Vitajte     Info +421 948 345 158  alebo sekretariat@avvss.sk

Nezmeškajte príležitosť naučiť sa správne čítať a interpretovať zákony a interné predpisy.

Vyškoľte si interného školiteľa

Vyškoľte si interného školiteľa - inštruktora odbornej praxe

Prešiel rok, ako sa dostal do platnosti Zákon č.345/2022 Z.z. O inšpekcii v sociálnych veciach. Aj naša Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách sa snažila rýchlo zareagovať na požiadavky, preto pripravila vzdelávacie moduly, ktoré plnia štandard 1.82.1; 2.2.; 2.3. a 2.4 v zmysle prílohy č.2 Podmienky kvality v sociálnych službách.

Po prvých školeniach sme však dospeli k záveru, že náročnosť týchto vzdelávacích modulov hlavne pre opatrovateľský personál je vysoká a efektívnosť využitia je diskutabilná, pretože opatrovateľky si vypočujú prednášky, niektoré aktívne so záujmom, iné pasívne z povinnosti.

Naše vzdelávacie moduly sú však nastavené nielen na teóriu, ale aj praktickú aplikáciu, čo si ale vyžaduje aktívnu účasť absolventa kurzov. Zároveň nás už kontaktujú zariadenia, so žiadosťami o ďalšie školenia, pretože im niektorí zamestnanci odišli a potrebujú znova časť zamestnancov preškoliť.

Keď sme sa s naším tímom zamýšľali ako vyriešiť vyššie uvedenú situáciu, dospeli sme k záveru, že ak nechceme ako organizácia len zarábať na zariadeniach, ale skutočne im pomáhať, potom musíme zmeniť naše produkty v oblasti vzdelávania a pripraviť ich tak, aby boli pre našich klientov (ZSS) efektívnejšie a plnili účel vo vyššej miere kvality.

V praxi to teda bude znamenať, že Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách Vám vyškolí pracovníka, pracovníkov, ktorí budú vedieť realizovať interné školenia na rôzne témy buď z  vlastných, alebo externých vzdelávacích modulov.

Od februára 2024 sa môžete tešiť v rámci celoživotného vzdelávania na nový vzdelávací balík s názvom: Interný školiteľ – inštruktor odbornej praxe.

Cieľom vzdelávacej aktivity je vyškoliť odborníka, ktorý sa bude podieľať na koordinovaní zamestnanca v procese jeho nástupu a adaptácie sa na pracovisko a na plánovaní a riadení jeho postupného profesijného rastu, tak, aby boli plnené všetky požiadavky legislatívy.

Informácie k vzdelávaniu

Vzdelávacie moduly

Výchova a vzdelávanie so zameraním na dospelých

Dĺžka kurzu: 12 hodín, 6 teória – online a 6 hodín prezenčne, cvičenia + 12 hodín príprava prezentácie záverečnej práce

Cena kurzu: 290€

Termín:

Miesto konania* Termín kurzu Prihláška
ONLINE 16. február a 1. marec
Prihlásiť sa
Akadémia na cestách* Dohodou podľa záujmu Mám záujem

*Keďže sme Akadémiou na kolesách, vieme miesta prezenčného vzdelávania prispôsobiť podľa záujmu nahlásených účastníkov. Ak Vám navrhované miesta nevyhovujú, nahláste sa nám cez formulár Predbežný záujem.

 1. Základné pojmy vo výchove a vzdelávaní. Význam celoživotného vzdelávania .
 2. Výchova a vzdelávanie dospelých .
 3. Sebavýchova, sebavzdelávanie a učenie sa.
 4. Profesijné kompetencie.
 5. Mentoring
 6. Plánovanie osobnostného rozvoja pracovníka

Plánovacia a vzdelávacia činnosť školiteľa a inštruktora odbornej praxe so zameraním na plnenie štandardov kvality 2.2, 2.3, 2.4

Dĺžka kurzu: 12 hodín, 6 teória – online a 6 hodín prezenčne, cvičenia + 12 hodín príprava prezentácie záverečnej práce

Cena kurzu: 290€

Termín:

Miesto konania Začiatok kurzu Prihláška
ONLINE 5. a 14. marec
Prihlásiť sa
Akadémia na cestách* Dohodou podľa záujmu Mám záujem

*Keďže sme Akadémiou na kolesách, vieme miesta prezenčného vzdelávania prispôsobiť podľa záujmu nahlásených účastníkov. Ak Vám navrhované miesta nevyhovujú, nahláste sa nám cez formulár Predbežný záujem.

