Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Na Slovensku sa až v posledných desiatich rokoch rapídne zvýšil záujem o problematiku kvality sociálnych služieb. Samotná téma je však v Európskom regióne udomácnená, pretože v starších štátoch Európskej únie je kvalita sociálnych služieb integrovaná do ich poskytovania už niekoľko desaťročí. Tak ako sa vyspelé demokratické štáty postupne humanizujú a obyvatelia zvyšujú nároky na zabezpečovanie ľudských práv, individuálnej a kolektívnej slobody, prestáva byť tematika kvality a jej zabezpečovania manažmentom výsadou vysoko sofistikovaných organizácií a firiem. Postupné približovanie sa „suchých“ manažérsky orientovaných prístupov, postupov, systémov a modelov s humanitne orientovanými službami predovšetkým v zdravotníckej a sociálnej oblasti, vytvorilo a stále vytvára pozoruhodné turbulencie a vzrušujúce diskusie o dôvodoch pre kvalitu v týchto službách a o zabezpečovaní kvality pomocou stále komplikovanejších systémov a modelov. Vedení presvedčením, že kvalita neznamená to najlepšie, čoho možno dosiahnuť, ale to, čo je najlepšie pre akceptáciu klienta za dostupnú cenu, sa rozhodujú samotní poskytovatelia sociálnych služieb stanoviť úroveň kvality vo svojich zariadeniach. Kvalita je už pre mnohých riadiacich pracovníkov najúčinnejšou zbraňou, ktorá vedie organizáciu k úspechu a k rastu.

Preto sa nestáva len strašiakom kontrolných orgánov, ale aj vstupnou požiadavkou pre vrcholových manažérov.

Prečo študovať MBA program

Téma kvality sa stále viac objavuje v súvislosti s politickými a ekonomickými záujmami, ktoré vyvíjajú tlak na poskytovateľov sociálnych služieb z pohľadu účelnosti, účinnosti a efektívnosti služieb nielen v pobytových zariadeniach, ale aj v ambulantnej ako aj v terénnej sociálnej praxi.

V tejto oblasti už pracujeme dvadsať rokov ako audítori a poradcovia. Na Slovensku sme vyškolili viac ako 500 manažérov kvality, ktorých chceme posunúť do ďalších fáz profesijného zamerania a pripraviť ich ako kontrolórov a poradcov.

Každý kto si prešiel implementáciou systému manažérstva kvality, alebo implementácie modelov CAF či EFQM si sám vyskúšal prax v riadení kvality. Aby sa stal kontrolórom, alebo poradcom potrebuje nazbierať načrieť do „hlbokej studne kvality“.

MBA Cieľ vzdelávacieho programu

Kontroling a poradenstvo pre kvalitu v sociálnych službách

pripraviť vrcholový ale aj stredný manažment a výkonných manažérov kvality na:
 • strategické plánovanie a riadenie zmien
 • správne vedenú a riadenú dokumentáciu
 • systémovú prácu s legislatívou
 • systémovú prácu so znalosťami a informáciami
 • riadenie a organizáciu práce s podmienkami kvality v zmysle zákona o sociálnych službách, manažérskymi systémami kvality ako je norma ISO radu 9000 a modelmi kvality ako je Model CAF, Model EFQM a KORP.
 • riadenie rizík
 • procesné myslenie a riadenie
 • prácu s nástrojmi riadenia, merania a plánovania kvality
 • zvýšenie úspešnosti a efektívnosti práce na vrcholových a stredných riadiacich stupňoch (riadenie organizácie, riadenie odborných úsekov v zariadení, riadenie interdisciplinárnych a multidisciplinárnych tímov)
 • získanie základných vedomostí pre realizáciu vlastných projektov a zmien v manažmente a organizácii práce.

Vzdelávací program pozostáva zo 16 povinných modulov a 2 voliteľných modulov.

