Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Nestrať prácu - vzdelávaj sa

ZÍSKAJ KURZ ZADARMO

Zlepši svoje zručnosti, vedomosti a spôsobilosti vo svojom obore.

Modulárne štúdium MBA

Jedinečná možnosť študovať jednotlivé moduly MBA zvlášť. Napíšte nám, cez kontaktný formulár, o ktoré moduly máte záujem a my Vám budeme posielať informácie kedy zvolené moduly otvárame.

Cena prezenčnou formou: 240€ (2 dni)
Cena online formou: 200€ (2 dni)

Viac informácií o jednotlivých moduloch si môžete nájsť pri jednotlivých študijných programoch.

Kurzy v ponuke

Termín Prihláška
Inštruktor sociálnej rehabilitácie 18. september Prihlásiť sa 

Na základe individuálnych požiadaviek a v prípade dostatočného počtu prihlásených účastníkov

  Predbežný záujem
Externý audítor v sociálnych službách Mám záujem 
Interný audítor v sociálnych službách Mám záujem 
Interný audítor so zameraním na sociálne služby Mám záujem 
Sprevádzanie umierajúcich Mám záujem 
Riadenie rizík Mám záujem 
Zvyšovanie zručností a kompetencií
Inštruktora pre rozvoj pracovných zručností
Mám záujem 
Komunikácia s ľuďmi s demenciou Mám záujem 
Komunikácia s agresívnymi klientmi Mám záujem 
Krízový manažment Mám záujem 
Hygiena a epidemiológia Mám záujem 

Na kurz sa prihlásite vyplnením záväznej online prihlášky: Prihlásiť sa

V prípade ďalších informácii nás neváhajte kontaktovať na sekretariat@avvss.sk alebo cez kontaktný formulár.

Ak Vám termín nevyhovuje, napíšte nám cez kontaktný formulár a my sa Vám ozveme, ak otvoríme nový termín.

O kurzoch

Manažér kvality v sociálnych službách

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 10 dní online výučba + e-learning

Cena kurzu: 959€ / 780€ ONLINE

V prípade záujmu je možné vydať medzinárodný certifikát IES  za cenu 70€ / 35€ elektronicky.

Najbližšie otvárame

Miesto konania Začiatok kurzu Prihláška
ONLINE 3. – 7. júl
Mám záujem

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý získa zručnosti, vedomosti
a spôsobilosť:

 • na výkon odbornej kvalifikácie manažér/ka kvality – všeobecné zameranie + špecializácia na sociálne služby;
 • na zhodnotenie stupňa zabezpečenia a preukázateľnosti kvality poskytovaných sociálnych služieb pred zavedením systémov a modelov kvality;
 • na zavedenie niektorého zo systémov alebo modelov kvality do poskytovaných sociálnych služieb a zhodnotenia stupňa zabezpečenia a preukázateľnosti kvality po jeho zavedení;
 • na zavedenie podmienok kvality do poskytovaných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách… v znení neskorších predpisov a ich integráciu do systémov alebo modelov kvality;
 • na používanie metód a nástrojov monitorovania, merania a zlepšovania kvality;
 • na komplexné riadenie zmien a rizík v sociálnej práci a v sociálnych službách.

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Garant: PhDr. Mária Znášiková

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Telefónne číslo: +421 948 345 158

Dĺžka kurzu: 10 dní online výučba + e-learning

Cena kurzu: 285€

Najbližšie otvárame

Miesto konania Začiatok kurzu Prihláška
ONLINE 18. september Mám záujem

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť vykonávať odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

Absolvent vzdelávacej aktivity vie:

 • pripraviť klienta na samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť pri sebaobsluhe a úkonoch starostlivosti o domácnosť .
 • zabezpečovať organizáciu života so zameraním na potreby a priania klienta a jeho pozitívne prežívanie situácie,
 • zachovávať optimálnu úroveň emocionálnej a mentálnej spôsobilosti klienta,
 • zabezpečovať kompenzáciu nedostatkov individuálne orientovanými aktivitami denného života,
 • využívať techniky na oživenie výkonu pamäte a fantázie klienta,
 • využívať techniky na zabezpečovanie aktivít denného života, ktoré povedú k zlepšeniu fyziologických funkcií, ale aj alebo k zmene psychosociálnych funkcií u klienta so zdravotným postihnutím s cieľom integrácie postihnutej osoby do bežných spoločenských štruktúr,
 • pracovať v interdisciplinárnom tíme so zameraním na integrovaný model rehabilitácie,
 • zabezpečovať zapojovanie klienta do integrovaných programov zariadenia alebo komunity,
 • poznať osobnosť klienta v integrácii s prostredím, v ktorom žije,
 • zabezpečovať integráciu v kontexte širšej komunity,
 • poznať a využívať princípy plánovania, realizácie, vyhodnocovania programov aktivity a integrácie tak, aby klient prijal svoje zdravotné postihnutie, alebo svoj zmenený zdravotný, či sociálny stav.

