Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Modulárne štúdium MBA

Jedinečná možnosť študovať jednotlivé moduly MBA zvlášť. Napíšte nám, cez kontaktný formulár, o ktoré moduly máte záujem a my Vám budeme posielať informácie kedy zvolené moduly otvárame.

Cena prezenčnou formou: 240€ (2 dni)
Cena online formou: 200€ (2 dni)

Viac informácií o jednotlivých moduloch si môžete nájsť pri jednotlivých študijných programoch.

Kurzy v ponuke

Termín Miesto Prihláška
Manažér kvality v sociálnych službách 11. marec Šaštín – Stráž Prihlásiť sa 
Inštruktor rozvoja pracovných zručností 26. február Online Prihlásiť sa 
Interný audítor v sociálnych službách 22. – 23. február Online Prihlásiť sa 
Inštruktor odbornej praxe
Výchova a vzdelávanie pre dospelých 16. február a 1. marec*
Online Prihlásiť sa
Plánovacia a vzdelávacia činnosť školiteľa 5. a 14. marec* Online Prihlásiť sa
Prevencia krízových situácii a práca s rizikom v sociálnych službách 15. apríl*
Šaštín – Stráže Prihlásiť sa
Prevencia krízových situácii a práca s rizikom v sociálnych službách 19. apríl* Bystré Prihlásiť sa
Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd 30. apríl*
Šaštín – Stráže Prihlásiť sa
Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd 7. máj* Bystré Prihlásiť sa

*Dátum prezenčnej časti kurzu. Termín online časti si môžete pozrieť v detailoch kurzu.

Na kurz sa prihlásite vyplnením záväznej online prihlášky: Prihlásiť sa

V prípade ďalších informácii nás neváhajte kontaktovať na sekretariat@avvss.sk alebo cez kontaktný formulár.

Ak Vám termín nevyhovuje, napíšte nám cez kontaktný formulár a my sa Vám ozveme, ak otvoríme nový termín.

O kurzoch

Manažér kvality v sociálnych službách

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 10 dní

Cena kurzu: 780€ prezenčne

V prípade záujmu je možné vydať medzinárodný certifikát IES  za cenu 70€ / 35€ elektronicky.

Najbližšie otvárame

Miesto konania Začiatok kurzu Prihláška
Šaštín – Stráže 11. marec
Prihlásiť sa

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý získa zručnosti, vedomosti
a spôsobilosť:

 • na výkon odbornej kvalifikácie manažér/ka kvality – všeobecné zameranie + špecializácia na sociálne služby;
 • na zhodnotenie stupňa zabezpečenia a preukázateľnosti kvality poskytovaných sociálnych služieb pred zavedením systémov a modelov kvality;
 • na zavedenie niektorého zo systémov alebo modelov kvality do poskytovaných sociálnych služieb a zhodnotenia stupňa zabezpečenia a preukázateľnosti kvality po jeho zavedení;
 • na zavedenie podmienok kvality do poskytovaných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách… v znení neskorších predpisov a ich integráciu do systémov alebo modelov kvality;
 • na používanie metód a nástrojov monitorovania, merania a zlepšovania kvality;
 • na komplexné riadenie zmien a rizík v sociálnej práci a v sociálnych službách.

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Garant: PhDr. Mária Znášiková

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Telefónne číslo: +421 948 345 158

Dĺžka kurzu: 10 dní online výučba + e-learning

Cena kurzu: 285€

Najbližšie otvárame

Miesto konania Začiatok kurzu Prihláška
ONLINE Pripravujeme Mám záujem

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť vykonávať odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

Absolvent vzdelávacej aktivity vie:

