni
ONLINE 6. – 7. apríl  Stiahni
ONLINE 2. – 3. máj  Stiahni

*Plánovaný začiatok kurzu. V prípade záujmu nás kontaktuje cez kontaktný formulár alebo e-mail.

*NOVÝ* Hygiena a epidemiológia

Garant: Mgr. Eliška Švrčková

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 2 dni

Cena kurzu: 240€/ ONLINE 200€

 

Najbližšie otvárame

Miesto konania Termín Prihláška
ONLINE 9. – 10. marec Pripravujeme

*Plánovaný začiatok kurzu. V prípade záujmu nás kontaktuje cez kontaktný formulár alebo e-mail.

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Garant: PhDr. Mária Znášiková 0905529869

E-mail: maria.znasikova@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 10 dní online výučba + e-learning

Cena kurzu: 285€

 

Najbližšie otvárame

Miesto konania
I. blok
Prihláška
ONLINE 22. – 24. február  Stiahni
ONLINE *máj Dohodou

*Plánovaný začiatok ďalšieho kurzu. V prípade záujmu nás kontaktuje cez kontaktný formulár alebo e-mail.

 

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť vykonávať odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

Absolvent vzdelávacej aktivity vie:

 • pripraviť klienta na samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť pri sebaobsluhe a úkonoch starostlivosti o domácnosť .
 • zabezpečovať organizáciu života so zameraním na potreby a priania klienta a jeho pozitívne prežívanie situácie,
 • zachovávať optimálnu úroveň emocionálnej a mentálnej spôsobilosti klienta,
 • zabezpečovať kompenzáciu nedostatkov individuálne orientovanými aktivitami denného života,
 • využívať techniky na oživenie výkonu pamäte a fantázie klienta,
 • využívať techniky na zabezpečovanie aktivít denného života, ktoré povedú k zlepšeniu fyziologických funkcií, ale aj alebo k zmene psychosociálnych funkcií u klienta so zdravotným postihnutím s cieľom integrácie postihnutej osoby do bežných spoločenských štruktúr,
 • pracovať v interdisciplinárnom tíme so zameraním na integrovaný model rehabilitácie,
 • zabezpečovať zapojovanie klienta do integrovaných programov zariadenia alebo komunity,
 • poznať osobnosť klienta v integrácii s prostredím, v ktorom žije,
 • zabezpečovať integráciu v kontexte širšej komunity,
 • poznať a využívať princípy plánovania, realizácie, vyhodnocovania programov aktivity a integrácie tak, aby klient prijal svoje zdravotné postihnutie, alebo svoj zmenený zdravotný, či sociálny stav.

Inštruktor rozvoja pracovných zručností

Garant: PhDr. Mária Znášiková 0905529869

E-mail: maria.znasikova@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 12 dní online výučba + e-learning

Cena kurzu: 285€

 

Najbližšie otvárame

Miesto konania I. blok Prihláška
ONLINE 1. – 3. marec  Stiahni
ONLINE *september Dohodou

*Plánovaný začiatok kurzu. V prípade záujmu nás kontaktuje cez kontaktný formulár alebo e-mail.

 

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť:

 • legislatívny rámec poskytovania sociálnych služieb v SR, najmä so zreteľom na zabezpečovanie rozvoja pracovných zručností v konkrétnych druhoch sociálnych služieb
 • základnú terminológiu sociálnej práce, metódy sociálnej práce, hodnoty, sociálne cítenie, sociálna opora a podpora, sociálny problém a sociálny konflikt
 • holistický pohľad na prijímateľa sociálnej služby, osobnosť prijímateľa sociálnej služby, špecifiká jednotlivých cieľových skupín
 • základnú terminológiu psychológie a sociálnej psychológie
 • základnú terminológiu pedagogiky a špeciálnej pedagogiky
 • individuálne plánovanie ako spoločný výsledok prijímateľa sociálnej služby, kľúčového pracovníka a interdisciplinárneho tímu.

Administrácia a riadená dokumentácia v soc. službách

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 2 dni

Cena kurzu: 240€/ ONLINE 200€

 

Najbližšie otvárame

Miesto konania Termín Prihláška
ONLINE 25. – 26. február  Stiahni
ONLINE 22. – 23. jún  Stiahni

*Plánovaný začiatok kurzu. V prípade záujmu nás kontaktuje cez kontaktný formulár alebo e-mail.