Inštruktor rozvoja pracovných zručností

Garant: PhDr. Mária Znášiková

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Telefónne číslo: +421 948 345 158

Dĺžka kurzu: 12 dní online výučba + e-learning

Cena kurzu: 285€

Najbližšie otvárame

Miesto konania Začiatok kurzu Prihláška
ONLINE 7. august Mám záujem 

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť:

 • legislatívny rámec poskytovania sociálnych služieb v SR, najmä so zreteľom na zabezpečovanie rozvoja pracovných zručností v konkrétnych druhoch sociálnych služieb
 • základnú terminológiu sociálnej práce, metódy sociálnej práce, hodnoty, sociálne cítenie, sociálna opora a podpora, sociálny problém a sociálny konflikt
 • holistický pohľad na prijímateľa sociálnej služby, osobnosť prijímateľa sociálnej služby, špecifiká jednotlivých cieľových skupín
 • základnú terminológiu psychológie a sociálnej psychológie
 • základnú terminológiu pedagogiky a špeciálnej pedagogiky
 • individuálne plánovanie ako spoločný výsledok prijímateľa sociálnej služby, kľúčového pracovníka a interdisciplinárneho tímu.

*NOVÝ* Krízový manažment

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 2 dni

Cena kurzu: 240€/ ONLINE 200€

Najbližšie otvárame

Na základe individuálnych požiadaviek a v prípade dostatočného počtu prihlásených účastníkov

Mám záujem o kurz

*NOVÝ* Hygiena a epidemiológia

Garant: Mgr. Eliška Švrčková

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 2 dni

Cena kurzu: 240€/ ONLINE 200€

Najbližšie otvárame

Na základe individuálnych požiadaviek a v prípade dostatočného počtu prihlásených účastníkov. *

Mám záujem o kurz

Administrácia a riadená dokumentácia v soc. službách

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 2 dni

Cena kurzu: 240€/ ONLINE 200€

Najbližšie otvárame

Na základe individuálnych požiadaviek a v prípade dostatočného počtu prihlásených účastníkov. *

Mám záujem o kurz

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť pracovať so zásadami a pravidlami riadenej dokumentácie. Bude vedieť vypracovávať interné dokumenty odbornej, prevádzkovej aj organizačnej činnosti, riadiť ich validnosť a životný cyklus.

Riadenie rizík v sociálnych službách – manažér rizík

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 2 dni

Cena kurzu: 240€/ ONLINE 200€

Najbližšie otvárame

Na základe individuálnych požiadaviek a v prípade dostatočného počtu prihlásených účastníkov. *

Mám záujem o kurz

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť

 • správne získavať informácie k riadeniu rizík z externých, ako aj interných zdrojov, vedieť ich správne interpretovať a zaznamenávať.
 • správne používať metódy a nástroje diagnostik, testov a nástrojov meraní a analýz príčin a dopadov rizík vo vzťahu ku klientovi (prijímateľovi sociálnych služieb)
 • identifikovať skupinu opatrení vo vzťahu ku organizácii:
  • infraštruktúry
  • personálu
  • odborných a podporných procesov,
  • osôb v kontakte s klientom (rodinní príslušníci, priatelia, ostatní klienti…)
 • reagovať na identifikované riziko vypracovaním a realizáciou preventívnych a nápravných opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia klienta a personálu,
 • pracovať so správnou terminológiou manažérstva rizík.
 • zapracovať riadenie rizík do Individuálnych plánov prijímateľa sociálnych služieb

Interný audítor so zameraním na sociálne služby

Lektorka: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 2 dni

Cena kurzu: 240€ / 200€ ONLINE

Najbližšie otvárame

Miesto konania Začiatok kurzu Prihláška
ONLINE Na základe individuálnych požiadaviek a v prípade dostatočného počtu prihlásených účastníkov Mám záujem 

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý

 • si rozšíri teoretické vedomosti o výkone interného auditu
 • naučí sa zručnosti k výkonu interného auditu
  • vypracovanie plánu auditu
  • práca s indikátormi (kritériami) kvality pri monitorovaní procesov
  • tvorba grafov a tabuliek
  • písanie správy z interného auditu
  • stanovenie preventívnych a nápravných opatrení
  • určenie odchýlky od normy / štandardu
 • vie zrealizovať preskúmanie manažmentom (vypracovať záznam z preskúmania manažmentom)
 • vie zrealizovať validáciu procesov
 • vie zrealizovať interný audit

Externý audítor v sociálnych službách

Lektorka: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 2 dni

Cena kurzu: 260€ ONLINE

Najbližšie otvárame

Miesto konania Začiatok kurzu Prihláška
ONLINE Pripravujeme Mám záujem

V prípade záujmu nás kontaktuje cez kontaktný formulár alebo e-mail.

Cieľom vzdelávacej aktivity je pripraviť externých a vedúcich audítorov k vykonávaniu externých auditov so zameraním na sociálne služby.

Absolvent získa spôsobilosť pre vykonávanie auditov druhej a tretej strany podľa normy ISO 9001:2015.

*NOVÝ* Sprevádzanie umierajúcich / smútkové poradenstvo

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 2 dni

Cena kurzu: 240€/ ONLINE 200€

Najbližšie otvárame

Na základe individuálnych požiadaviek a v prípade dostatočného počtu prihlásených účastníkov

Mám záujem o kurz

*NOVÝ* Starostlivosť o klienta s agresívnym správaním

Garant: PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA, 0905 543 245, 0948 345 158

E-mail: sekretariat@avvss.sk

Dĺžka kurzu: 4 dni

Cena kurzu:

Najbližšie otvárame

Na základe individuálnych požiadaviek a v prípade dostatočného počtu prihlásených účastníkov. *

Mám záujem o kurz

Predbežný záujem o kurz

Napíšte nám, o ktoré kurzy máte záujem a my Vás budeme informovať o najbližšom termíne.