 • pripraviť klienta na samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť pri sebaobsluhe a úkonoch starostlivosti o domácnosť .
 • zabezpečovať organizáciu života so zameraním na potreby a priania klienta a jeho pozitívne prežívanie situácie,
 • zachovávať optimálnu úroveň emocionálnej a mentálnej spôsobilosti klienta,
 • zabezpečovať kompenzáciu nedostatkov individuálne orientovanými aktivitami denného života,
 • využívať techniky na oživenie výkonu pamäte a fantázie klienta,
 • využívať techniky na zabezpečovanie aktivít denného života, ktoré povedú k zlepšeniu fyziologických funkcií, ale aj alebo k zmene psychosociálnych funkcií u klienta so zdravotným postihnutím s cieľom integrácie postihnutej osoby do bežných spoločenských štruktúr,
 • pracovať v interdisciplinárnom tíme so zameraním na integrovaný model rehabilitácie,
 • zabezpečovať zapojovanie klienta do integrovaných programov zariadenia alebo komunity,
 • poznať osobnosť klienta v integrácii s prostredím, v ktorom žije,
 • zabezpečovať integráciu v kontexte širšej komunity,
 • poznať a využívať princípy plánovania, realizácie, vyhodnocovania programov aktivity a integrácie tak, aby klient prijal svoje zdravotné postihnutie, alebo svoj zmenený zdravotný, či sociálny stav.

Inštruktor rozvoja pracovných zručností

Garant: PhDr. Mária Znášiková

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Telefónne číslo: +421 948 345 158

Dĺžka kurzu: 12 dní online výučba + e-learning

Cena kurzu: 285€

Najbližšie otvárame

Miesto konania Začiatok kurzu Prihláška
ONLINE 26. február Prihlásiť sa

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť:

 • legislatívny rámec poskytovania sociálnych služieb v SR, najmä so zreteľom na zabezpečovanie rozvoja pracovných zručností v konkrétnych druhoch sociálnych služieb
 • základnú terminológiu sociálnej práce, metódy sociálnej práce, hodnoty, sociálne cítenie, sociálna opora a podpora, sociálny problém a sociálny konflikt
 • holistický pohľad na prijímateľa sociálnej služby, osobnosť prijímateľa sociálnej služby, špecifiká jednotlivých cieľových skupín
 • základnú terminológiu psychológie a sociálnej psychológie
 • základnú terminológiu pedagogiky a špeciálnej pedagogiky
 • individuálne plánovanie ako spoločný výsledok prijímateľa sociálnej služby, kľúčového pracovníka a interdisciplinárneho tímu.

*NOVÝ* Krízový manažment

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 2 dni

Cena kurzu: 240€/ ONLINE 200€

Najbližšie otvárame

Na základe individuálnych požiadaviek a v prípade dostatočného počtu prihlásených účastníkov

Mám záujem o kurz

*NOVÝ* Hygiena a epidemiológia

Garant: Mgr. Eliška Švrčková

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 2 dni

Cena kurzu: 240€/ ONLINE 200€

Najbližšie otvárame

Na základe individuálnych požiadaviek a v prípade dostatočného počtu prihlásených účastníkov. *

Mám záujem o kurz

Administrácia a riadená dokumentácia v soc. službách

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 2 dni

Cena kurzu: 240€/ ONLINE 200€

Najbližšie otvárame

Na základe individuálnych požiadaviek a v prípade dostatočného počtu prihlásených účastníkov. *

Mám záujem o kurz

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť pracovať so zásadami a pravidlami riadenej dokumentácie. Bude vedieť vypracovávať interné dokumenty odbornej, prevádzkovej aj organizačnej činnosti, riadiť ich validnosť a životný cyklus.

Riadenie rizík v sociálnych službách – manažér rizík

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 2 dni

Cena kurzu: 240€/ ONLINE 200€

Najbližšie otvárame

Na základe individuálnych požiadaviek a v prípade dostatočného počtu prihlásených účastníkov. *

Mám záujem o kurz

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť

 • správne získavať informácie k riadeniu rizík z externých, ako aj interných zdrojov, vedieť ich správne interpretovať a zaznamenávať.
 • správne používať metódy a nástroje diagnostik, testov a nástrojov meraní a analýz príčin a dopadov rizík vo vzťahu ku klientovi (prijímateľovi sociálnych služieb)
 • identifikovať skupinu opatrení vo vzťahu ku organizácii:
  • infraštruktúry
  • personálu
  • odborných a podporných procesov,
  • osôb v kontakte s klientom (rodinní príslušníci, priatelia, ostatní klienti…)
 • reagovať na identifikované riziko vypracovaním a realizáciou preventívnych a nápravných opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia klienta a personálu,
 • pracovať so správnou terminológiou manažérstva rizík.
 • zapracovať riadenie rizík do Individuálnych plánov prijímateľa sociálnych služieb