Celkový rozsah vzdelávacieho programu je 612 hodín teoretického vzdelávania, z toho 204 hodín formou prezenčnou a 408 hodín formou dištančnou.

Ukončenie vzdelávacieho programu bude po absolvovaní prezenčného a dištančného štúdia a obhájení záverečnej práce formou ústnej skúšky.

Povinné moduly

Kvalita je pojem vnímaný dostatočne široko na to, aby sme mohli hovoriť nielen o histórii ale až o prehistórii kvality. S postupným vývojom spoločnosti a zvyšujúcou sa komplikovanosťou sociálno kultúrneho prostredia, vzťahov v spoločnosti aj v človeku samotnom, sa začali rozvíjať a následne tiež komplikovať aj pohľady na kvalitu, jej definície, spôsoby jej zabezpečovania a dokazovania. Nastúpili systémy a modely manažérstva kvality, nástroje a techniky. Bez ohľadu na ich jednoduchosť, komplikovanosť, sofistikovanosť, účelnosť, použiteľnosť, zúfalosť či nadšenie implementátorov, však bude – prinajmenšom v oblasti sociálnych služieb – pred nami stáť otázka ktorou cestou sa vydať?

Cieľom modulu je získať základné poznatky z oblasti riadenia kvality.

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formou

Obsah:

 • História kvality
 • Špecifické znaky kvality v sociálnych službách, charakteristiky produktu a služby
 • Podmienky kvality v zmysle zákona o sociálnych službách
 • STN EN ISO radu 9000
 • Model CAF
 • Model EFQM
 • Spoločenská zodpovednosť organizácie podľa modelu ZET
 • Samohodnotenie/audit
 • Preskúmanie manažmentom
 • Národná cena kvality SR

Cieľom modulu je naučiť sa riadiť najbežnejšie a najrutinnejšie činnosti v pobytových,  ambulantných aj v terénnych sociálnych službách prostredníctvom procesného prístupu. Získať nový spôsob myslenia, ktoré bude zamerané na organizovanie a riadenie činností. Naučí chápať vzájomne previazané procesy ako systém, ktorý prispieva k efektívnosti a účinnosti organizácie v dosahovaní zamýšľaných výsledkov.

Študent sa bude učiť posudzovať či sú riadené vzájomné vzťahy a vzájomné závislosti medzi procesmi systému tak, aby sa zveľaďovala celková výkonnosť organizácie.

Študent sa naučí vyhodnocovať cieľ procesu a odpovedať na otázku: či stanovený proces skutočne prináša kľúčové výsledky prijímateľom sociálnej služby ako aj samotnej organizácii.

K špecifickým cieľom modulu bude naučiť študenta ako:

 • zabezpečiť súlad cieľov a účelu procesu s cieľmi a účelom poskytovateľa a zabezpečiť znalosť a pochopenie tohto cieľa u aktérov procesu,
 • zabezpečiť správne zostavenie a fungovanie samotného procesu (dosahovanie požadovaných výsledkov) ako aj vyladenie s ostatnými procesmi,
 • zabezpečiť včasnú a efektívnu komunikáciu medzi aktérmi procesu,
 • zabezpečiť angažovanie aktérov do zlepšovania procesu a do zvyšovania svojej kompetentnosti a zodpovednosti.

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formou

Obsah:

 • Proces ako súčasť nového myslenia
 • Procesný prístup
 • Manažérstvo procesov na základe faktov
 • Atribúty procesu
 • Mapa procesov
 • Prínos procesného prístupu pre sociálne služby
 • Riadenie interných procesov
 • Monitorovanie a meranie výkonnosti procesov
 • Potreby a cieľové parametre požiadaviek
 • Sebahodnotenie úrovne kompetencii manažéra pre riadenie procesov

Cieľom modulu je naučiť pracovať študenta s informáciami, ktoré sú dôležité pri vstupe do činnosti počas samotného procesného riadenia, ako aj pri výstupe v rámci práce s dokumentáciou, alebo výsledkami a dopadmi na samotného klienta, či organizáciu.