 1. Ciele v plánovaní výchovno – výcvikového procesu. Požiadavky organizácie. Formulovanie cieľov.
 2. Obsah vzdelávania.
 3. Zásady vyučovania .
 4. Organizačné formy vyučovania.
 5. Metódy (Expozičné metódy. Fixačné metódy. Nacvičovanie zručnosti.)
 6. Sledovanie postupu nácviku praktických zručností, hodnotenie ich rozvoja.
 7. Reakcia na individuálne okolnosti učenia sa praxou.

Prevencia krízových situácii a práca s rizikom v sociálnych službách. Používanie prostriedkov telesného obmedzenia a netelesného obmedzenia - Plnenie štandardu kvality 1.8.

Dĺžka kurzu: 12 hodín, 6 teória – online a 6 hodín prezenčne, cvičenia + 12 hodín príprava prezentácie záverečnej práce

Cena kurzu: 365€

Termín:

1. deň online26. marec

2. deň prezenčne

Miesto konania Začiatok kurzu Prihláška
Šaštín – Stráže 15. apríl
Prihlásiť sa
Bystré 19. apríl Prihlásiť sa
Akadémia na cestách* Mám záujem

*Keďže sme Akadémiou na kolesách, vieme miesta prezenčného vzdelávania prispôsobiť podľa záujmu nahlásených účastníkov. Ak Vám navrhované miesta nevyhovujú, nahláste sa nám cez formulár Predbežný záujem.

 1. Terminológia.
 2. Práca s diagnostickými nástrojmi v práci s rizikami.
 3. Preventívne a nápravné opatrenia v krízových situáciách.
 4. Príklady z praxe (prípadové štúdie a kazuistiky).
 5. Využívanie štandardov odborných výkonov.
 6. Dokumentovanie používania prostriedkov telesného a netelesného obmedzenia.

Dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd v sociálnych službách - Plnenie štandardu kvality 2.1.

Dĺžka kurzu: 12 hodín, 6 teória – online a 6 hodín prezenčne, cvičenia + 12 hodín príprava prezentácie záverečnej práce

Cena kurzu: 365€

Termín:

1. deň online23. apríl

2. deň prezenčne

Miesto konania Začiatok kurzu Prihláška
Šaštín – Stráže 30. apríl Prihlásiť sa
Bystré 7. máj Prihlásiť sa
Akadémia na cestách* Mám záujem

*Keďže sme Akadémiou na kolesách, vieme miesta prezenčného vzdelávania prispôsobiť podľa záujmu nahlásených účastníkov. Ak Vám navrhované miesta nevyhovujú, nahláste sa nám cez formulár Predbežný záujem.

 1. Teoretické východiska paternalistického a ľudsko-právneho prístupu.
 2. Ľudské práva so zameraním na cieľovú skupinu s príkladmi dobrej praxe – štandardné konanie (Ochrana ľudského života a zdravia, dobrovoľnosť pri vykonávaní prác a služieb, právo na prácu, ochrana pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života; právo vlastniť majetok – nedotknuteľnosť obydlia, sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania, sloboda pohybu a pobytu, sloboda prejavu a právo na informácie, spôsobilosť na práva…).
 3. Situačná analýza podľa matrixu pre ľudské práva (vidieť, posúdiť, konať) a zásady proporcionality.
 4. Príprava etického kódexu.

V uvádzacom balíčku, ktorý platí do 30.06.2024 máme bonusový darček a to 50 % zľavu pre štatutára. Bonus je zároveň naším testovacím balíčkom, v ktorom chceme spolu so zodpovedným riadiacim pracovníkom vyhodnotiť tento náš  pilotný projekt. Vďaka aktívnej účasti riaditeľ, alebo riaditeľka získajú vedomosti o tom, ako sa má v organizácii plánovať, organizovať a vyhodnocovať proces zaškolenia zamestnanca a ako môže a má byť plánované, organizované a vyhodnocované interné vzdelávanie zamestnancov so zameraním na odbornú oblasť, alebo odbornú tému.