Interný audítor so zameraním na sociálne služby

Lektorka: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 2 dni

Cena kurzu: 240€ / 200€ ONLINE

Najbližšie otvárame

Miesto konania Termín kurzu Prihláška
ONLINE 22. – 23. február Prihlásiť sa

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý

 • si rozšíri teoretické vedomosti o výkone interného auditu
 • naučí sa zručnosti k výkonu interného auditu
  • vypracovanie plánu auditu
  • práca s indikátormi (kritériami) kvality pri monitorovaní procesov
  • tvorba grafov a tabuliek
  • písanie správy z interného auditu
  • stanovenie preventívnych a nápravných opatrení
  • určenie odchýlky od normy / štandardu
 • vie zrealizovať preskúmanie manažmentom (vypracovať záznam z preskúmania manažmentom)
 • vie zrealizovať validáciu procesov
 • vie zrealizovať interný audit

Externý audítor v sociálnych službách

Lektorka: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 2 dni

Cena kurzu: 260€ ONLINE

Najbližšie otvárame

Miesto konania Začiatok kurzu Prihláška
ONLINE Pripravujeme Mám záujem

V prípade záujmu nás kontaktuje cez kontaktný formulár alebo e-mail.

Cieľom vzdelávacej aktivity je pripraviť externých a vedúcich audítorov k vykonávaniu externých auditov so zameraním na sociálne služby.

Absolvent získa spôsobilosť pre vykonávanie auditov druhej a tretej strany podľa normy ISO 9001:2015.

*NOVÝ* Sprevádzanie umierajúcich / smútkové poradenstvo

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 2 dni

Cena kurzu: 240€/ ONLINE 200€

Najbližšie otvárame

Na základe individuálnych požiadaviek a v prípade dostatočného počtu prihlásených účastníkov

Mám záujem o kurz

*NOVÝ* Starostlivosť o klienta s agresívnym správaním

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 4 dni

Cena kurzu:

Najbližšie otvárame

Na základe individuálnych požiadaviek a v prípade dostatočného počtu prihlásených účastníkov. *

Mám záujem o kurz

Inštruktor odbornej praxe

Od februára 2024 sa môžete tešiť v rámci celoživotného vzdelávania na nový vzdelávací balík s názvom: Interný školiteľ – inštruktor odbornej praxe.

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý sa bude podieľať na koordinovaní zamestnanca v procese jeho nástupu a adaptácie sa na pracovisko a na plánovaní a riadení jeho postupného profesijného rastu, tak, aby boli plnené všetky požiadavky legislatívy.

Názov modulu: Výchova a vzdelávanie so zameraním na dospelých

Dĺžka kurzu: 12 hodín, 6 teória – online a 6 hodín prezenčne, cvičenia + 12 hodín príprava prezentácie záverečnej práce

Cena kurzu: 290€

Termín:

Miesto konania* Termín kurzu Prihláška
ONLINE 16. feburár a 1. marec
Prihlásiť sa
Akadémia na cestách* Dohodou podľa záujmu Mám záujem

*Keďže sme Akadémiou na kolesách, vieme miesta prezenčného vzdelávania prispôsobiť podľa záujmu nahlásených účastníkov. Ak Vám navrhované miesta nevyhovujú, nahláste sa nám cez formulár Predbežný záujem.

 1. Základné pojmy vo výchove a vzdelávaní. Význam celoživotného vzdelávania .
 2. Výchova a vzdelávanie dospelých .
 3. Sebavýchova, sebavzdelávanie a učenie sa.
 4. Profesijné kompetencie.
 5. Mentoring
 6. Plánovanie osobnostného rozvoja pracovníka

Názov modulu: Plánovacia a vzdelávacia činnosť školiteľa a inštruktora odbornej praxe so zameraním na plnenie štandardov kvality 2.2, 2.3, 2.4

Dĺžka kurzu: 12 hodín, 6 teória – online a 6 hodín prezenčne, cvičenia + 12 hodín príprava prezentácie záverečnej práce

Cena kurzu: 290€

Termín:

Miesto konania Termín kurzu Prihláška
ONLINE 5. a 14. marec Prihlásiť sa
Akadémia na cestách* Dohodou podľa záujmu Mám záujem

*Keďže sme Akadémiou na kolesách, vieme miesta prezenčného vzdelávania prispôsobiť podľa záujmu nahlásených účastníkov. Ak Vám navrhované miesta nevyhovujú, nahláste sa nám cez formulár Predbežný záujem.