Naučiť posúdiť relevantnosť odborných a overených diagnostik, monitorovania, správneho nastavenia hodnôt údajov a v neposlednom rade sa bude musieť vedieť orientovať v riadenej dokumentácii na všetkých stupňoch riadenia. V tomto module sa naučí posudzovať tok informácii v dokumentačných systémoch v papierovej, ako aj v softwérovej podobe.

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formou

Obsah:

 • Informačná podstata riadenia
 • Informačná stratégia v sociálnych službách
 • Práca so zdrojmi informácii na všetkých stupňoch riadenia
 • Využitie IT technológií (výber softvéru)
 • Rozhodovanie na základe údajov a faktov

„Meradlom správnosti poslania a cieľov nie je krása myšlienky, ale výsledky pochádzajúce zo zrealizovaného činu. Stratégia začína identifikovaním potreby a končí jej uspokojením. Jediným naozajstným meradlom jej úspešnosti sú dosiahnuté výsledky.“ (Peter F. Drucker, 1990)

Strategické plánovanie je neoddeliteľnou súčasťou strategického riadenia. Každý poskytovateľ sociálnych služieb s právnom subjektivitou má svoje úlohy, ktoré môžeme považovať za strategické riadenie, ktoré sa má opierať o strategické plánovanie a zahŕňa celý rad postupov od zrodu strategického plánu, cez jeho realizáciu, vyhodnotenie a návrh korekcií strategického plánu alebo jeho úplnú zmenu.

 

Cieľom modulu je vedieť sa orientovať v štruktúre, ktorá je považovaná za strategickú úroveň organizácie alebo procesu a ktorá má zaisťovať sústavnosť smerovania výkonov organizácie k plneniu strategických cieľov ako aj schopnosť čeliť ohrozeniam spojených s realizáciou zvolenej stratégie. Vedieť zostaviť komplexnú infraštruktúru, ktorá bude na jednej strane dostatočne pevná, na druhej strane dostatočne pružná, aby umožňovala včasnú reakciu na meniacu sa situáciu. Vedieť vytvoriť poslanie a víziu organizácie, ktorá bude založená na potrebách zainteresovaných strán a podporovaná príslušnými politikami (koncepciami), cieľmi, plánmi a procesmi.

Študent sa naučí pracovať s novými príležitosťami a silnými stránkami, strategickými inováciami. Získa vedomosti k riadeniu  zmien, k nastaveniu poradia priorít, k prevencii chybovosti a odhaľovaniu slabých stránok.

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formou

Obsah:

 • Chápanie stratégie systému, Hierarchia stratégii
 • Strategické riadenie
 • Projekt zmien
 • Zlepšovateľský projekt
 • Inovácie
 • Tvorba Akčných plánov

Riziká sú prirodzenou súčasťou ľudského života. Kontrolór a audítor by mal vedieť posúdiť na mieste auditu, alebo kontroly, akú prevádzkovú a odbornú schopnosť má vedenie, ale aj pracovníci k tomu, aby zvládali rizika plynule a integrovane vo svojich rozhodnutiach a konaniach každodenného života.

Cieľom modulu je naučiť študenta sledovať procesy, štruktúru organizácie z pohľadu skorého odhalenia chýb a predchádzania škôd. Identifikovať slabé stránky v organizácii a poradiť jej nastaviť preventívne opatrenia.

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formou

Obsah:

 • Manažér rizík
 • Proces riadenia rizík
 • Práca s preventívnymi a nápravnými opatreniami
 • Riadenie rizík prostredníctvom riadenej dokumentácie
 • Riadenie nezhody
 • Riadenie mimoriadnej situácie
 • Krízová komunikácia

Z hľadiska systémového prístupu ku kvalite majú požiadavky legislatívy veľký význam. Určujú jednu zo základných skupín požiadaviek na produkt, ktorá je dostupná a navyše povinná. Dostupné a aktuálne zákony patria medzi primárny informačný zdroj každého poskytovateľa sociálnej služby a to bez ohľadu na to, či sa orientuje na kvalitu svojej služby alebo nie. Dodržiavanie legislatívnych požiadaviek je stavebným kameňom akéhokoľvek uvažovania poskytovateľa sociálnych služieb o kvalite a systematizovania požiadaviek na produkt.

