17. októbra 2018

Zásady hygieny a epidemiológie v sociálnych službách

Cieľom kurzu je sprostredkovať účastníkom kurzu informácie o hygiene a metódach práce pri hygienických opatreniach, s dôrazom na úlohu odborných a obslužných činnosti personálu ako aj na dodržiavanie hygienických zásad pri lôžku klienta.

Prvá časť štúdia je zameraná na všeobecné zásady a hygienu prostredia v ktorom klient žije, širšieho i intímneho (hygiena lôžka a pod.), zásady dezinfekcie a sterility, na hygienickú starostlivosť o telo klienta, kožu, nechty, vlasy a pod.

V druhej časti sa účastníci kurzu oboznámia so základmi epidemiológie, mikrobiálnej situácie u nás, možnostiach prenosu mikroorganizmov a preventívnych opatreniach.

V tretej časti sa účastníci kurzu naučia vypracovávať prevádzkové poriadky pre zariadenia sociálnych služieb, hygienicko-epidemiologické plány a iné hodnotiace formuláre pre danú problematiku. Po absolvovaní kurzu by absolventi mali byť schopní samostatne teoreticky i prakticky vedieť pripraviť klientovi hygienicky optimálne prostredie a pomáhať mu v prevencii a boji s najčastejšími infekčnými ochoreniami.

1. Cieľové skupiny:

• Odborní pracovníci sociálnych služieb • Vedúci pracovníci zariadení, ktorých cieľom je zabezpečiť hygienické a bezpečné prostredie pre klientov aj zamestnancov
• Manažéri kvality

2. Požadované vstupné vzdelanie

Odborné vzdelanie pre prácu v sociálnych službách s minimálne dvojročnou praxou v sociálnej práci, alebo v sociálnych službách.

3. Profil absolventa

Absolvent/odborník:
• má všeobecné poznatky z oblasti hygieny a epidemiológie
• má vedomosti k usmerňovaniu ďalších odborných a obslužných pracovníkov o hygienických zásadách pri lôžku klienta
• pozná optimálne hygienické podmienky prostredia klienta
• pozná zásady správnej hygienickej starostlivosti o telo klienta
• pozná základné fázy epidemiologického procesu a možnosť ich ovplyvnenia v prospech klienta
• pozná prejavy najčastejších infekčných ochorení u klientov v pobytových zariadeniach sociálnych služieb
• pozná možnosti prevencie a terapeutickej intervencie
• vie vypracovávať prevádzkové poriadky a hygienicko-epidemiologické plány.

4. Metódy výučby

Lektor ovláda a volí vyučovacie stratégie, metódy a postupy tak, aby zahrňovali interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie, rozvíjali kompetencie zamestnancov/študentov. Popri klasických formách prednášky, výklad, demonštrácia, inštruktáž, využíva nacvičovanie a tréning jednotlivých metodických postupov a ich upevňovanie.

5. Forma záverečnej skúšky

Teoretická časť vzdelávania sa ukončuje písomným testom; praktická časť sa ukončuje obhajobou písomnej záverečnej práce na základe zadania.
Absolvent získa Osvedčenie: Kurz Zásady hygieny a epidemiológie v sociálnych službách, ktorý ho oprávňuje vykonávať prípravu a kontrolu základných hygienických a epidemiologických opatrení a dokumentovať správnosť metodických postupov.

6. Celkový rozsah vzdelávacej aktivity 128 hodín