1. decembra 2018

Riadenie rizík v sociálnych službách

Riadenie rizík je súčasťou strategického riadenia aj plánovania každej úspešnej organizácie, nevynímajúc ani organizácie poskytujúcej sociálne služby. Pracovný život v zariadeniach sociálnych služieb nám však ukazuje naliehavú potrebu prípravy a vzdelávania nielen top manažmentu v tejto oblasti, ale aj stredného a nižšieho odborného personálu, ktorý zodpovedá za príjem klienta, a alebo je v priamom kontakte s klientom.

Riadenie rizík v zdravotníctve ako aj v sociálnych službách naberá na význame vďaka narastajúcemu záujmu o bezpečnosť klientov.

Cieľom vzdelávacieho programu je naučiť Vás:

  • správne získavať informácie k riadeniu rizík z externých, ako aj interných zdrojov, vedieť ich správne interpretovať a zaznamenávať.
  • správne používať metódy a nástroje diagnostik, testov a nástrojov meraní a analýz príčin a dopadov rizík vo vzťahu ku klientovi (prijímateľovi sociálnych služieb)
  • identifikovať skupinu opatrení vo vzťahu ku organizácii:
  • infraštruktúry
  • personálu
  • odborných a podporných procesov,
  • osôb v kontakte s klientom (rodinní príslušníci, priatelia, ostatní klienti…)
  • reagovať na identifikované riziko vypracovaním a realizáciou preventívnych a nápravných opatrení na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia klienta a personálu,
  • pracovať so správnou terminológiou manažérstva rizík.
  • zapracovať riadenie rizík do Individuálnych plánov prijímateľa sociálnych služieb

Kurz vzhľadom na náročnosť témy si vyžaduje maximálne sústredenie účastníkov kurzu, preto budú môcť byť realizované kurzy len v nerušenom prostredí . Zároveň komplexnosť témy si vyžaduje účasť celého interdisciplinárneho tímu, alebo tímu kvality. Nestačí vyslať jedného či dvoch pracovníkov zo zariadenia, pretože obsah kurzu je nastavený na organizačný systém celého zariadenia od infraštruktúry, riadenia ľudských, materiálnych, finančných zdrojov, ako aj samotných procesov. Odporúčaný počet 5 účastníkov (vlastníci procesov, alebo vedúci pracovníci).

Kurz je pripravený z podkladov a zistení z dvadsať ročnej audítorskej praxe v zahraničí aj doma, ako aj z najnovšej odbornej literatúry danej problematiky. Vychádza síce z teoretických východísk (učebný materiál), ale školenia sú vedené prostredníctvom praktických cvičení s modelovými situáciami z praxe a zaznamenávaním do dokumentácie.

Manažérstvo rizika (risk management) je riešenie rizík, ktoré môžu nastať.