Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

PhDr. Magdaléna Točíková, MBA

V zariadeniach sociálnych služieb prednáša dokumentačný systém opatrovateľských výkonov podľa opatrovateľského modelu prof. Moniky Krohwinkel, vykonáva poradenstvo pri implementácii podmienok kvality a pôsobí ako externý manažér kvality. Od roku 2013 vykonáva individuálnu a skupinovú supervíziu v zariadeniach sociálnych služieb.

PhDr. Mária Kovaľová, PhD., MHA, MBA

Pracuje v sociálnych službách už viac ako 27 rokov ako manažérka kvality, audítorka, projektová manažérka a hlavne ako garantka mnohých vzdelávacích aktivít pre pracovníkov v sociálnych službách. Je zakladateľkou Asociácie odborných pracovníkov sociálnych služieb za účelom združovania odborných pracovníkov tých zariadení, kde pôsobí ako poradkyňa, alebo ako školiteľka.

Mgr. Oľga Belešová

Ambasádroka Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách.

Nepretržite sa venuje literárno-dramatickej činnosti. Ako píšúca novinárka pôsobila vo viacerých slovenských denníkoch a časopisoch (Práca, Pravda, Nedeľná Pravda, SME, TV oko). Ako scenáristka, moderátorka, interpretka aj autorka pôsobí v rozhlase aj televízii dodnes.

Ing. Branislav Jovankovič, MBA

Je skúsený personálny riaditeľ, poradca a lektor. Počas celej profesionálnej kariéry pôsobí v poradenských a personálno-poradenských spoločnostiach, pričom sa venuje manažérskemu poradenstvu a riadeniu ľudského kapitálu. Klientom poskytuje individualizované riešenia zamerané na optimalizáciu personálnych a manažérskych procesov, nastavenie personálnej stratégie a personálnych politík, zlepšenie firemnej kultúry a rozvoj zamestnancov.

Mgr. Ing. Bc. Eva Juhová

Vyštudovala Ekonomicko-správní fakultu Masarykovej univerzity, odbor Financie a Právnickú fakultu Masarykovej univerzity, odbor Právo a medzinárodný obchod.

Od roku 2012 s manželom podnikajú a venujú sa zamestnávaním osôb so zdravotným postihnutím a osôb vylúčených z trhu práce.

Mgr. Ing. Ondrej Buzala, MHA, MBA

Pôsobí v sociálnych službách 28 rokov. Vybudoval si bohatú prax zriaďovateľa, poradcu, audítora kvality, lektora a autora publikácií a vzdelávacích programov. V rámci svojich aktivít sa zúčastňuje aj legislatívnych procesov v sociálnych službách. V súčasnosti je riaditeľom odboru hodnotenia kvality sociálnych služieb MPSVR SR.

Ing. Marek Juha

Nie len jeho profesionálne, ale aj osobné skúsenosti ho viedli k dlhodobému záujmu o úspech osôb vylúčených na trhu práce a ich aktívne zapojenie do sociálného života. Je jedným z konateľov Komory sociálnych podnikov v Českej republike.

PaedDr. Miroslava Floriansová, MPH, MBA

Profesionálny život venovala vzdelávaniu a sociálnej práci na rôznych pracovných postoch i na medzinárodnej úrovni. Hrdí sa dvomi najvýznamnejšími pracovnými úspechmi – ako živnostníčka získala pre spoluprácu viac ako 2300 spolupracovníkov, ako riaditeľka sociálneho zariadenia uspela vo výzve a zariadenie bolo zaradené medzi päť organizácií verejnej správy, ktorým  v rámci CAF centra na Úrade pre metrológiu a skúšobníctvo SR bude bezplatne poskytovaná podpora pri implementácii modelu CAF.

PhDr. Beáta Šlosárová, MBA

Vyštudovala UK Komenského – Fakultu manažmentu. Doplňujúcim vzdelaním počas jej odbornej praxe bolo získanie osvedčenia manažéra, tútora a lektora vzdelávania dospelých  a je absolventkou programu magisterského vzdelávania v oblasti riadenia sociálnych služieb. V sociálnych službách pôsobí od roku 2005. So zavádzaním kvality má skúsenosti od roku 2008 , kedy v pozícii manažéra kvality zavádzala procesné riadenie. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka zariadenia sociálnych služieb, lektorka a expretka v NP KSS.

.

Mgr. Diana Kosová

Celý svoj život sa venuje štúdiu nových konceptov v oblasti psychológie a neurovied a ich aplikovaním do nástrojov pre rozvoj osobnosti dieťaťa aj dospelého človeka. Je lektorkou viacerých slovenských aj medzinárodných vzdelávacích kurzov pre ľudí pracujúcich s deťmi. Je tiež autorkou vzdelávacieho programu Ambasádor športových aktivít a komplexného programu rozvoja dieťaťa pod názvom Centrum športu pri základnej škole.

Mgr. Jana Tomasovszka

Vyštudovala odbor Sociálna práca na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pracovala  v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a mládeže so špecializáciou na ústavnú starostlivosť, náhradnú rodinnú starostlivosť,  psychické a brachiálne násilie v rodinách, syndróm vytesneného rodiča a poruchy správania detí v pozícii sociálnej kurátorky a vedúcej oddelenia SPODaSK ÚPSVaR. Angažovala sa  v občianskych združeniach zameraných na pomoc komunitám, seniorom, handicapovaným ľuďom, deťom a rómskym komunitám

PhDr. Miriama Brachová, MBA

V sociálnych službách pôsobím 12 rokov. Začínala ako asistentka terénneho sociálneho pracovníka, neskôr ako terénny sociálny pracovník pri práci s marginalizovanými skupinami. Teraz sa venuje riadeniu v sociálnych službách.