 1. Ciele v plánovaní výchovno – výcvikového procesu. Požiadavky organizácie. Formulovanie cieľov.
 2. Obsah vzdelávania.
 3. Zásady vyučovania .
 4. Organizačné formy vyučovania.
 5. Metódy (Expozičné metódy. Fixačné metódy. Nacvičovanie zručnosti.)
 6. Sledovanie postupu nácviku praktických zručností, hodnotenie ich rozvoja.
 7. Reakcia na individuálne okolnosti učenia sa praxou.

Názov modulu: Prevencia krízových situácii a práca s rizikom v sociálnych službách. Používanie prostriedkov telesného obmedzenia a netelesného obmedzenia – Plnenie štandardu kvality 1.8.

Dĺžka kurzu: 12 hodín, 6 teória – online a 6 hodín prezenčne, cvičenia + 12 hodín príprava prezentácie záverečnej práce

Cena kurzu: 365€

Termín:

1. deň online26. marec

2. deň prezenčne

Miesto konania Začiatok kurzu Prihláška
Šaštín – Stráže 15. apríl
Prihlásiť sa
Bystré 19. apríl Prihlásiť sa
Akadémia na cestách* Mám záujem

*Keďže sme Akadémiou na kolesách, vieme miesta prezenčného vzdelávania prispôsobiť podľa záujmu nahlásených účastníkov. Ak Vám navrhované miesta nevyhovujú, nahláste sa nám cez formulár Predbežný záujem.

 1. Terminológia.
 2. Práca s diagnostickými nástrojmi v práci s rizikami.
 3. Preventívne a nápravné opatrenia v krízových situáciách.
 4. Príklady z praxe (prípadové štúdie a kazuistiky).
 5. Využívanie štandardov odborných výkonov.
 6. Dokumentovanie používania prostriedkov telesného a netelesného obmedzenia.

Názov modulu: Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v sociálnych službách – Plnenie štandardu kvality 2.1.

Dĺžka kurzu: 12 hodín, 6 teória – online a 6 hodín prezenčne, cvičenia + 12 hodín príprava prezentácie záverečnej práce

Cena kurzu: 365€

Termín:

1. deň online23. apríl

2. deň prezenčne

Miesto konania Začiatok kurzu Prihláška
Šaštín – Stráže 30. apríl Prihlásiť sa
Bystré 7. máj Prihlásiť sa
Akadémia na cestách* Mám záujem

*Keďže sme Akadémiou na kolesách, vieme miesta prezenčného vzdelávania prispôsobiť podľa záujmu nahlásených účastníkov. Ak Vám navrhované miesta nevyhovujú, nahláste sa nám cez formulár Predbežný záujem.

 1. Teoretické východiska paternalistického a ľudsko-právneho prístupu.
 2. Ľudské práva so zameraním na cieľovú skupinu s príkladmi dobrej praxe – štandardné konanie (Ochrana ľudského života a zdravia, dobrovoľnosť pri vykonávaní prác a služieb, právo na prácu, ochrana pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života; právo vlastniť majetok – nedotknuteľnosť obydlia, sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania, sloboda pohybu a pobytu, sloboda prejavu a právo na informácie, spôsobilosť na práva…).
 3. Situačná analýza podľa matrixu pre ľudské práva (vidieť, posúdiť, konať) a zásady proporcionality.
 4. Príprava etického kódexu.

Moduly sú nadstavbové. To znamená, každý účastník začína modulom 1, pokračuje modulom 2. Po prvých dvoch moduloch je absolvent pripravený na interné vzdelávanie zamestnancov. Tretí a štvrtý modul je možné si vybrať v ľubovoľnom poradí. Alebo sa účastník školenia môže do budúcnosti zamerať len na jeden z ponúkaných modulov.

