13. decembra 2018

Inštruktor rozvoja pracovných zručností

Forma vzdelávania: Kombinované vzdelávanie v rozsahu 150 hodín sa skladá zo 100 hodín prezenčnou a 50 hodín dištančnou formou. Prezenčná forma vzdelávania charakterizuje vyučovanie, pri ktorom je lektor v priamom kontakte s účastníkom kurzu. Prezenčné teoretické vyučovanie za prítomnosti lektora v súhrne 100 hodín je doplnené o 50 hodín dištančnej formy. Táto dištančná forma vzdelávania sa skladá zo samoštúdia, študijných textov na CD a DVD a komunikácie s lektorom cez IT technológie a e-learningovú platformu. Lektor je k dispozícii účastníkovi kurzu prostredníctvom webovej stránky, facebooku a skypu vo vopred určených hodinách.

Osoby zodpovedné za prezenčnú a dištančnú formu vzdelávania: Mgr. Katarína Chmurčiaková, PhDr. Mária Znášiková, PhDr. Magdaléna Točíková

Metódy využívané pri vzdelávaní:

 • prednášky
 • projektovanie
 • praktické ukážky lektorom
 • praktické cvičenia účastníkov kurzu
 • nácvik modelových situácií
 • nácvik komunikačných zručností vzhľadom na cieľovú skupinu
 • nácvik individuálneho plánovania a vedenia záznamov

Cieľová skupina, pre ktorú je vzdelávací program určený: Základnou podmienkou na absolvovanie kurzu je stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti, najmä v odbore záhradníctvo, aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, košikárstvo a fotografia (§ 84, ods. 15 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

Obsah vzdelávacieho programu:

Obsahové štandardy vzdelávacieho programu:

 • poznať legislatívny rámec poskytovania sociálnych služieb v SR, najmä so zreteľom na zabezpečovanie rozvoja pracovných zručností v konkrétnych druhoch sociálnych služieb
 • základná terminológia sociálnej práce, metódy sociálnej práce, hodnoty, sociálne cítenie, sociálna opora a podpora, sociálny problém a sociálny konflikt
 • holistický pohľad na prijímateľa sociálnej služby, osobnosť prijímateľa sociálnej služby, špecifiká jednotlivých cieľových skupín
 • základná terminológia psychológie a sociálnej psychológie
 • základná terminológia pedagogiky a špeciálnej pedagogiky
 • individuálne plánovanie ako spoločný výsledok prijímateľa sociálnej služby, kľúčového pracovníka a interdisciplinárneho tímu.

Výkonové štandardy vzdelávacieho programu:

 • správne používanie motivácie a komunikačných zručností pri výkone rozvoja pracovných zručností u danej cieľovej skupiny
 • nácvik plánovania, realizácie a vyhodnocovania individuálneho a skupinového rozvoja pracovných zručností
 • nácvik role inštruktora rozvoja pracovných zručností v interdisciplinárnom tíme pri plánovaní sociálnej služby.

ROZPIS UČIVA

 1. Legislatíva

Teoretické témy: Zákon o sociálnych službách so zameraním na druhy sociálnych služieb, kde sa rozvoj pracovných zručností zabezpečuje: integračné centrum, útulok, domov na polceste, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár. Druh, forma a obsah sociálnej služby. Kľúčový pracovník. Interdisciplinárny tím.

Praktické témy: Individuálne plánovanie. 

 1. Základy sociálnej práce

Teoretické témy: Hodnoty, etika a sociálne cítenie v sociálnej práci. Vzťah inštruktora rozvoja pracovnej činnosti a prijímateľa sociálnej služby a zásady jeho kreovania. Prístupy inštruktora rozvoja pracovnej zručnosti  k prijímateľovi sociálnej služby a faktory, ktoré ovplyvňujú tento vzťah. Odbornosť a profesionalita inštruktora.  Osobnosť inštruktora pracovných zručností. Metódy sociálnej práce. Sociálna opora. Sociálna podpora. Členenie sociálnej opory. Typy sociálnej opory. Zdroje sociálnej opory. Sociálny problém – sociálny konflikt. Sociálne prostredie. Čas. Spracovanie informácií. Dokumentácia.

 1. Osobnosť prijímateľa sociálnej služby

Teoretické témy: Typológia prijímateľov sociálnych služieb. Typológia na základe aktivity prijímateľa sociálnej služby. Typológia na základe veku. Typológia na základe správania sa. Typológia na základe problémovej situácie prijímateľa sociálnej služby.

 1. Základy psychológie

Teoretické témy: Charakteristika jednotlivých období ľudského života. Teórie duševného vývoja človeka. Psychopatológia. Ohrozenie psychického vývoja.

 1. Sociálna psychológia

Teoretické témy: Identita v sociálnej psychológii. Sociálne vnímanie a poznávanie. Sociálna komunikácia. Sociálne vzťahy. Prosociálne a antisociálne správanie. Asertivita. Empatia. Návykové správanie a závislosť. Alternatívne spôsoby riešenia sporov. Sociálna opora a osamelosť. Bezmocnosť a beznádej.  Preventívne programy a postupy. Konštruktívne riešenie a zvládanie záťažových situácií. Skupinové myslenie.  Sociálna pozícia.  Sociálna rola.   Sociálna skupina.  Sociálny status.  Sociálny vplyv. Motivácia.

Praktické témy: Nácvik komunikačných zručností. Cvičenie na tréning asertivity. Cvičenie na rozvoj empatie. Skupinová dynamika.

 1. Základy pedagogiky

Teoretické témy: Učenie sa. Metódy učenia sa. Výber metód. Metóda kompenzácie nevhodných podnetov. Metóda posilnenia vlastnej kompetencie. Metóda ponuky podnetov vyplývajúcich z individuálnych potrieb. . Metóda plánovania pozitívnej perspektívy. Metóda podpory orientovaná na sebarealizáciu. Metóda príkladu. Metóda posilnenia dôvery. Metóda jasných pravidiel.

 1. Základy špeciálnej pedagogiky

Teoretické témy: Špeciálna pedagogika ako humanitný odbor. Človek s postihnutím v spoločnosti. Osoby s postihnutím zraku. Osoby s postihnutím sluchu. Osoby s narušenou komunikačnou schopnosťou. Osoby s telesným postihnutím a zdravotným oslabením. Osoby s mentálnym postihnutím. Osoby s poruchami správania sa. Osoby s narušenou sociálnou adaptáciou a sociálnym znevýhodnením. Osoby s kombinovaným postihnutím. Osoby seniorského veku.

 1. Pracovné zručnosti

Praktické témy: Práca v dielni, podmienky, prostredie, formy. Zameranie na utváranie prostredia s dôrazom na radosť, chuť, zručnosti, jemnú motoriku, manuálne zručnosti a tvorivosť. Prevencia úrazov. Význam organizovania bežného dňa.

Technika výroby košíkov z prútia

Technika výroby košíkov z prútia