 

Cieľom modulu je naučiť študenta vedieť aplikovať súbor požiadaviek zákona o sociálnych službách v organizácii a sledovať plnenie z pohľadu systémového prístupu podľa STN EN ISO 9001:2015, alebo modelov CAF a EFQM. Naučiť ho identifikovať prepojenia medzi právami občana a prijímateľa sociálnej služby a povinnosťami poskytovateľa sociálnej služby, ako aj medzi paragrafovým znením a ustanoveniami podmienok kvality.

Naučiť ho pracovať s predpokladmi, činnosťami a dôkazmi pre plnenie podmienok kvality.

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formou

Obsah:

 • Práva občana, práva klienta sociálnych služieb
 • Povinnosti poskytovateľa sociálnych služieb vo vzťahu ku klientovi, k zamestnancom, k infraštruktúre k zabezpečeniu prevádzky a administratívy
 • Vzťah paragrafov a kritérií
 • Konštrukcia implementácie podmienok kvality

Systém manažérstva kvality podľa ISO sa vo všeobecnosti chápe ako certifikovaný systém. Ide v ňom o posudzovanie miery zavedenia normy do organizácie. Inak povedané, posudzuje sa rozsah, v akom sa splnili požiadavky systému manažérstva kvality. V tejto súvislosti sa často hovorí o externom audite vykonávanom nezávislou spoločnosťou, ktorá je oprávnená audit vykonať a vystaviť príslušný certifikát.

Cieľom modulu je naučiť študenta preskúmať činností a výsledky organizácie tak, aby poskytli  celkový prehľad o výkonnosti a o stupni zrelosti celého systému manažérstva kvality. Študent sa v rámci modulu dôverne zoznámi s rodinou noriem ISO, ktoré sa uplatňujú v sociálnych službách s zásadami auditovania.

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formou

Obsah:

 • Rodina noriem ISO
 • STN EN ISO 9001
 • Termíny a definície
 • Auditovanie systému manažérstva kvality (STN EN ISO 19011): zásady auditovania, riadenie programu auditu, monitorovanie a preskúmavanie programu auditu, preskúmanie dokumentov, príprava na činnosť auditu, realizácia, správa z auditu, kompetentnosť a hodnotenie audítorov

Na konci deväťdesiatych rokov sa stalo manažérstvo kvality pre verejnú správu v Európskej únii dôležitou témou. S cieľom koordinovať ich úsilie a začať spoločný európsky proces učenia sa, ministri Európskej únie zodpovední za verejnú správu pozvali svojich generálnych riaditeľov, aby podporili výmenu a spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a vytvorili v oblasti manažérstva kvality spoločné nástroje. Pri príležitosti organizovania prvej európskej konferencie o kvalite v máji 2000 v Lisabone sa zišlo približne 1200 štátnych úradníkov zo všetkých európskych krajín, aby diskutovali o kvalitatívnej a inovatívnej praxi. Zároveň bol prezentovaný prvý produkt spolupráce medzi národnými expertmi krajín EÚ: Spoločný systém hodnotenia kvality (model CAF), ako spoločný európsky nástroj manažérstva kvality pre verejný sektor, ktorý bol aj verejným sektorom vytvorený.

Model CAF je dostupný bezplatne, ako nástroj na pomoc organizáciám verejného sektora v celej Európe, pri použití techník manažérstva kvality na zlepšenie výkonnosti.  Je  navrhnutý na použitie vo všetkých častiach verejného sektora a dá sa aplikovať v organizáciách verejnej správy na národnej, regionálnej aj miestnej úrovni.