Tento vzdelávací balíček je výsledkom spolupráce so zahraničnými partnermi AVVSS.

Moduly sú nadstavbové. To znamená, každý účastník začína modulom 1, pokračuje modulom 2. Po prvých dvoch moduloch je absolvent pripravený na interné vzdelávanie zamestnancov. Tretí a štvrtý modul je možné si vybrať v ľubovoľnom poradí. Alebo sa účastník školenia môže do budúcnosti zamerať len na jeden z ponúkaných modulov.

Akadémia vzdelávania bude postupne pridávať ďalšie moduly. Akadémia zodpovedá za obsah vzdelávacích aktivít a odborné postupy k vyššie uvedeným oblastiam, ktoré budú súčasťou vzdelávacieho procesu Interného školiteľa – inštruktora odbornej praxe.

 • Absolvent získa osvedčenia ku všetkým modulom zvlášť.

Tento produkt Akadémie (AVVSS) by mal slúžiť k tomu, aby organizácia, ktorá si dala vyškoliť interného školiteľa, disponovala po ukončení odborných kurzov materiálmi zo školení (obsahové a výkonnostné štandardy) a vďaka vlastnému zamestnancovi vedela posúdiť, teda aj vyhodnotiť, či zamestnanci, ktorí boli vyškolení, ovládajú problematiku, získali zručnosti, alebo potrebujú individuálne zaškolenie.

Organizácia získa vďaka zapojeniu sa do tohto vzdelávacieho procesu aj potrebné písomné dokumenty postupov, formuláre, rešerš odbornej literatúry, ktoré potrebuje ako dôkaz implementácie štandardov kvality podľa prílohy č.2.

Odborné, alebo manažérske vzdelanie pre prácu v sociálnych službách s minimálne dvojročnou praxou v sociálnej práci, alebo v sociálnych službách.

Absolvent vzdelávacieho programu Interný školiteľ – inštruktor odbornej praxe.

 • získa a upevňuje si poznatky z oblasti celoživotného vzdelávania, naučí sa ich implementovať do praxe,
 • má vedomosti z oblasti pedagogiky a vie ich primerane používať,
 • využíva zásady učenia, uplatňuje didaktické postupy a princípy pri školení a inštruktáži,
 • ovplyvňuje formovanie postojov úcty ku klientovi a zručnosti priameho kontaktu s klientom,
 • ovplyvňuje kvalitu medziľudských vzťahov,
 • pozná etapy adaptácie sa na povolanie a na pracovisko,
 • usmerňuje procesy adaptácie,
 • formuje pozitívny vzťah k výkonu povolania, kreativitu pri úkonoch vykonávaných na pracovisku v prospech klienta,
 • vie hodnotiť výkon pracovníka,
 • pozná legislatívne podmienky a organizáciu práce na pracovisku, vedie k ich poznaniu zamestnancov, ktorých inštruuje,
 • vie nastaviť interné vzdelávacie mechanizmy
 • upevňuje si poznatky z oblasti celoživotného vzdelávania, naučí sa ich implementovať do praxe na základe najnovších získaných poznatkov v odborných témach ako riadenie rizík, ľudské práva, telesné a netelesné obmedzenia.

Interný školiteľ – inštruktor odbornej praxe sa uplatní vo všetkých zariadeniach poskytujúcich sociálne služby a v oblasti sociálnej práce.

Vyučovacie stratégie, metódy a postupy sú volené tak, aby obsahovali interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie, rozvíjali kompetencie zamestnancov. Popri klasických formách prednášky, výklad, demonštrácia, inštruktáž, využíva nacvičovanie a tréning jednotlivých postupov a ich upevňovanie.

 • Vedúci pracovníci sociálnych služieb, ktorí sa podieľajú na stabilite personálu, plánovaní kariérneho postupu zamestnancov, hodnotení zamestnancov.
 • Odborní pracovníci sociálnych služieb.