17. októbra 2018

Starostlivosť o klienta s agresívnym správaním

Človek s postihnutím má rovnaké potreby ako zdravý človek. Prvou z nich je byť uznaný a milovaný taký, aký je.
Sestra Michele Pascale Duriezová

Vierohodnosť úsilia spoločnosti o dosiahnutie spravodlivosti a humanity pre všetkých jej členov môže byť odhadnutá sledovaním toho, akú starostlivosť venuje spoločnosť tým, ktorí sú v celom spektre sociálnych vzťahov najzraniteľnejší, aké práva im priznáva.

Za samozrejmosť sa pokladá bežný rečový prejav. Jazyk sa vo všeobecnosti používa spontánne a málo reflektovane. Keď ide o psychiatrického klienta ide o vzťahovú diagnostiku a terapeuticky účinný vzťahový prístup, potom vedenie rozhovoru nadobúda terapeutickú dimenziu, ktorú je potrebné zodpovedne zvládať. Prístup k osobe psychicky chorého znamená aj prístup k jeho skrytým stránkam. Ako nástroj pre tento proces nám slúži komunikácia, vedenie rozhovoru. Odborní pracovníci pracujúci v sociálnych službách by mali ovládať ako postupovať a pristupovať ku konfliktným vzťahom, emóciám a symptómom psychicky chorých.

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka pre profesionálne zvládnutie agresivity u klienta. Absolvent kurzu získa nielen odbornú, ale aj ľudskú pripravenosť, schopnosť sebadisciplíny a sebaovládania, získa potrebné schopnosti a zručnosti ako pracovať s psychiatrickým klientom. Absolvent/odborník:
• pozná techniky prevencie vzniku agresivity u klienta,
• vie definovať príčiny vzniku agresie u klienta,
• vie definovať príčiny zmeny správania u klienta,
• ovláda techniky na zvládanie agresivity u klienta,
• ovláda komunikačné techniky s psychiatrickým klientom,
• ovplyvňuje kvalitu medziľudských vzťahov,
• formuje pozitívny vzťah k výkonu povolania, kreativite pri úkonoch vykonávaných na pracovisku v prospech klienta,
• ovláda základy asertivity,
• pozná legislatívne podmienky- používanie obmedzovacích prostriedkov.

1. Cieľové skupiny
• Odborní pracovníci sociálnych služieb
• Pedagogickí pracovníci vzdelávacích inštitúcií, stredných škôl a vysokých škôl sociálnej práce a ošetrovateľstva, ktorých cieľom je aj sprevádzanie študentov pri výkone ich odbornej praxe,
• Vedúci pracovníci zariadení, ktorých cieľom je stabilizovanie zamestnancov a plánovanie kariérneho postupu zamestnancov, hodnotenie zamestnancov.

2. Požadované vstupné vzdelanie

Odborné vzdelanie pre prácu sociálnych službách s minimálne dvojročnou praxou v sociálnej práci, alebo v ošetrovateľstve s minimálne dvojročnou praxou.
3. Profil absolventa

Absolvent vzdelávacej aktivity: Starostlivosť o klienta s agresívnym správaním :

• využíva už získané praktické skúsenosti pri poskytovaní starostlivosti a služieb klientovi,
• vie sprostredkovať odborné vedomosti o procesoch, ktoré ovplyvňujú zamestnanca/študenta pri výkone jeho práce pre klienta v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby, alebo v domácnosti,
• vie používať nástroje asertivity,
• ovláda zásady správnej komunikácie s psychiatrickým klientom,
• vie rozpoznať nežiaduce faktory, má schopnosť ich eliminovať tak, aby bola zabezpečovaná kvalitná starostlivosť o klienta a kvalitné podmienky pracovného prostredia, • vie navrhnúť opatrenia, ktoré podporia adaptáciu, spokojnosť zamestnanca/študenta s povolaním,
• ovláda zručnosti individuálneho prístupu k vyriešeniu problematických situácií v praxi a učí ich aj zamestnanca/študenta.

Absolvent kurzu: Starostlivosť o klienta s agresívnym správaním – sa v sociálnych službách uplatní vo všetkých zariadeniach, poskytujúcich sociálne služby.

4. Metódy výučby

Inštruktor ovláda a volí vyučovacie stratégie, metódy a postupy tak, aby zahrňovali interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie, rozvíjali kompetencie zamestnancov/študentov. Popri klasických formách prednášky, výklad, demonštrácia, inštruktáž, využíva nacvičovanie a tréning jednotlivých postupov a ich upevňovanie.

5. Forma záverečnej skúšky

Teoretická časť vzdelávania sa ukončuje písomným testom; praktická časť sa ukončuje obhajobou písomnej záverečnej práce na základe zadania.
Absolvent získa Osvedčenie: Starostlivosť o klienta s agresívnym správaním, ktorý ho oprávňuje vykonávať vzdelávacie aktivity u študentov a zamestnancov v nástupnej praxi.

6. Celkový rozsah vzdelávacej aktivity

Celkový rozsah je 40 vyučovacích hodín v základnom module.