17. októbra 2018

Manažér kvality v sociálnych službách

Kurzom získate odbornú spôsobilosť na pracovnú pozíciu Manažér kvality podľa požiadaviek EOQ.

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý získa zručnosti, vedomosti a spôsobilosť:
• na výkon odbornej kvalifikácie manažér/ka kvality – všeobecné zameranie + špecializácia na sociálne služby;
• na zhodnotenie stupňa zabezpečenia a preukázateľnosti kvality poskytovaných sociálnych služieb pred zavedením systémov a modelov kvality;
• na zavedenie niektorého zo systémov alebo modelov kvality do poskytovaných sociálnych služieb a zhodnotenia stupňa zabezpečenia a preukázateľnosti kvality po jeho zavedení;
• na zavedenie podmienok kvality do poskytovaných sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (…) v znení neskorších predpisov a ich integráciu do systémov alebo modelov kvality;
• na používanie metód a nástrojov monitorovania, merania a zlepšovania kvality;
• na komplexné riadenie zmien a rizík v sociálnej práci a v sociálnych službách.

1. Východisková situácia

Mnohí poskytovatelia sociálnych služieb v SR fungujú v systéme štruktúr, ktoré nekorešpondujú s cieľom harmonizácie služieb v štátoch európskej únie. Potrebné manažérske a systémové zmeny sa týkajú nielen organizačnej či stavebnej štruktúry, ale aj odbornej spôsobilosti a kompetentnosti, ktorú je možné považovať za citlivú. Z praxe hlavne zo zariadení sociálnych služieb je zistený strach zo zmien a snaha o udržiavanie pôvodného stavu v organizácii. Strach zo zmien v organizačnej, ale aj v procesnej oblasti môže brzdiť vývoj organizácie a zamedzovať možnosti kontinuálneho zlepšovania.

Kvalita sociálnych služieb je na Slovensku diskutovanou témou už viac ako desaťročie. Nediskutujeme, či je potrebné venovať sa kvalite, ale ako zabezpečiť kvalitu v súčasnom legislatívnom prostredí a v ekonomickej kríze. V sociálnej oblasti na Slovensku chýba nielen odborný personál a odborná literatúra k riadeniu kvality, ale aj súborný materiál platných noriem v danej oblasti. Doterajšia právna úprava pre kvalitu v sociálnych službách je poznačená nezhodami v interpretácii a pochybeniami v aplikácii, ktoré sa netýkajú len odborných činností personálu, ale aj nedostatkami systémového charakteru.

V súčasnosti si poskytovatelia sociálnych služieb hľadajú vlastné riešenia ako sa pripraviť na systémové zabezpečenie kvality svojich služieb a plnenie podmienok kvality. To že zariadenia sociálnych služieb nie sú schopné implementovať podmienky kvality, ktoré sú platné od roku 2009, naznačuje, že nemajú potenciál ich bez pomoci ďalších odborníkov zrealizovať. Sme presvedčení, že nie je správne odkladať platnosť podmienok kvality len preto, že je zlá ekonomická situácia. Tvrdíme, že je potrebné, podobne ako je to v iných krajinách EÚ, prevziať zodpovednosť a pripraviť sa do roku 2016 na plnenie podmienok kvality a preukazovanie kvality vo verejných, aj v neverejných zariadeniach sociálnych služieb.

Podmienky kvality chápeme ako jeden z legislatívnych nástrojov na zvyšovanie kvality služieb v zariadeniach sociálnych služieb, ktorého primerané uspôsobenie a zavedenie má vplyv na zvýšenie kvality služby aj kvality života prijímateľov sociálnej služby.

V súčasnej dobe sa v štátoch EÚ vykryštalizovali na zabezpečenie kvality tieto koncepcie:
– Koncepcia platných normatív v službách danej krajiny
– Koncepcia ISO
– Koncepcia TQM (Model CAF, Model EFQM)
Okrem ochrany klienta a efektívnejšieho hospodárenia so zdrojmi, sú ďalšie dôvody pre nutnosť zvyšovania kvality sociálnych služieb:
– So zmenami celospoločenského systému hodnôt, očakávajú klienti rastúcu kvalitu života.
– Tlak konkurencie – odlíšenie od konkurencie je v mnohých prípadoch možné iba kvalitou.
– Internacionalizácia sektoru služieb.

V podmienkach Slovenskej republiky je možné v súčasnej dobe implementovať systémy manažérstva kvality najmä podľa noriem STN EN ISO 9001:2009 a podľa modelu výnimočnosti EFQM. Niektoré zariadenia sociálnych služieb sú už certifikované podľa STN EN ISO 9000 a niektoré zariadenia implementujú modely CAF a EFQM. Vytvára sa tým kompatibilné prostredie so staršími štátmi EÚ aj v tejto oblasti, čo urýchľuje zvyšovanie kvality a jej porovnateľnosť.

2. Absolvent/odborník: Profil

Celková charakteristika absolventa:

Absolvent kurzu – je pripravený na prácu s ľuďmi, ktorých zdravotný stav a/alebo sociálna situácia vyžadujú poskytovanie odborných výkonov sociálnych služieb. Príprava je založená na aktívnom získavaní vedomostí, zručností z oblasti riadenia kvality, ktoré absolvent využíva v priamom, alebo nepriamom styku s klientom spôsobom, ktorý umožňuje klientovi využívať jeho zachované schopnosti a samostatnosť.
• Absolvent získa všeobecné základy manažérstva kvality, poznatky o špecifikách zabezpečovania kvality v sociálnych službách a hlbšie znalosti o systémoch manažérstva kvality podľa noriem ISO 9000, modelu CAF a modelu výnimočnosti EFQM.
• Absolvent získa poznatky a praktické zručnosti v implementácii, kontrole a zlepšovaní systému riadenia kvality a podmienok kvality špecificky orientované na procesný prístup a systémové nástroje pre zabezpečovanie kvality (riadená dokumentácia, fixácia pravidiel odborných postupov, cyklus zlepšovania, analytické nástroje, preskúmanie manažmentom, interný audit a monitorovanie procesov a pod.).

