Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Vzdelávací program vznikol ako reakcia na nové vlastnosti prostredia sociálnych služieb, sociálnej práce a zmeny vo verejnom, ale aj podnikateľskom sektore.

Predpokladom profesionálnej sociálnej práce, alebo odborného riadenia sociálnych služieb sú kompetentní pracovníci, ktorí vedia viesť a riadiť tímy zamestnancov v ich odborných, ako aj v obslužných činnostiach.

K základným vedomostiam z riadenia bežnej prevádzky získajú absolventi poznatky z krízového manažmentu.

Podľa Porvazníka (1999, s. 122) „Každý pracovník, či už bude v pozícii majiteľa, manažéra alebo zamestnanca pristupuje k vynakladaniu svojej práce pri priebehu pracovných procesov vždy s určitými osobnostnými vlastnosťami, ktoré zdedil a získal výchovou, s odbornými vedomosťami, ktoré nadobudol v priebehu štúdia a praktickými zručnosťami, ktoré získal tréningom a praxou. Čím sa objekt riadenia pre pracovníka stáva zložitejším, čím viac sa rozrastá, zväčšuje, tým on zužuje rozsah svojho záujmu, špecializuje sa. Poznáva a využíva objekt zo svojho zorného uhľa, z hľadiska svojej špecializácie posudzuje a rieši vzniknuté problémy.“

MBA Cieľ vzdelávacieho programu

Riadenie sociálnych služieb

pripraviť študentov pre vrcholové pozície v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany deti, sociálnej kurately a zamestnávania

Vzdelávací program pozostáva zo 17 povinných modulov a 2 voliteľných modulov.

Celkový rozsah vzdelávacieho programu je 648 hodín teoretického vzdelávania, z toho 216 hodín formou prezenčnou a 432 hodín formou dištančnou.

Ukončenie vzdelávacieho programu bude po absolvovaní prezenčného a dištančného štúdia a obhájení záverečnej práce formou ústnej skúšky.

Tieto moduly Vám pomôžu zvýšiť úspešnosť a efektívnosť práce na vrcholových a stredných riadiacich stupňoch (riadenie organizácie, riadenie odborných úsekov v zariadení, riadenie interdisciplinárnych a multidisciplinárnych tímov, riadenie národných aj medzinárodných projektov. Riadiaci pracovníci sú nositeľmi poslania a základných cieľov zakotvených v rozličnom časovom horizonte. Učivo bude zamerané získavanie zručnosti na tvorbu operatívnych, krátkodobých, strednodobých, ale aj vizionárskych (strategických) cieľov.

Odborníci priamo z praxe zo Slovenska aj zo zahraničia budú zdieľať s účastníkmi vzdelávacieho programu vedomosti zo svojich dlhoročných riadiacich skúsenosti vo Švajčiarsku, Nemecku, Anglicku, Rakúsku vedením diskusných dialógov možnej aplikácie na Slovensku.

Odborné texty aktuálnych tém ešte nenájdete v žiadnej odbornej literatúre na Slovensku, ale ani v Českej republike.

Povinné moduly

Cieľom modulu je zoznámiť študentov so základnými charakteristikami manažmentu a vlastnosťami subjektov manažmentu. V priebehu modulu budú prednášajúci diskutovať o využití celostného „holistického“ manažmentu pre sociálnu prácu a sociálne služby so zameraním na otázky tzv. celostnej kompetentnosti s odbornou zdatnosťou, sociálnou zrelosťou a praktickými zručnosťami, ktoré sú potrebné pre samotný systém riadenia. Študentom budú priblížené pracovné procesy v organizácii so stanovovaním pracovných procesov s tvorbou organizačných štruktúr v rámci vzťahov nadriadenosti a podriadenosti (lineárnosti a funkčnosti) a samotných kontrolných mechanizmov. Zároveň sa zoznámia s potrebou budovania sociálnej kompetentnosti pre jednotlivé pracovné funkcie v sociálnych službách.

Rozsah výučby: 41 hodín, z toho 12 prezenčnou a 29 dištančnou formou.

