9. októbra 2018

O nás

Tri spoločnosti, ktoré sa etablovali na Slovensku v oblasti sociálnych služieb a zdravotníctva, priniesli myšlienku vzniku vzdelávacej inštitúcie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách (AVVSS), ktorá má reagovať na aktuálne potreby a požiadavky aplikačnej praxe.

Spoločnosť Tabita s.r.o. vznikla 3. októbra 2002 z podnetu výstupov výskumného projektu EU SenioBench. Projekt realizoval Diakonický inštitút so sídlom v Berlíne a bol finančne podporený Nemeckým spolkovým ministerstvom pre vzdelávanie a výskum a Deutsche Zentrum  für Luft-Raumfahrt e.V. Do projektu E.U SenioBench bolo zapojených 16 nemeckých diakonických zariadení pre starších ľudí a 14 zariadení pre seniorov z Dánska, Švajčiarska, Rakúska, Francúzska, Holandska, Fínska a Škótska. ktorý porovnával kvalitu zariadení sociálnych služieb pre seniorov v 14 vyspelých krajinách Európy. Ďalšie štyri zariadenia z Česka, Slovenska, Maďarska a Poľska riadila spoločnosť Tabita. Počas 16 rokov svojej pôsobnosti je naďalej jedinou spoločnosťou na Slovensku, ktorá sa špecializuje na problematiku kvality sociálnych služieb s  vývojom vlastných produktov pre systémové zvyšovanie a zabezpečovanie kvality v sociálnych službách a s vlastnou odbornou publikačnou a vzdelávacou činnosťou. www.tabitasro.sk

Spoločnosť HIPOKRAT s.r.o. od roku 2006 ponúka kompletné interiérové vybavenie zariadení sociálnych služieb, nemocníc a kancelárií, ambulancií s moderným designom vyrábaným na mieru v štandardnom, ale aj nadštandardnom prevedení. Realizuje medzinárodné aj národné konferencie v oblasti zdravia a kvality života. www.hipokrat.sk

Asociácia odborných pracovníkov sociálnych služieb (AOPSS) vznikla v apríli 2013 za účelom podpory vzdelávania a výchovy v oblasti sociálnej práce a sociálnych služieb a združovania odborných pracovníkov pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb alebo v domácej starostlivosti. www.aopss.sk

Všetky tri spoločnosti na základe zozbieraných potrieb a požiadaviek svojich klientov a členov, ako aj výstupov z praxe, sa rozhodli reagovať na veľmi slabú praktickú a riadiacu pripravenosť odborných pracovníkov v sociálnej práci a v sociálnych službách a pripraviť pre nich vzdelávacie programy popri zamestnaní.

Podľa nás je každý človek výnimočný. Výnimočnosť a jedinečnosť človeka si vyžaduje individuálny prístup k seniorom, k chorým a k ľuďom s telesným alebo mentálnym postihnutím. Vychádzajúc z doterajších skúseností z praxe vidíme naliehavú potrebu doplniť vzdelanie nielen odborným, ale aj riadiacim pracovníkom.

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách je rozdelená do troch inštitútov:

 1. Inštitút vzdelávania
 2. Inštitút výskumu a projektovej činnosti
 3. Inštitút profesionálneho opatrovania prof. Moniky Krohwinkel

V súčasnosti Inštitút vzdelávania realizuje vzdelávacie programy v rámci celoživotného vzdelávania, ktorými môžu získať pracovníci sociálnych služieb alebo sociálnej práce čiastočnú kvalifikáciu, úplnú kvalifikáciu alebo si doplniť, obnoviť, rozšíriť či prehĺbiť kvalifikáciu nadobudnutú v školskom vzdelávaní.