 

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť pracovať so zásadami a pravidlami riadenej dokumentácie. Bude vedieť vypracovávať interné dokumenty odbornej, prevádzkovej aj organizačnej činnosti, riadiť ich validnosť a životný cyklus.

Riadenie rizík v sociálnych službách – manažér rizík

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 2 dni

Cena kurzu: 240€/ ONLINE 200€

 

Najbližšie otvárame

Miesto konania Začiatok kurzu Prihláška
ONLINE 2. – 3. február  Stiahni
ONLINE 8. – 9. jún  Stiahni

*Plánovaný začiatok kurzu. V prípade záujmu nás kontaktuje cez kontaktný formulár alebo e-mail.

 

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť

 • správne získavať informácie k riadeniu rizík z externých, ako aj interných zdrojov, vedieť ich správne interpretovať a zaznamenávať.
 • správne používať metódy a nástroje diagnostik, testov a nástrojov meraní a analýz príčin a dopadov rizík vo vzťahu ku klientovi (prijímateľovi sociálnych služieb)
 • identifikovať skupinu opatrení vo vzťahu ku organizácii:
  • infraštruktúry
  • personálu
  • odborných a podporných procesov,
  • osôb v kontakte s klientom (rodinní príslušníci, priatelia, ostatní klienti…)
 • reagovať na identifikované riziko vypracovaním a realizáciou preventívnych a nápravných opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia klienta a personálu,
 • pracovať so správnou terminológiou manažérstva rizík.
 • zapracovať riadenie rizík do Individuálnych plánov prijímateľa sociálnych služieb

Interný audítor so zameraním na sociálne služby

Lektorka: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 2 dni

Cena kurzu: 240€ / 200€ ONLINE

 

Najbližšie otvárame

 

Miesto konania Termín Prihláška
ONLINE 9. – 10. február  Stiahni
ONLINE 4. – 5. máj  Stiahni

 

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý

 • si rozšíri teoretické vedomosti o výkone interného auditu
 • naučí sa zručnosti k výkonu interného auditu
  • vypracovanie plánu auditu
  • práca s indikátormi (kritériami) kvality pri monitorovaní procesov
  • tvorba grafov a tabuliek
  • písanie správy z interného auditu
  • stanovenie preventívnych a nápravných opatrení
  • určenie odchýlky od normy / štandardu
 • vie zrealizovať preskúmanie manažmentom (vypracovať záznam z preskúmania manažmentom)
 • vie zrealizovať validáciu procesov
 • vie zrealizovať interný audit

Externý audítor so zameraním na sociálne služby

Lektorka: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 2 dni

Cena kurzu: 240 € / 200€ ONLINE

 

Najbližšie otvárame

 

Miesto konania Termín Prihláška
ONLINE 17. – 18. február  Stiahni
ONLINE 20. – 21. september Pripravujeme

 

Cieľom vzdelávacej aktivity je pripraviť externých a vedúcich audítorov k vykonávaniu externých auditov so zameraním na sociálne služby.

Absolvent získa spôsobilosť pre vykonávanie auditov druhej a tretej strany podľa normy ISO 9001:2015.

*NOVÝ* Sprevádzanie umierajúcich / smútkové poradenstvo

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 2 dni

Cena kurzu: 240€/ ONLINE 200€

 

Najbližšie otvárame

 

Miesto konania Termín Prihláška
ONLINE 23. – 24. marec  Pripravujeme

*Plánovaný začiatok kurzu. V prípade záujmu nás kontaktuje cez kontaktný formulár alebo e-mail.

*NOVÝ* Starostlivosť o klienta s agresívnym správaním

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 4 dni

Cena kurzu:

 

Najbližšie otvárame

 

Miesto konania I. blok Prihláška
ONLINE 16. – 17. marec  Pripravujeme

*Plánovaný začiatok kurzu. V prípade záujmu nás kontaktuje cez kontaktný formulár alebo e-mail.

Na kurz sa prihlásite vyplnením prihlášky s vlastnoručným podpisom a poslaním oskenovanej kópie na sekretariat@avvss.sk

V prípade ďalších informácii nás neváhajte kontaktovať na sekretariat@avvss.sk alebo cez kontaktný formulár.

Ak Vám termín nevyhovuje, napíšte nám cez kontaktný formulár a my sa Vám ozveme, ak otvoríme nový termín.

Váš AVVSS tím.

Predbežný záujem o kurz

Napíšte nám, o ktoré kurzy máte záujem a my Vás budeme informovať o najbližšom termíne.