Obsah:

 • Základné charakteristiky manažmentu
 • Vlastnosti subjektov manažmentu
 • Pracovné procesy
 • Štruktúra organizácie
 • Úvod do sociálneho manažmentu
 • Osobnostné vlastnosti – sociálny pilier kompetentnosti v manažmente
 • Funkcie, princípy, metódy a informácie manažmentu

Cieľom modulu je uviesť študenta do problematiky právneho textu, zorientovať ho v jeho štruktúre ako aj v možnostiach jeho výkladu. Čítať legislatívu s porozumením, je pre správnu interpretáciu jej ustanovení a argumentáciu v interných normách vlastnej organizácie pre manažéra veľmi dôležité. Rovnako je dôležité vedieť sa orientovať aj v ďalších otázkach, ako je napríklad verejné a súkromné právo, základné práva a slobody a samozrejme v legislatíve sociálnych služieb. Preto je modul orientovaný na základné zručnosti v porozumení nielen samotným zákonom, ale aj právnickým princípom na ktorých sú stavané. V neposlednej miere modul poskytne aj možnosť nadobudnúť zručnosti pre kvalifikovanejšiu komunikáciu s právnikmi, klientami, rodinami či kontrolami.

Rozsah výučby: 41 hodín, z toho 12 prezenčnou a 29 dištančnou formou.

Obsah:

 • Základy teórie práva, Rozbor právneho textu
 • Interpretácia a argumentácia v práve
 • Legislatíva k prevádzke sociálnych služieb
 • Základy trestného práva
 • Základné ľudské práva a slobody
 • Základy občianskeho práva a právnych vzťahov

Cieľom modulu je pripraviť študenta na riadenie finančných zdrojov pri poskytovaní sociálnych služieb vo verejnej inštitúcii, ako aj v neziskovom sektore. Vedieť sa zorientovať v riadení rozpočtovej, príspevkovej aj mimovládnej organizácii. Prichádzajúca hospodárska aj ekonomická kríza si bude vyžadovať nielen spravovanie verejných finančných zdrojov, ale aj riadenie zmien a sociálne podnikanie. K základným zručnostiam sme zaradili plánovanie finančných zdrojov, rozpočtovanie a tvorba cien v sociálnych službách. Podkladom štúdia budú teoretické východiská sociálnej ekonomiky.

Rozsah výučby: 40 hodín, z toho 12 prezenčnou a 28 dištančnou formou.

Obsah:

 • Princípy a zásady sociálnej ekonomiky
 • Tvorba, hodnotenie a riadenie vývoja cash flow
 • Tvorba rozpočtov
 • Financovanie sociálnych služieb podľa typu poskytovateľa (verejný, neverejný)
 • Kalkulácia ceny sociálnej služby
 • Sociálne podnikanie

Cieľom modulu je previesť študenta východiskovými charakteristikami personálneho manažmentu, v ktorom získa vedomosti a základné zručnosti v strategickom plánovaní ľudských zdrojov, v koordinovaní činností riadiaceho, odborného aj obslužného personálu s najnovšími vedeckými poznatkami a pracovnými nástrojmi. Študenti sa naučia pracovať s rozvojovými metódami ako sú štúdium textu, výklad, prednáška, školiaca prezentácia. Nácvik činností, neformálna práca v tandeme, mentoring, koučing, workshopy, riešenie prípadových štúdii, rotácia na pracovisku, prípravné zastupovanie, stáž, výmena pracovníka, prijímací pohovor a pohovor s pracovníkom k ukončeniu pracovného výkonu.

Študent získa základné teoretické vedomosti z personálneho marketingu, sociálneho konsenzu, internej a externej mobility, organizácie práce a manažmentu času. V rámci budovania kariérneho rastu získa vedomosti z metód celoživotného vzdelávania a prípravy pracovného prostredia.

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formu.

Obsah:

 • Personálna stratégia a plánovanie
 • Personálny marketing
 • Personálne činnosti
 • Sociálny konsenzus: (odmeňovanie, starostlivosť o pracovníkov, kolektívna zmluva, hodnotenie pracovníkov…)
 • Rozmiestnenie pracovníkov (interná a externá mobilita)
 • Kariérne postupy (celoživotné vzdelávanie, plány vzdelávania, karty pracovného miesta…)

Cieľom modulu je naučiť sa riadiť najbežnejšie a najrutinnejšie činnosti v pobytových,  ambulantných aj v terénnych sociálnych službách prostredníctvom procesného prístupu. Získať nový spôsob myslenia, ktoré bude zamerané na organizovanie a riadenie činností. Naučí chápať vzájomne previazané procesy ako systém, ktorý prispieva k efektívnosti a účinnosti organizácie v dosahovaní zamýšľaných výsledkov. Študent sa bude učiť riadiť vzájomné vzťahy a vzájomné závislosti medzi procesmi systému tak, aby sa zveľaďovala celková výkonnosť organizácie.