Cieľom modulu je naučiť pracovať študenta s modelom CAF.

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formou

Obsah:

 • Model CAF a jeho kritéria
 • Postupnosť krokov pri implementácii modelu CAF
 • Vytvorenie a schválenie plánu implementácie a komunikačného plánu
 • Nastavovanie kritérií, výber a menovanie členov CAF tímu
 • Príprava a vypracovanie samohodnotiacej správy
 • Pripomienkovanie samohodnotiacej správy zamestnancami organizácie
 • Konsenzus míting k samohodnotiacej správe, schválenie vedením organizácie
 • Posúdenie na mieste. Prezentácia výsledkov samohodnotenia zamestnancov a ich oslovenie s cieľom získania námetov na zlepšovanie
 • Akčný plán zlepšovania a určenie priorít

Model výnimočnosti EFQM bol vyvinutý Európskou nadáciou pre manažérstvo kvality – European Foundation for Quality Management, po ktorej nesie aj meno. Je založený na Európskych hodnotách, Európskom dohovore o ľudských právach a Európskej sociálnej charte (EFQM Excellence Model, 2012). Používa sa v Európskej cene za kvalitu ako aj v Národnej cene kvality SR.

EFQM je komplexný a praktický nástroj, ktorý prostredníctvom merania na ceste k výnimočnosti pomáha organizáciám porozumieť, kde majú medzery a dáva podnety na riešenie. Na rozdiel od iných modelov pre kvalitu a štandardy (napr. ISO radu 9000) je tzv. nepredpisujúcim rámcom, ktorý je založený na 9 kritériách. Päť z nich tvorí časť „Predpoklady“, ktoré sa týkajú toho, čo robí organizácia. Štyri kritériá v časti „Výsledky“ hovoria o tom, čo organizácia dosiahla. Plánované výsledky sú pritom dosahované správne nastavenými predpokladmi. Model uznáva, že existuje mnoho prístupov k dosiahnutiu trvalej úspešnosti vo všetkých aspektoch výkonnosti a je založený na predpokladoch, že úspešné výsledky so zreteľom na výkonnosť, klientov, pracovníkov a spoločnosť sa dosahujú prostredníctvom partnerstva, zdrojov a procesov.

Jadrom hodnotenia modelu je logika nazývaná RADAR, ktorá obsahuje päť prvkov: výsledky, prístupy, rozšírenie, hodnotenie a preskúmanie.

Cieľom modulu je naučiť pracovať študenta s modelom EFQM.

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formou

Obsah:

 • Vodcovstvo
 • Výnimočnosť organizácie
 • EFQM model výnimočnosti a jeho kritéria
 • Príprava a spracovanie samohodnotiacej správy
 • Pripomienkovanie samohodnotiacej správy zamestnancami organizácie. Konsenzus míting k samohodnotiacej správe, Schválenie samohodnotiacej správy vedením.
 • Posúdenie na mieste. Prezentácia výsledkov samohodnotenia zamestnancov a ich oslovenie s cieľom získania námetov na zlepšovanie.
 • Príprava Akčného plánu zlepšovania a určenie priorít
 • Uplatňovanie spoločenskej zodpovednosti organizácie ako súčasť výnimočnosti podľa modelu ZET

Proces plánovania a riadenia kvality musí byť pravidelne kontrolovaný. Kontrola kvality podáva poskytovateľovi sociálnych služieb výpoveď o účinnosti vybraného systému manažérstva kvality a účinnosti použitých nástrojov. Pritom sa samozrejme kontroluje aj výkonnosť pracovníkov z pohľadu  používania nástrojov kvality. Kvalita kontroly nie je ničím iným ako zisťovanie bezprostredného stavu zabezpečenia kvality a jej dosahovania a musí sa pravidelne opakovať. Ak sa rozpoznajú chyby alebo odchýlky  počas realizácie výkonu v rámci kontroly stavu „je a má byť“, potom sa musia okamžite zaviesť nástroje pre plánovanie, riadenie a meranie kvality.

