Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Nezmeškajte príležitosť naučiť sa správne čítať a interpretovať zákony a interné predpisy.

Priebežná správa projektu cez Erasmus+

Vzdelávanie a školenie v starostlivosti o starších ľudí na základe výsledkov hodnotenia pandémie koróny

Priebežná správa projektu 2022-1-SK01-KA210-VET-000084541

Aus und Weiterbildung in der Altenhilfe aubauend auf den Evaluationsergebnissen der Corona-Pandemie

Prvotnou aktivitou bolo zostavenie projektových tímov oboch partnerov a určenie ich lídrov a odborných garantov. Za Akadémiu vzdelávania a výskumu v sociálnych službách bola  za  líderku projektového tímu určená Ing. Oľga Hlaveková a odborné garantstvo prevzala PhDr. Mária Kovaľová, PhD.MHA.MBA. Líderkou nemeckého partnerstva bola menovaná diakonka Katrin Weinert -Swoboda, pracujúca na oddelení tvorby podporných zdrojov a garantkou pani Kristina Milewski, námestníčka pre ošetrovateľstvo a vedúca pobytových zariadení pre seniorov. Komunikácia medzi oboma tímami prebiehala prostredníctvom platformy ZOOM. Na online stretnutiach bol  navrhnutý harmonogram aktivít a rozdelenie pracovných úloh. Prvé osobné pracovné stretnutia boli naplánované na september 2022 v Nemecku a druhé v októbri 2022 na Slovensku. Obe stretnutia sa uskutočnili. Dňa 5.-6.9.2022 zamestnanci partnerskej organizácie Diakonie St. Martin predstavili organizačnú aj odbornú činnosť svojich zariadení počas pandemickej situácie.

Veľmi otvorene hovorili o slabých stránkach, ale aj prijatých opatreniach krízového riadenia predovšetkým v ošetrovateľskom a opatrovateľskom procese. Zo stretnutia vznikla požiadavka porovnať ošetrovateľské a opatrovateľské výkony u oboch partnerov so zameraním na pracovné aj odborné postupy, aby bolo uľahčené expertným skupinám zrealizovať porovnanie IST analýz (SWOT analýz), tvorbu katalógu opatrení, ako aj realizáciu vzdelávacieho programu. Ako forma bola vybraná realizácia auditu ošetrovateľského a opatrovateľského procesu na Slovensku vo vybranom zariadení sociálnych služieb.

Dňa 18.-20. októbra 2022 sa uskutočnila plánovaná návšteva nemeckého partnera na Slovensku.  V prvý deň bol odsúhlasený program auditov, ako aj program celej návštevy. Audity sa uskutočnili v zariadení EDEN v Liptovskom Hrádku. Ošetrovateľský audit viedla Kristina Milewski a opatrovateľský audit viedla  Sussane Weidermann. Po vykonaní auditov bolo uskutočnené vyhodnotenie spolu so zamestnancami zariadenia.

Posledný deň  sa zúčastnili zástupcovia partnerskej organizácie pracovného stretnutia so zástupcami Strednej zdravotníckej školy v Liptovskom Mikuláši a učiteľkami nového učebného odboru Odborný opatrovateľ, ktorý je v experimentálnom overovaní pod gesciou Ministerstva zdravotníctva SR v spolupráci s našou Akadémiou vzdelávania a výskumu v sociálnych službách. Po skončení pracovného rokovania k učebnému odboru sme navštívili ďalšie dve zariadenia sociálnych služieb a to Centrum sociálnych služieb v Liptovskom Hrádku, ktoré je neďaleko ZSS EDEN a Centrum sociálnych služieb „Anima“ v Liptovskom Mikuláši.

V priebehu februára a mája 2023 prebiehala tvorba  SWOT analýz v rámci workshopov v zariadeniach sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja a partnerskej organizácie v Rothenburgu.

Od 28. mája do 2. júna 2023 sa uskutočnila návšteva slovenského partnera najskôr v centrále nemeckej diakonie v Berlíne, kde sme sa stretli so zástupcami oddelenia pre medzinárodnú spoluprácu a štrukturálne fondy zamerané na vzdelávanie. Počas dvojdňového pracovného stretnutia nás sprevádzali Mirko Schwärzel, riaditeľ Diakonie Netzwerk Europa Diakonie Deutschland a Andreas Bartels Referent für Europäische Kohäsions- und Strukturpolitik a Referent für elearning a Zentrum für Drittmittelförderung. (Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e.V.; Caroline-Michaelis-Straße 1, 10115 Berlin; www.diakonie.de) Po pracovných rozhovoroch o pokračovaní projektu v rámci veľkého partnerstva sme sa zúčastnili jarnej slávnosti pre všetkých pracovníkov centrály ako teambuildingovej akcie.

Dňa 30. mája sme pokračovali do Rothenburgu, kde sme navštívili ďalšie vybrané zariadenia sociálnych služieb a to so zameraním na ambulantnú formu a prácu s klientmi, ktorí dokážu bývať v chránenom, alebo asistovanom bývaní.

V závere stretnutia sme pripravili otázky pre expertov pre prácu s delfskou metódou k spracovaným SWOT analýzam. Na pracovnej večeri nás privítalo aj vedenie Diakonie St. Martin a to Robert Dünnbier a Mandy Koehler  s ktorými sme vyhodnocovali našu takmer ročnú spoluprácu a odprezentovali nový harmonogram aktivít od októbra 2023.

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú len názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo SAAIC. Európska únia ani SAAIC za ne nenesú zodpovednosť.

2022-1-SK01-KA210-VET-000084541