K hlavným zručnostiam bude patriť identifikácia procesov a riadenie procesov v kontexte v ktorom sa budú poskytovať.

Vo vzdelávacom module sa budeme učiť vytyčovať centrálny cieľ, ktorý zodpovedá otázku účelu, prečo je vlastne proces koncipovaný a aké kľúčové výsledky a prínos bude užívateľom  prinášať.

K špecifickým cieľom modulu bude naučiť študenta ako:

 • zabezpečiť súlad cieľov a účelu procesu s cieľmi a účelom poskytovateľa a zabezpečiť znalosť a pochopenie tohto cieľa u aktérov procesu,
 • zabezpečiť správne zostavenie a fungovanie samotného procesu (dosahovanie požadovaných výsledkov) ako aj vyladenie s ostatnými procesmi,
 • zabezpečiť včasnú a efektívnu komunikáciu medzi aktérmi procesu,
 • zabezpečiť angažovanie aktérov do zlepšovania procesu a do zvyšovania svojej kompetentnosti a zodpovednosti.

Rozsah výučby: 40 hodín, z toho 12 prezenčnou a 28 dištančnou formou

Obsah:

 • Proces ako súčasť nového myslenia
 • Procesný prístup
 • Manažérstvo procesov na základe faktov
 • Atribúty procesu
 • Mapa procesov
 • Prínos procesného prístupu pre sociálne služby

Cieľom modulu je vedieť sa orientovať v štruktúre, ktorá je považovaná za strategickú úroveň organizácie alebo procesu a ktorá má zaisťovať sústavnosť smerovania výkonov organizácie k plneniu strategických cieľov ako aj schopnosť čeliť ohrozeniam spojených s realizáciou zvolenej stratégie. Vedieť zostaviť komplexnú infraštruktúru, ktorá bude na jednej strane dostatočne pevná, na druhej strane dostatočne pružná, aby umožňovala včasnú reakciu na meniacu sa situáciu. Vedieť vytvoriť poslanie a víziu organizácie, ktorá bude založená na potrebách zainteresovaných strán a podporovaná príslušnými politikami (koncepciami), cieľmi, plánmi a procesmi.

Študenti sa naučia sa pracovať s novými príležitosťami a silnými stránkami, strategickými inováciami. Získajú vedomosti k riadeniu rizík a zmien, nastaveniu poradia priorít, k prevencii chybovosti a odhaľovaniu slabých stránok.

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formo

Obsah:

 • Chápanie stratégie systému, Hierarchia stratégii
 • Strategické riadenie
 • Riadenie rizík
 • Projekt zmien
 • Zlepšovateľský projekt
 • Inovácie
 • Tvorba Akčných plánov

Cieľom modulu je naučiť pracovať študenta s informáciami, ktoré sú dôležité pri vstupe do činnosti, počas samotného procesného riadenia, ako aj pri výstupe v rámci práce s dokumentáciou, alebo výsledkami a dopadmi na samotného klienta, či organizáciu. Aby budúci vedúci pracovník vedel správne riadiť organizáciu bude potrebovať vedieť zabezpečiť potrebné údaje pre rozhodovanie, nastaviť odborné a overené diagnostiky, monitorovania, správne nastaviť hodnoty údajov a v neposlednom rade sa bude musieť vedieť orientovať v riadenej dokumentácii na všetkých stupňoch riadenia. V tomto module sa naučí sledovať tok informácii v dokumentačných systémoch v papierovej, ako aj v softwérovej podobe.

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formou

Obsah:

 • Informačná podstata riadenia
 • Informačná stratégia v sociálnych službách
 • Práca so zdrojmi informácii na všetkých stupňoch riadenia
 • Využitie IT technológií (výber softvéru)
 • Rozhodovanie na základe údajov a faktov

Cieľom modulu je prejsť históriou kvality a naučiť sa základy z prostredia implementácie systému manažérstva kvality noriem ISO a modelov CAF a EFQM v podmienkach Slovenskej republiky. Predstaviť možnosti implementácie podmienok kvality, ako aj systém ich hodnotenia.  Naučiť sa zásadné odlišnosti pri poskytovaní sociálnych služieb, ktoré predstavujú špecifické prvky kvality v sociálnych službách. Zoznámiť sa so spoločenskou zodpovednosťou organizácie a hodnotiacimi nástrojmi ako je samohodnotenie,  audit, preskúmanie manažmentom a Národná cena kvality SR.