Cieľom modulu je naučiť študenta pracovať s vybranými nástrojmi pre plánovanie, riadenie a meranie kvality. Naučiť ho vedieť identifikovať chybu a stanoviť odchýlku, alebo nezhodu v systéme riadenia kvality, alebo v prevádzke.

Rozsah výučby: 46 hodín, z toho 12 prezenčnou a 34 dištančnou formou

Obsah:

 • Základy logického myslenia a logických operácií
 • Brainstorming, Brainwriting
 • Kognitívne mapy, Myšlienková mapa, Strom významnosti, Rozhodovacie stromy
 • Delfská metóda, Metóda nekompetencie, Metóda diskusie 66, Gordonova metóda,
 • Diagram príbuznosti
 • Diagram príčin a následkov -ishikawa diagram
 • Stavebný diagram, FOCUS GROUP,
 • Metóda porovnania párov
 • Portfólio, Matrix diagram; Vývojový diagram;
 • Prípadová štúdia, Prípadový manažment, Analýza dokumentov
 • FMEA (Analýza možností vzniku chýb a ich následkov), Check List Analysis, SWOT analýza, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – analýza rizík a kritické body), Paretov diagram, Korelačné diagramy
 • Graf časovej postupnosti, Histogram, Karta zhromažďovania chýb, Analýza dokumentov

Hovorí sa, že najlepším kontrolným systémom je samotný klient. Platí to však len vtedy, ak klient je schopný vo svojom sociálnom, alebo zdravotnom stave vyhodnotiť úroveň kvality. Vzhľadom na dôvody poskytovania sociálnej služby nemôžeme od našich klientov očakávať objektívne hodnotenie kvality. Prirodzene sa zameriavajú na svoje prežívanie a teda na subjektívnu stránku kvality. Hovoríme o nej aj ako o spokojnosti klienta.

Hodnotenie spokojnosti klienta je ovplyvnené tým, že klientove vnemy a očakávania kvality služieb sa časom menia, ale v každom okamihu sú spojením predchádzajúcich očakávaní toho, čo sa bude a čo by sa malo diať v priebehu poskytovanej služby a toho, ako bola služba skutočne poskytnutá pri poslednom kontakte.

Pri výkone sociálnych služieb často zaznamenávame veľmi rýchle zmeny potrieb. Kontrolór a audítor kvality musí vedieť posúdiť pripravenosť organizácie na meranie spokojnosti klienta, ako aj zainteresovaných strán.

Cieľom modulu je naučiť študenta:

 • vyhodnocovať systém dopytovania sa a zisťovania spokojnosti klientov, ako aj zainteresovaných strán.
 • Vyhodnocovať priebeh odborných, obslužných aj iných činností tak, aby sa dalo odsledovať zameranie sa na klienta a zainteresované strany.
 • Vyhodnocovať systém riadenia partnerstiev.
 • Urobiť analýzu odborných štandardov

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formou

Obsah:

 • Zameranie sa na klienta (Zisťovanie spokojnosti prostredníctvom dotazovania, pochopenie správania sa klienta, opatrovateľská, ošetrovateľská vizita)
 • Zameranie sa na zainteresované strany (zriaďovateľ, dodávatelia, rodina)
 • Tvorba odborných štandardov
 • Riadenie partnerstiev

Kultúru organizácie charakterizujeme z hľadiska hodnôt, noriem a artefaktov (ľudských výtvorov). Zdravá kultúra organizácie sa prejavuje v spokojnosti zamestnancov s pracovným prostredím, ich lojalitou, s celkovým rozvojom, angažovanosťou a podávanými výkonmi.

