17. októbra 2018

Sociálny manažment – organizácia práce

V poslednom desaťročí sa čoraz častejšie objavuje pojem sociálny manažment. Definujeme ho ako cieľavedomú činnosť manažérov sociálnej práce zameranú na dosiahnutie cieľov za použitia vhodných prostriedkov, vedeckých odporúčaní, stratégií, a za spolupráce celého kolektívu pracovníkov sociálnej oblasti (Hangoni – Imrichová, 2010). Predpokladom profesionálnej sociálnej pomoci, alebo užitočnej kontroly sú kompetentní pracovníci, ktorí vedia viesť a riadiť tímy pracovník v ich odbornej, ako aj obslužnej činnosti.

Podľa Porvazníka (1999, s. 122) „každý pracovník, či už bude v pozícii majiteľa, manažéra alebo zamestnanca pristupuje k vynakladaniu svojej práce pri priebehu pracovných procesov vždy s určitými osobnostnými vlastnosťami, ktoré zdedil a získal výchovou, s odbornými vedomosťami, ktoré nadobudol v priebehu štúdia a praktickými zručnosťami, ktoré získal tréningom a praxou. Čím sa objekt riadenia pre pracovníka stáva zložitejším, čím viac sa rozrastá, zväčšuje, tým on zužuje rozsah svojho záujmu, špecializuje sa. Poznáva a využíva objekt zo svojho zorného uhľa, z hľadiska svojej špecializácie posudzuje a rieši vzniknuté problémy. Problémy o ktoré nemá záujem, ponecháva nepovšimnuté respektíve ich vôbec neuznáva, nanajvýš ich pasívne priznáva.“ K zásadným úlohám manažéra v sociálnych službách patrí:
1. Definícia cieľov – vedúci pracovníci sú nositeľmi poslania a základných cieľov zakotvené napríklad v zákone, zriaďovacej listine, štatúte a pod. Jedná sa o plnenie cieľov v rozličnom časovom horizonte, teda operatívne, krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé. Dôležité je tiež akým spôsobom sa dané ciele dosahujú.
2. Určovanie priorít a práca s časom – znamená správnu manažérsku orientáciu v reálnej situácii, vedieť určiť správne poradie priorít, ďalších úloh, činností a aktivít. Úzko súvisí s využívaním času ako dôležitého zdroja v organizácii.
3. Prevencia chýb – znamená neustále sledovanie prevádzky organizácie, schopnosť odhaľovať slabé stránky a chyby, ihneď ich odstraňovať. Pre moderné a efektívne sociálne služby je prevencia veľmi dôležitá.
4. Orientácia na klienta – to, čo v komerčnej sfére znamená spokojnosť zákazníka, to v sociálnych službách znamená pochopenie pre potreby klienta. Nejde len o potreby stravovania, tepla, ubytovania, hygieny a pod. Ide o komplexné potreby, orientáciu na klienta, rešpektovanie klienta ako svojprávneho a slobodného jednotlivca, ktorý má právo voľby. Cieľom vzdelávacej aktivity je zabezpečovať:
• zvýšenie úspešnosti a efektívnosti práce na vrcholových a stredných riadiacich stupňoch (riadenie organizácie, riadenie odborných úsekov v zariadení, riadenie interdisciplinárnych a multidisciplinárnych tímov)
• získanie základných vedomostí pre realizáciu vlastných projektov a zmien v manažmente a organizácii práce

1. Cieľové skupiny:
• Vedúci pracovníci; (riaditeľ/ka, personálny manažér, manažér kvality, vedúci úsekov)
• Odborní pracovníci sociálnych služieb (hlavná sestra, sociálny pracovník, hlavná opatrovateľka, …)
• Absolventi vysokých škôl sociálnej práce.

2. Požadované vstupné vzdelanie
Vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa.

3. Profil absolventa
• Má základné vedomosti o zásadách riadenia, prípravy, priebehu a výsledkov práce ako svojej vlastnej, tak aj ostatných pracovníkov.
• Dokáže vykonávať prácu na vrcholových a stredných stupňoch riadenia.
• Vie chápať zmeny, ktoré je potrebné ku dosahovaniu vyššej kvality služieb ako žiaduci a dynamický proces.
• Má zručnosti a vedomosti v základoch manažmentu ako i v jeho konkrétnych aplikáciách.
• Má poznatky o marketingu služby.
• Má poznatky o práci v tíme.
• Má poznatky zo základov plánovacieho a rozhodovacieho procesu.

4. Metódy výučby
Lektor ovláda a volí vyučovacie stratégie, metódy a postupy tak, aby zahrňovali interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie, rozvíjali kompetencie zamestnancov/študentov. Popri klasických formách prednášky, výklad, demonštrácia, inštruktáž, využíva nacvičovanie a tréning jednotlivých postupov a ich upevňovanie.

5. Forma záverečnej skúšky
Teoretická časť vzdelávania sa ukončuje písomným testom; praktická časť sa ukončuje obhajobou písomnej záverečnej práce na základe zadania.
Absolvent získa osvedčenie: Sociálny manažment – organizácia práce.

6. Celkový rozsah vzdelávacej aktivity
Rozsah je 144 vyučovacích hodín z toho 108 teória (prednášky) a 36 praktických cvičení.