Pre absolventov kurzu Manažér kvality v sociálnych službách  je to nepovinný modul.

Rozsah výučby: 42 hodín, z toho 12 prezenčnou a 30 dištančnou formou

Obsah:

 • História kvality
 • Špecifické znaky kvality v sociálnych službách
 • Podmienky kvality v zmysle zákona o sociálnych službách
 • STN EN ISO 9000
 • Model CAF
 • Model EFQM
 • Spoločenská zodpovednosť organizácie
 • Samohodnotenie/audit
 • Preskúmanie manažmentom , Národná cena kvality SR

Práca manažéra je veľmi náročná. Úlohou manažéra je zabezpečovať profesionálnu inováciu v organizácii tak, aby obstála v hospodárskej konkurencii a poskytovala bezpečné a kvalitné sociálne služby.

Cieľom modulu je naučiť študentov praktiky riadenia, ktoré sú vymedzené manažérskymi funkciami. Študenti získajú poznatky z teórii riadenia, z metód riadenia, z plánovania, organizovania, rozhodovania, regulácie a koordinácie v rámci vrcholového aj stredného manažmentu. Uvedieme príklady manažérskeho myslenia a vodcovského prístupu. Predstavíme najmodernejšie manažmenty (Podnikanie orientované na kompetenciách, Diversity management (manažment rozmanitosti) Age managment (vekový manažment, Change management (manažment zmien).

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formou

Obsah:

 • Funkcia plánovania v riadení organizácie
 • Funkcia organizovania v riadení organizácie
 • Funkcia kontroly v riadení organizácie
 • Funkcia rozhodovania v riadení organizácie
 • Funkcia regulácie v riadení organizácie
 • Funkcia koordinácie v riadení organizácie

Podľa Petra Druckera, jedného z najznámejších manažérov je „cieľom podnikania získať a udržať si klientov, preto podľa neho má podnikanie dve základné funkcie – marketing a inováciu. Základnou funkciou marketingu je prilákať a udržať si klienta ako svoj hlavný prospech.“ V sociálnych službách nemáme síce problém s požiadavkou na služby, ale to neznamená, že môžeme vynechať z riadenia najdôležitejší nástroj akým je marketing. My síce nebudeme bojovať o klienta, ale našich študentov budeme učiť ako vedieť vykonať prieskum trhu pri tvorbe nových služieb, pri modernizácii, či reštrukturalizácii zariadenia.

Cieľom modulu bude  naučiť študentov realizovať marketingové výskumy ako komunikáciu s klientom. Vypracovať SWOT analýzu a pracovať so SWOT analýzou. Vedieť zamerať sa na oslovenie a poznávanie budúceho aj terajšieho klienta. V rámci kultúry organizácie predstavíme kresťanský manažment (Diakonická a charitatívna identita) a ekologický manažment s príkladmi pre prax v sociálnych službách.

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formou

Obsah:

 • Prieskum trhu
 • Ponuka služieb
 • Marketing vzťahov
 • Analýza SWOT
 • Ceny služieb
 • Kultúra organizácie

Komunikácia ľudí zjednocuje aj rozdeľuje. Komunikácia vstupuje do všetkých procesov riadenia a rozhodovania a zároveň podmieňuje kvalitu aj efektívnosť riadenia.

Cieľom modulu je predstaviť staré (odskúšané) komunikačné systémy, ako aj najnovšie komunikačné techniky a stratégie, ktoré si študenti vyskúšajú na príkladoch masovej komunikácie, formálnych a neformálnych komunikáciách v bežnej dennej komunikácii s klientom, dodávateľom a medzi kolegami. Zoznámime študentov so štruktúrou vnímania údajov, významom informácii, zámermi a postojmi pri komunikácii, sebareflexiou a sebakoncepciou, súbormi predpokladov, očakávaniami, pravidlami komunikácie a kultúrnymi modelmi. Naučíme vás pracovať s príkladmi v krízovej komunikácie v rámci manažmentu stresu.