Cieľom modulu bude naučiť študenta vedieť posúdiť kritériá kultúry organizácie a to:

 • Ako je kultúra organizácie výstižná, teda jasná a zrozumiteľná všetkým zamestnancom , či ich konanie zodpovedá kultúre organizácie, alebo sa jej vymyká.
 • Ako je kultúra organizácie rozšírená v rámci sociálneho systému, tzn. vo veľkej miere akceptovaná zamestnancami.
 • Ako silne je zakotvená, tzn. v akej miere sú zamestnanci identifikovaní s  hodnotami organizácie, vzormi a normami konania.

 

Kultúra organizácie sa spája s prístupom manažmentu k zamestnancom, s ich schopnosťou motivovať k výkonom (Toyota, In Seková a kol., 2013) V module sa študent bude učiť sledovať orientáciu na pracovníkov v organizácii a vyhodnocovať budovanie pracovného prostredia.

Rozsah výučby: 41 hodín, z toho 12 prezenčnou a 29 dištančnou formou

Obsah:

 • Orientácia na pracovníkov (motivácia, spokojnosť, vzdelávanie a rast pracovníkov…)
 • Spoločenské a pracovné prostredie
 • Práca s efektívnymi pracovnými systémami
 • Práca s technológiami a so zdravotníckymi a kompenzačnými pomôckami
 • Estetizácia prostredia
 • Tvorba domova

Práca v  tímoch si vyžaduje zmenu prístupu pracovníkov, zmenu myslenia a odbornú zdatnosť a pripravenosť zdieľať svoje vedomosti s druhými a učiť sa od druhých. Kvalita výkonov môže v tíme vzrastať kontinuálne, keď sa všetci účastníci tímu budú snažiť zvyšovať nielen kvalitu svojej práce, ale aj kvalitu spoločných výkonov a výsledkov. Zabezpečovanie kvality výsledkov v sociálnej práci si však vyžaduje neustály rozvoj tímovej práce.

Cieľom modulu bude predstaviť metódy a techniky, ktoré pomôžu kontrolórovi / audítorovi  získať schopnosť efektívne pracovať v pracovnom tíme. Vedieť posúdiť tímový potenciál  a kompetentnosť u pracovníkov a skontrolovať etické kódexy kontrolovanej/auditovanej organizácie.

Rozsah výučby: 41 hodín, z toho 12 prezenčnou a 29 dištančnou formou

Obsah:

 • Tímová práca a proces tvorenia tímu
 • Vývojové fázy poznávania tímu
 • Princípy tvorby pracovných tímov a pravidlá ich práce
 • Riadenie porád
 • Budovanie neformálnych tímov
 • Role v tímovej práci
 • Manažérska etika a manažérske kódexy
 • Sebarozvoj a sebazdokonaľovanie

Čas má vysokú cenu. Stáva sa kapitálom, ktorý zohráva dôležitú rolu v  pracovnom výkone. Cieľom modulu bude naučiť sa ako manažér pracovať s časom. Rozvrhovať čas a stanovovať priority. Vedieť určiť zlodejov času. Rozvíjať vlastnú disciplínu v riadiacich činnostiach, ale aj vo vzdelávacom procese. Vedieť  posúdiť výber správnych metód ako aj techník v odborných aj riadiacich činnostiach z pohľadu času v kontrolovanej alebo auditovanej organizácii.

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formou

Obsah (témy):

 • Úvod do problematiky sebariadenia (Selfmanagement)
 • Sebaakceptovanie
 • Sebauplatnenie
 • Sebavzdelávanie
 • Princípy a problémy manažmentu času
 • Metóda Bullet-Journal a iné metódy a techniky

Znalostný manažment patrí dnes k populárnym témam v oblasti manažmentu. Vďaka znalostnému manažmentu môžu jednotlivé organizácie budovať svoju životaschopnosť a konkurenčnú výhodu na znalostiach, ktoré predstavujú najlepšie postupy používané v organizácii, alebo na znalostiach špičkových odborných pracovníkov. Je to nový koncept v ktorom sa pracuje so znalosťami a intelektuálnym kapitálom. V sociálnych službách disponujeme s veľkým množstvom dát. Aby sme mohli pracovať s týmito dátami, potrebujeme sa naučiť súvislosti.  Cieľom modulu bude naučiť študentov pracovať s dátami (údajmi), s informáciami, znalosťami, expertízami a organizačnými expertízami (profesijnou spôsobilosťou) tak, aby vedeli posúdiť prácu so znalosťami v organizácii, ktoré budú v budúcnosti kontrolovať alebo auditovať.

