Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Pripravili sme pre Vás 2 nové školenia

Riadenie finančných zdrojov v sociálnych službách

Lektorka: RNDr. Ing. Marcela Dobešová

Cieľom vzdelávacieho modulu je pripraviť účastníka školenia na riadenie finančných zdrojov pri poskytovaní sociálnych služieb vo verejnej inštitúcii, ako aj v neziskovom sektore. Vedieť sa zorientovať v riadení rozpočtovej, príspevkovej aj mimovládnej organizácii. Prichádzajúca hospodárska aj ekonomická kríza si bude vyžadovať nielen spravovanie verejných finančných zdrojov, ale aj riadenie zmien a sociálne podnikanie. K základným zručnostiam sme zaradili plánovanie finančných zdrojov, rozpočtovanie a tvorba cien v sociálnych službách. Podkladom štúdia budú teoretické východiská sociálnej ekonomiky.

Rozsah výučby: 40 hodín, z toho 12 prezenčnou a 28 dištančnou formou.

Obsah:

 • Princípy a zásady sociálnej ekonomiky
 • Tvorba, hodnotenie a riadenie vývoja cash flow
 • Tvorba rozpočtov
 • Financovanie sociálnych služieb podľa typu poskytovateľa (verejný, neverejný)
 • Kalkulácia ceny sociálnej služby
 • Sociálne podnikanie
V tejto mimoriadnej situácii máme pre Vás pripravené prezenčné stretnutie v Akadémii vzdelávaniu a výskumu v sociálnych službách v Holíči, ktoré budete môcť sledovať aj online formou.

Termín: 04. – 05. jún 2021
Cena prezenčnou formou: 240€ (2 dni)
Cena online formou: 200€ (2 dni)

V prípade, že chcete absolvovať celý modul 41 hodín aj dištančnou formou s ukončeným certifikátom bude záverečná cena 320€.

Legislatíva v sociálnych službách

Lektor: Mgr. Ing. Ondrej Buzala, MHA

Cieľom vzdelávacieho modulu je uviesť účastníka školenia do problematiky právneho textu, zorientovať ho v jeho štruktúre ako aj v možnostiach jeho výkladu. Čítať legislatívu s porozumením, je pre správnu interpretáciu jej ustanovení a argumentáciu v interných normách vlastnej organizácie pre manažéra veľmi dôležité. Rovnako je dôležité vedieť sa orientovať aj v ďalších otázkach, ako je napríklad verejné a súkromné právo, základné práva a slobody a samozrejme v legislatíve sociálnych služieb. Preto je modul orientovaný na základné zručnosti v porozumení nielen samotným zákonom, ale aj právnickým princípom na ktorých sú stavané. V neposlednej miere modul poskytne aj možnosť nadobudnúť zručnosti pre kvalifikovanejšiu komunikáciu s právnikmi, klientami, rodinami či kontrolami.

Rozsah výučby: 41 hodín, z toho 12 prezenčnou a 29 dištančnou formou.

Obsah:

 • Základy teórie práva, Rozbor právneho textu
 • Interpretácia a argumentácia v práve
 • Legislatíva k prevádzke sociálnych služieb
 • Základy trestného práva
 • Základné ľudské práva a slobody
 • Základy občianskeho práva a právnych vzťahov
V tejto mimoriadnej situácii máme pre Vás pripravené prezenčné stretnutie v Akadémii vzdelávaniu a výskumu v sociálnych službách v Holíči, ktoré budete môcť sledovať aj online formou.

Termín: 04. – 05. jún 2021
Cena prezenčnou formou: 240€ (2 dni)
Cena online formou: 200€ (2 dni)

V prípade, že chcete absolvovať celý modul 41 hodín aj dištančnou formou s ukončeným certifikátom bude záverečná cena 320€.