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formou

Obsah:

 • Princípy a pravidlá efektívneho vystupovania, rozhovoru, prejavu, písania a počúvania
 • Riešenie konfliktov
 • Vedenie intrapersonálnej a interpersonálnej komunikácia
 • Tvorba prezentácie organizácie
 • Komunikácia s klientom
 • Komunikácia s dodávateľmi
 • Stresmanagement (supervízia, psychohygiena….)

Cieľom modulu je naučiť sa odovzdávať správe informácie správnym spôsobom o priamej aj v nepriamej službe klientom, aby si vedeli nielen vybrať zariadenie, ale aby ľahšie prebehla adaptačná fáza klienta v zariadení. Orientácia na klienta – to, čo v komerčnej sfére znamená spokojnosť zákazníka, to v sociálnych službách znamená pochopenie pre potreby klienta. Nejde len o potreby stravovania, tepla, ubytovania, hygieny a pod. Ide o komplexné potreby, orientáciu na klienta, rešpektovanie klienta. Ako nástroj pre tento proces nám slúži komunikácia, vedenie rozhovorov s budúcim klientom, ako aj prijímateľom sociálnej služby. Odborní pracovníci pracujúci v sociálnych  službách by mali ovládať ako postupovať a pristupovať ku konfliktným vzťahom, emóciám a symptómom ľudí s telesnými, mentálnymi aj psychickými ochoreniami, alebo potrebám v starobe.

V module sa budeme venovať dôležitým témam ako: sebaurčenie, spokojnosť, dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd prostredníctvom paternalistického alebo ľudsko-právneho prístupu. V rámci kultúry organizácie predstavíme metódy práce s rodinou.

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formou

Obsah:

 • Význam znalosti správania sa klientov pre prípravu ponuky služby
 • Rozhodovací proces klienta
 • Správanie sa klientov pri výbere služby (zvyklostné, racionálne, impulzívne)
 • Tok informácií, zisťovanie spokojnosti a potrieb klientov a iných zainteresovaných strán
 • Interné a externé faktory ovplyvňujúce rozhodovanie sa klienta
 • Spolupráca s rodinou klienta a blízkymi osobami

Public relations predstavuje aj v sociálnych službách plánovanú a systematickú činnosť, ktorej cieľom je vytvárať a upevňovať dôveru, porozumenie a dobré vzťahy organizácie s kľúčovými skupinami verejnosti. Fundraising má za úlohu získavať a zhromažďovať príspevky a finančné zdroje pre organizáciu.

Cieľom modulu je predstaviť formy a metódy komunikácie s verejnosťou. Naučiť študentov vedieť správne viesť aktivity ako: publicitu organizácie, organizovanie udalostí, lobbying, reklamu, sponzorské projekty, budovanie darcovskej základne. Študenti získajú základné vedomosti z písania sociálnych projektov a komunikácie s médiami.

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formou

Obsah:

 • Formy a metódy komunikácie s verejnosťou
 • Korešpondencia s darcami a kontakt s darcami
 • Kreatívne možnosti a metódy fundraisingu a sponzorstva
 • Riadenie projektov
 • Komunikácia s médiami

Práca v  tímoch si vyžaduje zmenu prístupu pracovníkov, zmenu myslenia a odbornú zdatnosť a pripravenosť zdieľať svoje vedomosti s druhými a učiť sa od druhých. Kvalita výkonov môže v tíme vzrastať kontinuálne, keď sa všetci účastníci tímu budú snažiť zvyšovať nielen kvalitu svojej práce, ale aj kvalitu spoločných výkonov a výsledkov. Zabezpečovanie kvality výsledkov v sociálnej práci si však vyžaduje neustály rozvoj tímovej práce.

Cieľom modulu bude predstaviť metódy a techniky, ktoré pomôžu manažérovi získať schopnosť efektívne pracovať v tíme na dosiahnutí spoločného cieľa prostredníctvom porád, budovania projektových tímov, tímov kvality a neformálnych tímov. Naučiť spoznávať a budovať tímový potenciál  a kompetentnosť u pracovníkov. Vedieť vypracovať etické kódexy pre riadenie organizácie.