Rozsah výučby: 40 hodín, z toho 12 prezenčnou a 28 dištančnou formou

Obsah:

 • Modely znalostných procesov
 • Využívanie explicitných znalostí
 • Využívanie implicitných (tacitných) znalostí
 • Kultúra organizácie podporujúca zdieľanie znalostí
 • Učiaca sa organizácia
 • Vyučujúca organizácia
 • Benchmarking – benchlearning

Ak chceme zabezpečiť strategické plánovanie a riadenie v sociálnej práci a v sociálnych službách, potom sa nezaobídeme bez dokumentov a záznamov, ktorých môže byť značné množstvo. Preto by ich existencia a životný cyklus v organizácii mal byť riadený a mal by podliehať presne stanoveným pravidlám, ktoré zodpovedajú požiadavkám na riadenú dokumentáciu. Stanoviť tieto pravidlá je úlohou vrcholového manažmentu. Riadenie dokumentácie je dôležitým nástrojom pre správu dokumentov so zvýšenou potrebou kontroly ich obehu.

Cieľom modulu je naučiť študenta vedieť posúdiť správnosť a mieru kvality práce so zásadami a pravidlami riadenej dokumentácie. Vedieť vypracovávať a vyhodnocovať interné dokumenty odbornej, prevádzkovej aj organizačnej činnosti, riadiť ich validnosť a životný cyklus.

Rozsah výučby: 36 hodín, z toho 12 prezenčnou a 24 dištančnou formou

Obsah:

 • Riadená dokumentácia a administrácia
 • Práca s dokumentačnými systémami
 • Tvorba vlastnej dokumentácie
 • Príručka kvality

Profil absolventa

 • Vie riadiť, plánovať a realizovať priebeh a výsledky práce so zameraním na zabezpečovanie, meranie a kontrolu kvality sociálnych služieb.
 • Dokáže vykonávať poradenskú a audítorsku činnosť v pobytových a terénnych sociálnych službách.
 • Vie chápať zmeny, ktoré je potrebné ku dosahovaniu vyššej kvality služieb ako žiaduci a dynamický proces.
 • Má zručnosti a vedomosti v manažérstve kvality ako i v jeho konkrétnych aplikáciách:
  • Pri implementácii podmienok kvality
  • STN EN ISO 9000
  • Modelu CAF
  • Modelu EFQM
  • Hodnotenia spoločenskej zodpovednosti organizácie podľa metódy ZET
  • Samohodnotení
  • Preskúmaní manažmentom.
 • Má zručnosti v komunikácií.
 • Má zručnosti v práci v skupinách.
 • Má poznatky o marketingu služby.
 • Má zručností v riešení konfliktov.
 • Má zručnosti v tímovej práci.
 • Má zručnosti zo základov plánovacieho a rozhodovacieho procesu.
 • Má zručnosti v procesnom riadení.
 • Má zručnosti v poradenskom procese.
 • Má zručnosti zo strategického a plánovacieho procesu.
 • Ovláda riadenie znalostí, rizík a zmien.
 • Vie pracovať s numerickými aj nenumerickými nástrojmi pre riadenie, meranie a plánovanie kvality.
 • Vie zisťovať spokojnosť klientov, relevantných zainteresovaných, ako aj rodiny.
 • Vie pracovať s odbornými štandardami.
 • Vie riadiť krízový manažment (voliteľný modul)