Akadémia vzdelávania bude postupne pridávať ďalšie moduly. Akadémia zodpovedá za obsah vzdelávacích aktivít a odborné postupy k vyššie uvedeným oblastiam, ktoré budú súčasťou vzdelávacieho procesu Interného školiteľa – inštruktora odbornej praxe.

 • Absolvent získa osvedčenia ku všetkým modulom zvlášť.

Tento produkt Akadémie (AVVSS) by mal slúžiť k tomu, aby organizácia, ktorá si dala vyškoliť interného školiteľa, disponovala po ukončení odborných kurzov materiálmi zo školení (obsahové a výkonnostné štandardy) a vďaka vlastnému zamestnancovi vedela posúdiť, teda aj vyhodnotiť, či zamestnanci, ktorí boli vyškolení, ovládajú problematiku, získali zručnosti, alebo potrebujú individuálne zaškolenie.

Organizácia získa vďaka zapojeniu sa do tohto vzdelávacieho procesu aj potrebné písomné dokumenty postupov, formuláre, rešerš odbornej literatúry, ktoré potrebuje ako dôkaz implementácie štandardov kvality podľa prílohy č.2.

Absolvent vzdelávacieho programu Interný školiteľ – inštruktor odbornej praxe.

 • získa a upevňuje si poznatky z oblasti celoživotného vzdelávania, naučí sa ich implementovať do praxe,
 • má vedomosti z oblasti pedagogiky a vie ich primerane používať,
 • využíva zásady učenia, uplatňuje didaktické postupy a princípy pri školení a inštruktáži,
 • ovplyvňuje formovanie postojov úcty ku klientovi a zručnosti priameho kontaktu s klientom,
 • ovplyvňuje kvalitu medziľudských vzťahov,
 • pozná etapy adaptácie sa na povolanie a na pracovisko,
 • usmerňuje procesy adaptácie,
 • formuje pozitívny vzťah k výkonu povolania, kreativitu pri úkonoch vykonávaných na pracovisku v prospech klienta,
 • vie hodnotiť výkon pracovníka,
 • pozná legislatívne podmienky a organizáciu práce na pracovisku, vedie k ich poznaniu zamestnancov, ktorých inštruuje,
 • vie nastaviť interné vzdelávacie mechanizmy
 • upevňuje si poznatky z oblasti celoživotného vzdelávania, naučí sa ich implementovať do praxe na základe najnovších získaných poznatkov v odborných témach ako riadenie rizík, ľudské práva, telesné a netelesné obmedzenia.

Interný školiteľ – inštruktor odbornej praxe sa uplatní vo všetkých zariadeniach poskytujúcich sociálne služby a v oblasti sociálnej práce.

Odborné, alebo manažérske vzdelanie pre prácu v sociálnych službách s minimálne dvojročnou praxou v sociálnej práci, alebo v sociálnych službách.

 • Vedúci pracovníci sociálnych služieb, ktorí sa podieľajú na stabilite personálu, plánovaní kariérneho postupu zamestnancov, hodnotení zamestnancov.
 • Odborní pracovníci sociálnych služieb.

V uvádzacom balíčku, ktorý platí do 30.06.2024 máme bonusový darček a to 50 % zľavu pre štatutára. Bonus je zároveň naším testovacím balíčkom, v ktorom chceme spolu so zodpovedným riadiacim pracovníkom vyhodnotiť tento náš  pilotný projekt. Vďaka aktívnej účasti riaditeľ, alebo riaditeľka získajú vedomosti o tom, ako sa má v organizácii plánovať, organizovať a vyhodnocovať proces zaškolenia zamestnanca a ako môže a má byť plánované, organizované a vyhodnocované interné vzdelávanie zamestnancov so zameraním na odbornú oblasť, alebo odbornú tému.

Tento vzdelávací balíček je výsledkom spolupráce so zahraničnými partnermi AVVSS.

Predbežný záujem o kurz

Napíšte nám, o ktoré kurzy máte záujem a my Vás budeme informovať o najbližšom termíne.