Absolvent získa odborné zručnosti, ktoré mu umožnia:
– pracovať s nástrojmi zabezpečovania kvality
– pracovať s nástrojmi merania kvality sociálnych a zdravotníckych výkonov
– pracovať s monitorovacími a analytickými nástrojmi
– pracovať s nástrojmi pre skúmanie a vyhodnocovanie požiadaviek zainteresovaných strán
– pracovať s riadenou dokumentáciou, verifikačnými a validačnými nástrojmi kvality
– pracovať so zlepšovateľskými projektmi
– pracovať s riadením sťažnosti – pracovať s riadením rizík
– pracovať s riadením zmien.

Absolvent má osobnostné predpoklady pre:
– plánovanie, riadenie a kontrolu politiky kvality
– zabezpečenie opakovateľnosti a udržateľnosti dobrých výsledkov
– manažérstvo zdrojov
– implementáciu etických kódexov a práv klientov
– kvalitnú komunikáciu a vedenie tímu
– rešpektovanie pravidiel starostlivosti a opatery klienta v jeho prostredí
– zodpovednú prácu
– dodržiavanie zásad dôvernosti informácií.

Možnosti uplatnenia absolventa:
Manažér/ka kvality u poskytovateľov sociálnych služieb v celom spektre ich druhov a foriem. Absolvent získava riadiace schopnosti pre vrcholový manažment a na riadenie tímovej práce.

3. Cieľové skupiny:
• Odborní pracovníci sociálnych služieb
• Vrcholoví a vedúci pracovníci zariadení, ktorí sa chcú špecializovať na riadenie kvality a/alebo sa chcú stať manažérmi kvality.
• Pedagogickí pracovníci vzdelávacích inštitúcií, stredných škôl a vysokých škôl sociálnej práce a ošetrovateľstva, ktorí prednášajú sociálny manažment, alebo manažérstvo kvality

4. Požadované vstupné vzdelanie

• Odborné vzdelanie vyžadované zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách pre výkon odborných činností v sociálnych službách s minimálne trojročnou praxou v sociálnej práci, alebo v sociálnych službách.
• Vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa s minimálne dvojročnou praxou v sociálnej práci, a/alebo v sociálnych službách.

5. Metódy výučby
Spôsoby zámerného a cieľavedomého usporiadania činností lektorov a účastníkov vzdelávacej aktivity sú zamerané tak, aby umožnili získanie požadovaných poznatkov: prednášky, vysvetľovanie, opis, inštruktáž; metódy rozhovoru, nácvik postupov a metód, diskusie a porovnávania príkladov z praxe so špecifikáciou na sociálne a zdravotnícke služby.

1. Teoretické vzdelávanie: (prednáška, skupinová práca, participačné metódy- dialóg, frontálny rozhovor, nácvik).
2. Prax v zariadeniach: Prax bude vykonaná v zariadeniach formou vypracovania a realizácie zadanej praktickej úlohy.

6. Forma záverečnej skúšky:
Teoretická časť preskúšania sa ukončuje písomným testom.
Praktická časť sa ukončuje obhajobou písomne vypracovanej záverečnej práce na základe zadania.
Záverečná skúška sa vykonáva pred komisiou.

Absolvent získa Osvedčenie: Manažér kvality v sociálnych službách, ktorý ho oprávňuje implementovať systémy a modely manažérstva kvality a podmienky kvality, vykonávať interné audity, vypracovávať zlepšovateľské projekty a používať nástroje pre zabezpečovanie kvality.

7. Celkový rozsah vzdelávacej aktivity
Celkový rozsah je 180 vyučovacích hodín. Vzdelávacia aktivita je delená na nasledovné moduly:

A. Základný modul:

Predmetová skladba:

 • Manažérstvo kvality
 • Systémy manažérstva kvality
 • Dokumentácia systému manažérstva kvality
 • Skupinová práca
 • Hodnotenie systémov manažérstva kvality            
 • Podklady zlepšovania kvality
 • Procesný prístup
 • Podmienky kvality
 • Zber a analýzy údajov, štatistické metódy
 • Rozhodovanie na základe faktov
 • Základy Total Quality Management (TQM)
 • Príručka kvality
 • Kvalifikácia a spokojnosť pracovníkov
 • Manažérstvo procesu, návrhu a vývoja                                                     
 • Kontrola, skúšanie a metrológia  
 • Riadenie nezhody
 • Riadenie rizík (úvod)
 • Riadenie zmien (úvod)
 • Právne a predpisové aspekty kvality  

B: Administrácia a riadená dokumentácia; (po úspešnom ukončení) dva dni, nadstavbový
C: Riadenie rizík; (po úspešnom ukončení) dva dni, nadstavbový                                     

V cene kurzu je občerstvenie, CD vzdelávacie materiály, prednášky + formuláre príkladov riadenej dokumentácie, procesov, kariet pracovného miesta, dotazníkov a záznamových hárkov na meranie a monitorovanie kvality a podmienok kvality Zákona č. 448/2008 Z.z..

Počet prezenčných dní 10. Kurz sa končí obhajobou záverečnej práce. Osvedčenie oprávňuje vykonávať funkciu manažéra kvality v zariadeniach sociálnych služieb a je kompatibilné s osvedčeniami v EÚ. Ukončený manažér kvality sa môže stať členom Asociácie manažérov a audítorov kvality v sociálnych službách. (AMAQ).