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formou

Obsah:

 • Tímová práca a proces tvorenia tímu
 • Vývojové fázy poznávania tímu
 • Princípy tvorby pracovných tímov a pravidlá ich práce
 • Riadenie porád
 • Budovanie neformálnych tímov
 • Role v tímovej práci
 • Manažérska etika a manažérske kódexy
 • Sebarozvoj a sebazdokonaľovanie

Čas má vysokú cenu. Stáva sa kapitálom, ktorý zohráva dôležitú rolu v  pracovnom výkone.

Cieľom modulu bude naučiť sa ako manažér pracovať s časom. Rozvrhovať čas a stanovovať priority. Vedieť určiť zlodejov času. Rozvíjať vlastnú disciplínu v riadiacich činnostiach, ale aj vo vzdelávacom procese. Vedieť si vybrať správne metódy ako aj techniky, ktoré budú riadiť čas na pracovisku aj mimo neho.

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formou

Obsah:

 • Úvod do problematiky sebariadenia (Selfmanagement)
 • Sebaakceptovanie
 • Sebauplatnenie
 • Sebavzdelávanie
 • Princípy a problémy manažmentu času
 • Metóda Bullet-Journal a iné metódy a techniky

Znalostný manažment patrí dnes k populárnym témam v oblasti manažmentu. Vďaka znalostnému manažmentu môžu jednotlivé organizácie budovať svoju životaschopnosť a konkurenčnú výhodu na znalostiach, ktoré predstavujú najlepšie postupy používané v organizácii, alebo na znalostiach špičkových odborných pracovníkov. Je to nový koncept v ktorom sa pracuje so znalosťami a intelektuálnym kapitálom. V sociálnych službách disponujeme s veľkým množstvom dát. Aby sme mohli pracovať s týmito dátami, potrebujeme sa naučiť súvislosti.

Cieľom modulu bude naučiť študentov pracovať s dátami (údajmi), s informáciami, znalosťami, expertízami a organizačnými expertízami (profesijnou spôsobilosťou) tak, aby vedeli získavať znalostí od svojich podriadených a zároveň zdieľať znalosti v tíme.

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formou

Obsah:

 • Modely znalostných procesov
 • Využívanie explicitných znalostí
 • Využívanie implicitných (tacitných) znalostí
 • Kultúra organizácie podporujúca zdieľanie znalostí
 • Učiaca sa organizácia
 • Vyučujúca organizácia
 • Benchmarking – benchlearning

Ak chceme zabezpečiť strategické plánovanie a riadenie v sociálnej práci a v sociálnych službách, potom sa nezaobídeme bez dokumentov a záznamov, ktorých môže byť značné množstvo. Preto by ich existencia a životný cyklus v organizácii mal byť riadený a mal by podliehať presne stanoveným pravidlám, ktoré zodpovedajú požiadavkám na riadenú dokumentáciu. Stanoviť tieto pravidlá je úlohou vrcholového manažmentu. Riadenie dokumentácie je dôležitým nástrojom pre správu dokumentov so zvýšenou potrebou kontroly ich obehu.

Cieľom modulu je naučiť študenta vedieť pracovať so zásadami a pravidlami riadenej dokumentácie. Vedieť vypracovávať interné dokumenty odbornej, prevádzkovej aj organizačnej činnosti, riadiť ich validnosť a životný cyklus.

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formou

Profil absolventa

 • Má základné vedomosti o zásadách riadenia, prípravy, priebehu a výsledkov práce so zameraním na rozvoj personálnych, materiálnych a finančných zdrojov.
 • Dokáže vykonávať prácu na vrcholových a stredných stupňoch riadenia.
 • Vie chápať zmeny, ktoré je potrebné ku dosahovaniu vyššej kvality služieb ako žiaduci a dynamický proces.
 • Má zručnosti a vedomosti v základoch manažmentu i v jeho konkrétnych aplikáciách.
 • Má zručnosti v komunikácií.
 • Má zručnosti v práci v skupinách.
 • Má poznatky o marketingu služby.
 • Má zručnosti v riešení konfliktov.
 • Má zručnosti v tímovej práci.
 • Má zručnosti zo základov plánovacieho a rozhodovacieho procesu.
 • Má zručnosti v procesnom riadení.
 • Má zručnosti zo strategického a plánovacieho procesu.
 • Ovláda riadenie znalostí, rizík a zmien.