Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Nezmeškajte príležitosť naučiť sa správne čítať a interpretovať zákony a interné predpisy.

Inovatívne kurzy zadarmo

Preplácané projektom MZ SR

Inovatívne kurzy

Podpora vzdelávania odborníkov mimo rezortu zdravotníctva v oblasti starostlivosti o duševné zdravie

Vážení kolegovia,

dávame do pozornosti ponukový list k vzdelávaniu zo štrukturálnych fondov v rámci Ministerstva zdravotníctva. Preštudujte si výzvu a vypíšte potrebné dokumenty (prílohy) ak Vás zaujali naše kurzy. V prípade potreby Vám pomôžeme s vyplnením žiadosti a príloh.

Ponúkame inovačné kurzy. Cieľom inovačného vzdelávania je prehĺbenie a inovácia profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti, uplatnenie najnovších poznatkov alebo skúseností z praxe.

Zoznam kurzov AVVSS

 • Komunikácia s ľuďmi s demenciou s prijímateľmi sociálnych služieb
 • Opatrovateľský model podľa prof. Moniky Krohwinkel pre prácu s prijímateľmi sociálnej služby s demenciou
 • Komunikácia s agresívnymi klientmi
 • Sprevádzanie umierajúcich
 • Starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby, ktorí trpia duševnými poruchami v zmysle plnenia štandardov kvality
 • Práca s autobiografickým portrétom prof. Moniky Krohwinkel s prijímateľmi sociálnej služby s duševnými ochoreniami

Časová realizácia sa začína aktivitou: zaslaním objednávky a nie dátumom kurzu. Vzdelávanie bude prebiehať online. Dátumy kurzov budú zverejnené na našej webovej stránke a príde Vám aj pozvánka.

POZOR: Žiadosť na MZ SR si môže dať pracovník len 1 krát. Preto si dobre zvážte, koho kam pošlete. Preto sme aj naše kurzy urobili tak, aby mohli Vaši pracovníci na základe nášho kurzu urobiť interné školenia.

Link na celú výzvu :

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)

V prílohe Ponuka kurzov pre projekt MZ Sr  máte napísané kto sa môže prihlásiť na vzdelávanie a bližšie informácie ku kurzom.

V prílohe Príručku pre žiadateľa, nájdete uvedené všetky podrobnosti.

Vzor žiadosti /predkladá si zamestnanec sám za seba a iba na jeden kurz/.

K žiadosti sú potrebné nasledovné doklady :

 • Fotokópia dokladu – potvrdzujúci najvyššie dosiahnuté vzdelanie žiadateľa. Diplom o ukončení vzdelania
 • Potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru
 • Čestné vyhlásenie zamestnávateľa, prípadne predloženie pracovnej zmluvy
 • Čestné prehlásenie o nástupe na nové miesto / akceptačný list – ak relevantné
 • Výpis z registra trestu nie starší ako 3 mesiace (originál)

Takto vyplnenú žiadosť pošle elektronicky alebo v listinnej forme /obálka musí byť označená kódom výzvy a nápisom neotvárať – viď pokyny dole/.

Žiadosť o poskytnutie prostriedkov mechanizmu sa predkladá písomne:

 • a.) elektronicky: prostredníctvom e-schránky ŽoPPM spolu s prílohami, ak má aktivovanú elektronickú schránku v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“).Správne je elektronické podanie do elektronickej schránky poskytovateľa na Ústrednom portáli verejnej správy (ďalej ako „e-schránka MZ SR“) s elektronickou doručenkou prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.
  V prípade, že žiadateľ predkladá ŽoPPM výlučne elektronicky, je oprávnený doručiť dokumenty, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, resp. ich zaručená konverzia vykonaná postupom podľa § 36 zákona o e-Governmente do elektronickej podoby by neúmerne zaťažila žiadateľa, v listinnej podobe. V tomto prípade sa za dátum doručenia ŽoPPM bude považovať dátum podania ŽoPPM do elektronickej schránky MZ SR.
  V prípade, ak z technických príčin nie je možné elektronické podanie ŽoPPM, žiadateľ predloží dokumentáciu v listinnej podobe (viď odsek b) bodu 1.4 výzvy.

alebo

 • b. ) listinne (cez podateľňu, osobne alebo poštou):   

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
sekcia implementácie plánu obnovy a odolnosti a reforiem
Limbová 2, P. O. BOX 52
837 52 Bratislava 37

Predkladaná listinná podoba ŽoPPM, spolu so všetkými prílohami musí byť označená nasledovne: Obálka musí byť viditeľne a čitateľne označená kódom výzvy ,,12I09-21-V03“ a nápisom ,,NEOTVÁRAŤ – ŽoPPM“.

 

Po schválení žiadosti prebieha prihláška na kurz a dohodnutie termínu vzdelávania.

Prvé kurzy začínajú v máji  /júni 2024