 1. Modul: Administrácia a riadená dokumentácia (Akreditácia na MPSVR SR)
 2. Modul: Znalostný manažment
 3. Modul: Manažment zmien
 4. Modul: Manažment rizík
 5. Modul: Finančný manažment
 6. Modul: Personálny manažment
 7. Modul: Projektový manažment v sociálnych službách
 8. Modul: Tímová práca
 9. Modul: Starostlivosť o klienta s agresívnym správaním (Akreditácia na MPSVR SR)
 10. Modul: Zásady hygieny a epidemiológie v sociálnych službách (Akreditácia na MPSVR SR)
 11. Modul: Základy komunikácie s klientom v sociálnych službách
 12. Modul: Riešenie konfliktov
 13. Modul: Práca so zdravotníckymi a kompenzačnými pomôckami
 14. Modul: Starostlivosť o klienta s mentálnym postihnutím
 15. Modul: Starostlivosť o klienta s demenciou
 16. Modul: Individuálne plánovanie
 17. Komunikácia s médiami.

Realizuje aj vzdelávacie programy k nadobudnutiu odbornej kvalifikácie:

 1. Manažér kvality v sociálnych službách (Akreditácia na MPSVR SR)
 • Procesný prístup
 • Model CAF, Model EFQM, STN EN ISO
 1. Audítor kvality
 2. Poradca pre kvalitu
 3. Inštruktor sociálnej rehabilitácie (Akreditácia na MPSVR SR)
 4. Inštruktor rozvoja pracovných zručností (Akreditácia na MPSVR SR)

Náš tím: Lektori s dlhoročnou praxou, experti pripomienkujúci zákony a autori koncepčných a strategických dokumentov.

Študenti majú k dispozícii odbornú knižnicu, počítačovú a demonštračnú miestnosť s najnovšou technológiou a pomôckami. V prípade potreby je možnosť ubytovania.

Inštitút profesionálneho opatrovania prof. Moniky Krohwinkel

V súčasnosti môže opatrovateľský proces  vykonávať vyškolený personál, ktorý má ukončený minimálne 220 hodinový opatrovateľský kurz.

Predavačka, cukrár, murár sa musia učiť tri roky. Opatrovateľovi/ke, ktorá pristupuje k seniorovi, alebo k autistickému dieťaťu predsa nemôže stačiť 220 hodín. Rozhodli sme sa preto zmeniť tento stav. Dnes máme dôkazy o tom, že opatrovateľský personál nemá dostatok vedomosti, zručnosti a kompetencií k tomu, aby sám riadil a realizoval odborný proces. Naopak, sme svedkami nesprávnej komunikácie a chybovosti v opatrovateľských aktivitách.

Účelom opatrovateľského procesu je zabezpečiť kvalitné opatrovanie podľa moderných odborných konceptov a postupov a zlepšiť tak kvalitu života seniora, alebo človeka s telesným či mentálnym postihnutím.

V inštitúte sa zameriavame predovšetkým na:

 1. Vzdelávanie v ošetrovateľskom a v opatrovateľskom procese.
 • Kurz prvej pomoci pre sociálne služby.
 • Komunikácia v opatrovateľskom procese.
 • Komunikácia v ošetrovateľskom procese.
 • Odstránenie prevádzkovej hluchoty a slepoty.
 • Povinnosti obce a jej kompetencie pri zabezpečovaní sociálnych služieb.
 • Zmena svojho pohľadu na človeka s Alzheimerovou chorobou.
 • Inštruktor odbornej praxe (Akreditácia na MPSVR SR).
 • Modul: Individuálny prístup v opatrovateľskom a v ošetrovateľskom procese podľa modelu prof. Moniky Krohwinkel.
 1. Tvorbu metodických a študijných materiálov pre tieto odborné procesy.
 2. Zaintraktívnenie povolania opatrovateľa/ky pre mladú generáciu. V súčasnosti túto prácu vykonávajú staršie ženy. A stále viac máme nedostatok opatrovateľov/liek.
 3. Integráciu žien na trh práce, ktoré majú ukončené základné vzdelanie adaptáciou foriem celoživotného vzdelávania a prípravy na profesiu v sociálnych službách.

Inštitút výskumu a projektovej činnosti organizuje vlastné nielen výskumné aktivity, ale aj národné a medzinárodne konferencie zamerané na workshopy, teambuildingové stretnutia, konferencie, stáže. Participuje na príprave a realizácii medzinárodných projektov v spolupráci s partnermi.

Budova Akadémie vzdelávania a výskumu v sociálnych službách