Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách

Tričko ku kampani “Len srdce nestačí!”

Podporme túto iniciatívu nosením symbolického trička. Máte možnosť si vybrať z dvoch vzorov.

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJEDNAŤ TRIČKO

Iniciatíva za profesionálne a kvalitné služby s názvom ,,Len srdce nestačí!” chce zabojovať za:

 Dostatočné financovanie verejných aj neverejných sociálnych služieb.

  1. Metodickú podporu a právnu ochranu riadiacim pracovníkom, ktorí nesú 24-hodinovú zodpovednosť.
  2. Stabilitu personálu na všetkých úrovniach.
  3. Zvýšenie sociálneho statusu zamestnancov v občianskom povedomí.
  4. Zabezpečenie takého vzdelávania personálu, ktoré zvýši profesionalitu v riadiacich, ako aj v odborných činnostiach.
  5. Vytváranie bezpečného a kvalitného pracovného prostredia.
  6. Nový zákon o sociálnych službách.

Nenechajme odísť tých, ktorí pracujú v sociálnych službách dobre a so srdcom.

[…]

Vyhlásenie občianskej iniciatívy „Len srdce nestačí“

Vážení kolegovia a priatelia sociálnych služieb.

Dnešným dňom sme vyhlásili občiansku iniciatívu „Len srdce nestačí“. Chceme ňou poukázať na dlhodobo neriešené problémy, ktoré ohrozujú nielen prijímateľov sociálnych služieb, ale aj samotných pracovníkov. Odmietame preberať trestnoprávnu zodpovednosť za systémové chyby v legislatíve a pseudoexpertné rozhodnutia. Nedokážeme už niesť bremeno fyzickej a psychickej pracovnej záťaže bez ujmy na našom vlastnom zdraví.

Musíme to riešiť.

 

Podporte túto iniciatívu nosením symbolického trička počas obdobia,  v ktorom zodpovední politici spolu s nami budú hľadať riešenia.

PhDr. Mária Kovaľová, PhD. MHA
prezidentka AOPSS

 

 

 

 

 

 

 

 

Informačný leták k iniciatíve Len srdce nestačí (PDF)

[…]

Workshopy zamerané na štandardy kvality pre sociálne služby a tvorbu komunitných plánov pre obce sa konajú 29. – 30. 1. 2019 v Holíči

Viete že?
• September 2019, keď začnú chodiť hodnotitelia kvality sociálnych služieb sa blíži?
• Máte už zadefinované opatrenia, na plnenie štandardov kvality?
• Obec má zákonnú povinnosť vypracovať Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb?
• Kvalitný komunitný plán je dokonalým základom na poskytovanie sociálneho poradenstva vašim klientom?
• Vďaka kvalitnému komunitnému plánu môžete výrazne podporiť celkový rozvoj vašej obce?

Príďte sa dozvedieť viac na workshop v našom príjemnom prostredí, pri šálke kvalitnej kávy!

[…]

Ponuka vzdelávania: Inštruktor rozvoja pracovných zručností v 1. polroku 2019

Cieľová skupina, pre ktorú je vzdelávací program určený: Základnou podmienkou na absolvovanie kurzu je stredné odborné vzdelanie v príslušnom odbore v závislosti od vykonávanej činnosti, najmä v odbore záhradníctvo, aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, košikárstvo a fotografia (§ 84, ods. 15 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)

Forma vzdelávania: Kombinované vzdelávanie sa skladá z prezenčnej formy v rozahu 12 dní a dištančnej formy formou e-learningu. Prezenčná forma vzdelávania charakterizuje vyučovanie, pri ktorom je lektor v priamom kontakte s účastníkom kurzu. Dištančná forma vzdelávania sa skladá zo samoštúdia, študijných textov na CD a DVD a komunikácie s lektorom cez IT technológie a e-learningovú platformu. Lektor je k dispozícii účastníkovi kurzu prostredníctvom webovej stránky, facebooku a skypu vo vopred určených hodinách.

[…]

Ponuka vzdelávania: Inštruktor sociálnej rehabilitácie v 1. polroku 2019

Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách otvára akreditovaný kurz Inštruktor sociálnej rehabilitácie. Vzdelávanie prebieha v Holíči a v Prešovskom, Košickom, Nitrianskom a Trenčianskom samosprávnom kraji.

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý bude vedieť vykonávať odbornú činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.

[…]