Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Študijný program MBA (Master of Business Administration) je programom magisterského stupňa profesijného vzdelávania. Je to medzinárodne uznávaný titul manažérskeho vzdelávacieho programu. Absolvent získava neakademický profesijný titul, ktorý sa uvádza za menom – MBA.

23. januára 2020 AVVSS získala akreditáciu spoločnosťou American Association of Higher Education (AAHE).

31. augusta  2021 AVVSS získala certifikáciu spoločnosťou International Education Society, London.
Bol nám udelený rating CCC, tzn. „Etablovaná inštitúcia s pevnou pozíciou na trhu vzdelávania“.

Absolventi MBA štúdia môžu od teraz dostať medzinárodný certifikát IES celosvetovo akceptovaný.

Prečo MBA u nás?

Požiadavky zákonov rastú. Rastú aj požiadavky klientov sociálnych služieb a ich rodín a tým pádom aj požiadavky vašich zriaďovateľov a rôznych kontrol. Viete že vás ako poskytovateľa sociálnych služieb môže kontrolovať vyše 10 inštitúcií ale metodicky vám nemá povinnosť pomáhať žiadna z nich?

Spolu s tým stúpa aj náročnosť vašich výkonov, ich plánovania, zabezpečovania chodu služieb a očakávaných výsledkov. A nároky na dokumentáciu, ktorá to všetko má nejakým spôsobom zachytiť, dokázať, presvedčiť rodinu klienta, verejnosť a najmä kontroly.

Je to tak, dávame vám za pravdu. A to sme len na začiatku komplikácií, ktoré sprevádzajú profesionalizáciu v akomkoľvek rezorte. To čo stačilo pred desiatimi rokmi, dneska už nestačí… a o ďalších desať rokov?

Sme poradcovia, metodici, audítori a školitelia. Sami dobre vnímame, ako sa veci komplikujú, rozvetvujú, ale aj často na seba narážajú, vzájomne si odporujú a spôsobujú v prevádzkach nedorozumenia až chaos. Dotýka sa nás to priam osobne.

Všetkých našich klientov počúvame vždy veľmi pozorne. A posledné dva roky sme sa venovali intenzívnemu hľadaniu odpovedi na tieto otázky. Sami sme sa pýtali. Ako Vás pripraviť?

A rozhodnutie prišlo cez komplexné profesijné vzdelávanie v študijných programoch: Riadenie sociálnych služieb  a Kontroling a poradenstvo pre kvalitu v sociálnych službách.

Oslovili sme kolegov z praxe na Slovensku, ktorí spolu s nami pripravovali osnovu študijných programov a študijné texty. S niektorými z nich sa stretnete aj ako s lektormi. Pridajú sa k ním aj naši zahraniční partneri.

PhDr. Magdaléna Točíková, MBA

garantka MBA – Riadenie sociálnych služieb

PhDr. Mária Kovaľová, PhD., MHA, MBA

garantka MBA – Kontroling a poradenstvo pre kvalitu v sociálnych službách

Tím lektorov

Informácie k štúdiu

Študenti študujú v samoštúdijných fázach, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Úspešnosť štúdia v povinných 16-17 moduloch potvrdzuje výkonnostný certifikát.

Prezenčné podujatia sa konajú celý deň v stanovený dátum ONLINE formou od 9.00 -16.00.

Na e-learningovej platforme moodle môžu študenti diskutovať o rôznych témach medzi sebou a s lektormi (fórum) , sťahovať prezentácie a dostávať prehľady dátumov a aktuálne oznámenia.

Všetky moduly budú prednášané v slovenčine (v prípade zahraničných lektorov, budú prednášky prekladané).

Kedže štúdium je modulárne, všetky moduly je možné študovať aj samostatne, kde na konci bude vydaný certifikát o absolvovaní modulu.

Požadované vstupné vzdelanie pre Kontroling a poradenstvo pre kvalitu v sociálnych službách:

    • Stredoškolské vzdelanie s maturitou a 2 ročná prax v implementácii systému manažérstva kvality

 

Požadované vstupné vzdelanie pre Riadenie sociálnych služieb:

    • Stredoškolské vzdelanie s 5 ročnou praxou v riadení
    • Vysokoškolské vzdelanie s 3 ročnou praxou v riadení

Vyplnenú prihlášku pošlite na sekretariat@avvss.sk alebo vyplňte online prihlášku a my Vás budeme spätne informovať.

 

Prihláška na MBA – Riadenia sociálnych služieb

Prihláška na MBA – Kontroling a poradenstvo pre kvalitu v soc. službách

Cena:

    • Jednorázovo 2 850€
    • Na splátky 3 150€ – so splátkovým kalendárom po dohode

Štúdium bude trvať cca 12 mesiacov. Každý študent si po dohode s vedením AVVSS môže dohodnúť individuálny študijný plán, ktorý musí potom dodržiavať.

Z dôvodu mimoriadnej situácie bude v nasledujúcich mesiacoch prezenčná forma realizovaná prostredníctvom videohovorov – ONLINE.

 

Predmety budú nahrávané, aby študenti, ktorí sa nemôžu v nahlásenom termíne zúčastniť prezenčnej skupiny prostredníctvom videohovorov, si mohli prednášku individuálne prehrať a štúdium dobrať. Flexibilnosť bude umožnená aj prostredníctvom e-learningovej ponuky, v ktorej si študenti môžu individuálne sťahovať odborné texty z odporúčanej literatúry, prezentácie, aktuálne oznámenia a používať diskusné fóra.

 

Oponentské posudky záverečných prác zabezpečuje AVVSS.

Štúdium je určené:
1. pracovníkom, ktorí sú už dnes na riadiacej funkcii ako stredný, vyšší, alebo vrcholový manažment v zariadeniach sociálnych služieb (pobytových, ambulantných, terénnych.
2. pracovníkom, ktorí pracujú v sociálnej poisťovni, na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, Odboroch sociálnych vecí v pôsobností samosprávnych krajov, miest a obcí.
3. podnikateľom, ktorí zriadili, alebo zriaďujú pobytové, terénne, alebo ambulantné sociálne služby.
4. primátorom a starostom, ktorí chcú rozvíjať sociálnu politiku a budovať sociálne služby na úrovni samosprávy.
5. súčasným, alebo budúcim poskytovateľom sociálnych služieb, alebo budúcim manažérom v sociálnej oblasti

Dňa 31. 08. 2021 bola Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách certifikovaná spoločnosťou International Education Society, London.
Bol nám udelený rating CCC, tzn. „Zavedená inštitúcia s pevným postavením na vzdelávacom trhu“.

Absolventi MBA štúdia tak môžu získať medzinárodnný certifikát IES celosvetovo akceptovaný.

International Education Society, London (IES) sa počas svojej existencie stala významnou inštitúciou špecializujúcou sa výlučne na certifikáciu vzdelávacích subjektov, škôl a univerzít po celom svete. Hlavnou činnosťou IES je zjednotiť kritériá kvality a stanoviť vysokú úroveň vzdelávania.

V prípade otázok, ktoré sme Vám nezodpovedali, nás neváhajte kontaktovať na +421 948 345 158 alebo sekretariat@avvss.sk

Mám záujem o štúdijný program MBA

V prípade, že máte záujem o štúdium MBA, vyplňte tento krátky formulár a my Vám spätne pošleme informáciu, kedy otvárame ďalší program MBA.